Zapísať svoje dieťa môžete do prípravného ročníka 15.4.2020 - 31.8.2020 elektronicky.

Virtuálna prehliadka školy

Vážení návštevníci našej webovej stránky,

pozývame Vás na virtuálnu prehliadku našej školy. Pohodlne sa usaďte a nechajte sa niesť príjemnou atmosférou.

Ak sa Vám u nás zapáči, pokojne nás môžete osobne navštíviť. Budeme sa tešiť na naše spoločné osobné stretnutie.

 Virtuálna prehliadka školy 

ĎAKUJEM

V apríli sa konal zápis do prvého a prípravného ročníka základnej školy. Veľmi nás teší, že aj tento rok bol o našu školu veľký záujem a zapísali sme veľa nových budúcich prváčikov a prípravkárov. Sme nesmierne radi, že sa našim súčasným prípravkárom u nás páči a že budú pokračovať v štúdiu na našej "Matici" aj budúci rok. 

Ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili tým, že ste k nám zapísali svoj jedinečný a najcennejší poklad, Vaše dieťa. Veríme, že s našou prácou budete spokojní, lebo ju robíme s láskou.

Už teraz sa na Vás všetkých tešíme!

Kolektív ZŠ Matice slovenskej 13 v Prešove

zápis do Prípravného ročníka pre školský rok 2020/2021

 

Vážení rodičia a milí predškoláci!

Slávnostné stretnutie zapísaných prvákov a prípravkárov sa podľa možnosti uskutoční v mesiaci jún 2020. 

Zápis prebieha elektronickou formou od 15.4.2020 do 31.8.2020. 

Online zápisný lístok sa nachádza na tejto strane nižšie.

 

V prípade otázok nás môžte kontaktovať: 

+421 905 846 748

zapis.matica@gmail.com

Zapísať svoje dieťa môžete od 15.4.2020 - 31.8.2020 - elektronicky

Momentálne riešime aj možnosť zápisu pre rodičov, ktorí nemajú prístup k internetu

Zaradenie do prípravného ročníka

V prípade záujmu o zaradenie Vášho dieťaťa  do prípravného ročníka pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou je postup nasledovný:

  1. dieťa sa zapíše do 1. ročníka,
  2. po odovzdaní potrebných dokladov pre zaradenie dieťaťa do prípravného ročníka bude dieťa preradené z prvého ročníka do prípravného ročníka pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou.

Znamená to, že dieťa od prvého septembra bude navštevovať prípravný ročník.

 

Vážení rodičia!

V prípade riešenia odkladu povinnej školskej dochádzky a zaradenia Vášho dieťaťa do prípravného ročníka pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Vám ponúkame možnosť realizovať psychologické vyšetrenie v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva, Kutuzovova 32, Bardejov. Vyšetrenia budú realizované v priestoroch ZŠ Matice slovenskej 13 v Prešove. Predpokladaný termín vyšetrení je jún alebo august 2020 (podľa aktuálnej situácie).

Po ukončení zápisu a spracovaní údajov budú zákonní zástupcovia telefonicky kontaktovaní ohľadom termínu psychologickej diagnostiky školskej spôsobilosti.

Deti s narušenou komunikačnou schopnosťou patria pod centrá špeciálno-pedagogického poradenstva, preto nie je nutné absolvovať psychologickú diagnostiku v CPPPaP (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie).

Alternatívou k našej ponuke je i Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Átriová 5 v Prešove.

 

Usmernenie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR k zápisu

Usmernenie

Odporúčame priebežne sledovať usmernenia ministra školstva, ktoré budú priebežne aktualizované na www.ucimenadialku.sk.

 

Pridané: 27.3.2020, PaedDr. R. Rodáková

školský obvod

Mesto Prešov podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 596/2003 Z z. o štátnej správe v školstve  a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vy d á v a  Všeobecne záväzné nariadenie o určení školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Z toho dôvodu prijmeme žiakov z iného obvodu len v tom prípade, ak škola bude disponovať voľnými miestami.

