Zmena názvu školy

V školskom roku 2021/2022

Základná škola Matice slovenskej 13 v Prešove

mení svoj názov a predpokladáme i zmenu adresy školy.

 

Po novom:

Základná škola s materskou školou, Matice slovenskej 13 v Prešove

(možno Základná škola s materskou školou, Námestie Kráľovnej pokoja č... v Prešove)

Virtuálna prehliadka školy

Vážení návštevníci našej webovej stránky, 

pozývame Vás na virtuálnu prehliadku našej školy. Pohodlne sa usaďte a nechajte sa niesť príjemnou atmosférou. Ak sa Vám u nás zapáči, pokojne nás môžete osobne navštíviť. Budeme sa tešiť na naše spoločné osobné stretnutie. 

Virtuálna prehliadka školy

Virtuálna prehliadka telocvične

V školskom roku 2019/2020 nám bol schválený projekt zameraný na výmenu okenných výplní v celej škole. Vo virtuálnej prehliadke môžete vidieť staré drevené okná, ktoré sú v súčasnosti už len spomienkou. V tomto školskom roku prebieha výmena drevených podláh. 

 

Inovatívny prístup k vzdelávaniu detí v našej materskej škole

V našej materskej škole budú deti od 4 rokov veku vzdelávané prostrednícvom inovatívnych metód:

- tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina,

- tréning rozvíjania a korekcie pozornosti,

- Jolly phonics - multisenzorický program výučby anglického jazyka.

 

Bližšie informácie, fotografie a videá k uvedeným metódam si môžete pozrieť aj v našej sekcii: Prípravný ročník.

Vysoko špecializovaný odborný prístup k príprave detí na vstup do základnej školy

Oproti iným materským školám v Prešove ponúkame Vašim deťom odborný prístup školského psychológa a školského logopéda.

 

Školský logopéd bude podľa potrieb každého dieťaťa:

- realizovať artikulačnú terapiu a korekciu nesprávnej výslovnosti, 

- pracovať na komplexnom rozvoji jazykových schopností rozvíjaním porozumenia a rozvoji komunikačných zručností.

 

Školský psychológ v našej materskej škole bude:

- nápomocný pri vytváraní podnetného prostredia podporujúceho výnimočné nadanie a talent našich detí,

- vyhľadávať nadané deti v oblasti všeobecných intelektových schopností (matematika, cudzí jazyk...), v oblasti športu a umenia.

 

Skvalitnenie edukácie zabezpečujeme aj prostredníctvom školského prostredia, a to formou realizácie:

- telesnej výchovy v telocvični školy, 

- výtvarnej výchovy vo výtvarnej dielni, 

- hudobnej výchovy v multifunkčnej učebni, 

- dramatickej výchovy v školskej knižnici,

- informatickej výchovy v počítačovej učebni,

- a prírodovedných aktivít v chemicko-fyzikálnom laboratóriu.

Odkazy na dôležité dokumenty

Usmernenie k prijímaniu detí do materskej školy

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2020/2021