Zaradenie dieťaťa do prípravného ročníka

 

ZARADENIE DO PRÍPRAVNÉHO ROČNÍKA

V prípade záujmu o zaradenie Vášho dieťaťa  do prípravného ročníka pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou je postup nasledovný:

  1. dieťa sa zapíše do 1. ročníka,
  2. po odovzdaní potrebných dokladov pre zaradenie dieťaťa do prípravného ročníka bude dieťa preradené z prvého ročníka do prípravného ročníka pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou.

Znamená to, že dieťa od prvého septembra bude navštevovať prípravný ročník.

 

Vážení rodičia!

V tomto školskom roku nie je potrebné riešiť odklad povinnej školskej dochádzky (z dôvodu zmeny legislatívy). 

V prípade, že Vaše dieťa nie je pripravené na povinnú školskú dochádzku a zaradenie do 1. ročníka základnej školy, CPPaP (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) alebo CŠPP (centrum špeciálno-pedagogického poradenstva) má možnosť Vám odporúčať: 

1. pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, pričom materskej škole predložíte:

- písomný súhlas CPPPaP alebo CŠPP,

- písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,

- informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia (poskytnúť by mala materská škola)

alebo 

2. absolvovanie prípravného ročníka v základnej škole, pričom základnej škole predložíte:

- písomné odporúčanie CŠPP (psychológ),

- písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,

- písomné odporúčanie logopéda. 

V prípade riešenia zaradenia Vášho dieťaťa do prípravného ročníka pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Vám ponúkame možnosť realizovať psychologické vyšetrenie v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva, Kutuzovova 32, Bardejov. Vyšetrenia budú realizované v priestoroch ZŠ Matice slovenskej 13 v Prešove. 

Predbežný termín vyšetrení v našej škole je stanovený v období od 24.mája do 4. júna 2021. Konkrétne termíny psychologického a logopedického vyšetrenia s Vami dohodneme telefonicky. 

Po ukončení zápisu a spracovaní údajov budú zákonní zástupcovia telefonicky kontaktovaní ohľadom termínu psychologickej diagnostiky školskej spôsobilosti.

Deti s narušenou komunikačnou schopnosťou patria pod centrá špeciálno-pedagogického poradenstva, preto nie je nutné absolvovať psychologickú diagnostiku v CPPPaP (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie).

Alternatívou k našej ponuke je i Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Átriová 5 v Prešove.

V prípade záujmu o zaradenie Vášho dieťaťa  do prípravného ročníka pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou je postup nasledovný:

  1. dieťa sa zapíše do 1. ročníka,
  2. po odovzdaní potrebných dokladov pre zaradenie dieťaťa do prípravného ročníka bude dieťa preradené z prvého ročníka do prípravného ročníka pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou.

Znamená to, že dieťa od prvého septembra bude navštevovať prípravný ročník.

 

Vážení rodičia!

V tomto školskom roku nie je potrebné riešiť odklad povinnej školskej dochádzky (z dôvodu zmeny legislatívy). 

V prípade, že Vaše dieťa nie je pripravené na povinnú školskú dochádzku a zaradenie do 1. ročníka základnej školy, CPPaP (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) alebo CŠPP (centrum špeciálno-pedagogického poradenstva) má možnosť Vám odporúčať: 

1. pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, pričom materskej škole predložíte:

- písomný súhlas CPPPaP alebo CŠPP,

- písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,

- informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia (poskytnúť by mala materská škola). 

Poznámka: Ak sa rozhodnete, že Vaše dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, je zákonný zástupca povinný túto skutočnosť oznámiť riaditeľovi základnej školy, do ktorej bolo dieťa zapísané. 

alebo 

2. absolvovanie prípravného ročníka v základnej škole, pričom základnej škole predložíte:

- písomné odporúčanie CŠPP (psychológ),

- písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,

- písomné odporúčanie logopéda. 

V prípade riešenia zaradenia Vášho dieťaťa do prípravného ročníka pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Vám ponúkame možnosť realizovať psychologické vyšetrenie v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva, Kutuzovova 32, Bardejov. Vyšetrenia budú realizované v priestoroch ZŠ Matice slovenskej 13 v Prešove. 

Predbežný termín vyšetrení v našej škole je stanovený v období od 24.mája do 4. júna 2021. Konkrétne termíny psychologického a logopedického vyšetrenia s Vami dohodneme telefonicky. 

Po ukončení zápisu a spracovaní údajov budú zákonní zástupcovia telefonicky kontaktovaní ohľadom termínu psychologickej diagnostiky školskej spôsobilosti.

Deti s narušenou komunikačnou schopnosťou patria pod centrá špeciálno-pedagogického poradenstva, preto nie je nutné absolvovať psychologickú diagnostiku v CPPPaP (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie).

Alternatívou k našej ponuke je i Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Átriová 5 v Prešove.

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022