Základná škola, Matice slovenskej č. 13:

Bjôrnsonova, Jána Béreša, Jána Nováka, K Starej tehelni (čísla 4, 5), Kotrádova, Matice slovenskej, Mukačevská, Na Rúrkach, Námestie Kráľovnej pokoja, Pod Rúrkami, Pôschlova, Rezbárska, Vlada Clementisa, Volgogradská, Tarasa Ševčenka (párne čísla),  Tarjányiho, Tehelná.

Obce: Bzenov (žiaci 5. - 9. ročníka), Janov (žiaci 1. - 9. ročníka)

Poznámka: Cestovné náklady na dopravu žiaka do školy budú preplatené iba vtedy, ak bude žiak navštevovať školu vo svojom školskom obvode, t. z. žiakom z obcí Bzenov a Janov bude preplatené cestovné len vtedy, ak budú navštevovať ZŠ Matice slovenskej 13, Prešov. 

  Aké doklady potrebujete?

( pre žiakov  do prípravného ročníka)

Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Všetko spoločne zvládneme!

Túto časť budeme priebežne aktualizovať podľa usmernení.

 

 

V prípade uskutočnenia stretnutia zapísaných detí a ich zákonných zástupcov (podľa vývoja súčasnej situácie s koronavírusom a podľa usmernení ministerstva školstva), prineste si so sebou: 

  • občiansky preukaz

  • rodný list dieťaťa

           
          Ak by sa stretnutie nekonalo, údaje sa dajú overiť aj telefonicky.
 
Pre zjednodušenie administrácie zápisu si so sebou prineste vytlačený zápisný lístok podpísaný oboma zákonnými zástupcami (podľa možnosti).

INFORMÁCIE k  online zápisu žiakov do prípravného ročníka pre školský rok 2020/2021 - Vyplnený dotazník ZASIELAJTE OD 15.4.2020 DO 31.8.2020

Tento dotazník sme sa rozhodli vytvoriť vzhľadom na časové zaneprázdnenie rodičov.  Dotazník môžete vyplniť online doma alebo v práci. Údaje z neho budú zadané do informačného systému školy ( ASC- agenda). Výrazne sa tým skráti doba vybavenia zápisu. Dieťa je oficiálne zapísané až po vydaní rozhodnutia o prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie. Veríme, že oceníte tento moderný spôsob, ktorý Vám zaberie maximálne 10 minút v pohodlí domova, namiesto niekedy aj pár hodinového čakania. Položky označené  hviezdičkou sú povinné. Údaje vypíšte, prosím, aj s diakritikou (mäkčene, dĺžne).

Ak v dotazníku uvediete svoj email, odošleme Vám na uvedenú emailovú adresu potvrdenie, že sme údaje dostali v poriadku.

 

Vyplnením a odoslaním online dotazníka beriete zodpovednosť za pravdivosť údajov a dávate súhlas so spracovaním uvedených údajov pre potreby školy v súlade so zákonom č. 18/2018 o osobných údajoch.

Vážení rodičia, v posledných dňoch sme zaznamenali problémy s doručením niektorých odoslaných zápisných lístkov na našu mailovú adresu. Preto Vás prosíme,  aby ste nás kontaktovali telefonicky alebo mailom v prípade, že sa Vám do dvoch dní od odoslania zápisného lístka neozveme. Ďakujeme za porozumenie.

 

Zápisný lístok - 2020/2021Zvoľte súbor

Vieme vám pomôcť

V súčasnosti prebieha u detí v materských školách posúdenie ich školskej zrelosti. Rodičia detí, u ktorých je táto zrelosť nedostatočná, si môžu vybrať z dvoch možností. Prvou je zopakovanie celého roku predškolskej výchovy v materskej škole a druhou je návšteva tzv. PRÍPRAVNÉHO ROČNÍKA v ZŠ, ktorý každoročne otvárame.

