PaedDr. Andrea Vojtášová

 

Učiteľ zohráva neodmysliteľnú súčasť vzdelávania, je rozhodujúcim činiteľom vyučovacieho procesu. Samotná účinnosť edukačného procesu do značnej miery závisí od učiteľa, jeho osobnosti, kompetencií a spôsobilostí.  Ako  učiteľka  disponujem  spôsobilosťami ako je pozitívny vzťah k tejto profesii, vzťah  k deťom, čím vytváram priaznivé, pozitívne prostredie. Snažím sa vytvárať pozitívnu atmosféru v triede,  pretože pokojná a príjemná atmosféra  vedie k efektívnym vyučovacím výsledkom práce.  Podľa môjho názoru je veľmi dôležitý vzťah učiteľ –žiak, aby tento nebol len formálnym, žiak musí cítiť dôveru a ochotu pomôcť zo strany učiteľa.

Na  ZŠ Matice slovenskej 13 pracujem  ako učiteľka  pre primárne vzdelávanie – I. stupeň základnej školy od roku 2008. Prioritne sa venujem žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou. Hľadám rôzne inovatívne metódy práce so žiakmi, aby výsledkom nášho snaženia bol spokojný žiak, učiteľ a rodič. Počas mojej pedagogickej praxe som organizovala školu v prírode a školské výlety tak, aby sme skĺbili edukáciu, pobyt v prírode a plno rôznych zaujímavých aktivít, ktoré našich žiakov obohacujú. So žiakmi sa zapájame do súťaží ako je Všetkovedko, Čitateľský oriešok, Šikovný chlapec a šikovné dievča, Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín a iné.

Svoju prácu a prácu s deťmi mám veľmi rada. Teším sa na nový školský rok a na nových žiakov, s ktorými určite zažijeme veľa zaujímavých a prínosných vecí. V triede budeme pracovať tak, aby sme sa rešpektovali, tolerovali sa a pomáhali si navzájom, pretože každý z nás je jedinečná individualita a zažívať pocit úspechu je  najdôležitejšie pre každého z nás.

 

Pridané: 04.02.2021, PaedDr. Andrea Vojtášová

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022