Využite pre svoje dieťa túto možnosť namiesto klasického odkladu povinnej školskej dochádzky a návratu do materskej školy. Bude to najlepší krok pre jeho rozvoj a napredovanie. Maximálny počet detí, ktoré môžeme prijať, je 40.
Základná škola Matice slovenskej 13 v Prešove má dlhoročné skúsenosti s riešením problémov detí, ktorým bola odložená povinná školská dochádzka.
Malí prípravkári navštevujú triedy s maximálnym počtom 10 detí. Rozvrh hodín tvoria predmety „veľkých školákov“ – t.j. slovenský jazyk /3/, matematika /3/, individuálna logopedická intervencia /7/, výtvarná, hudobná a telesná výchova.
Špecifickým predmetom je Anglický jazyk hrou. Na hodinách anglického jazyka realizujeme metódu Jolly Phonics - multi-zmyslový aktívny program navrhnutý špeciálne pre malé deti. Tréning Jolly Phonics získal dňa 27. novembra 2014 akreditáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Skúsení logopédi pracujú s deťmi 7 hodím týždenne/jedna trieda.
Na vyučovacích hodinách prebieha Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina. Fonematické uvedomovanie je „metaschopnosť“. Ide o schopnosť predstaviť si hláskovú a slabikovú štruktúru slova v mysli.

Keby sa pre prípravný ročník rozhodlo viac rodičov, potešilo by to tých, ktorým sa neušlo miesto pre deti v materských školách.
Odklad školskej dochádzky chráni deti pred neurotizáciou zo školského neúspechu. Mohlo by sa stať, že deti po niekoľkých týždňoch nezvládnu povinnosti, začnú v škole zlyhávať a musia sa vrátiť späť do materskej školy. Takáto situácia je pre dieťa i rodiča psychickou traumou.

 

Kým pôjdete do školy

Tu si môžete stiahnúť praktickú príručku, v ktorej nájdete zopár rád užitočných pre vstup do školy. 

Príručka

 

Ako prebieha zápis

Počas zápisu pedagóg chvíľu hravou formou pracuje s dieťaťom (či rozozná, farby, základné geometrické tvary, pomerové množstvo, veľkosť, prípadne kreslí obrázok alebo rozpráva podľa obrázku, recituje básničku alebo spieva pesničku).

Ide o orientačné posúdenie spôsobilosti dieťaťa na školu.

Rodič vyplní potrebné tlačivá s údajmi o dieťati a dostane základné informácie, čo je potrebné v septembri prváčikovi zakúpiť, prípadne zaplatí príspevok na učebné pomôcky.  

Kontakt

Základná škola

zs.matica@gmail.com

Matice slovenskej 13
080 01 Prešov

Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332

Vyhľadávanie

Montaje creado Bloggif
Komentáre
Katarina Timkova

Katarina Timkova  ziadny stres ci skusanie .. deti sa hrali s Olafom ci Mickeym a my rodicia vo vedlajsej triede vypisovali papiere a pili kávu 

Mária Dubecká
Mária Dubecká super, ake detičky boli uvoľnené a nie v strese, prajem Adamkovi aby sa mu v škole darilo ..

 

Dobrá škola otvára brány, triedy a srdcia učiteľov nielen pre deti, ale aj pre rodičov. Rodičom môžeme zodpovedne a profesionálne garantovať, že ako jedinečný diamant budeme tvarovať a zušľachťovať to najvzácnejšie, čo našim učiteľom s dôverou zveria. Svoje dieťa. Stred nášho profesionálneho vesmíru.  Keďže cítime podporu rodičov, ktorí veria, že zápisom do našej školy urobili dobrý krok pre budúcnosť svojho potomka, očakávania určite naplníme.
Riaditeľstvo ZŠ Matice slovenskej 13  všetkým rodičom srdečne ďakuje za prejavenú dôveru a teší sa na úspechy detí  tak, ako sa rodičia tešili na ich prvé slovo a prvé krôčky. Sme tu vždy pre vás...

V našom prípravnom ročníku  sa žiaci pripravujú na  vstup do prvého ročníka pomocou Eľkoninovho šlabikára a metódy fonematického uvedomovania hlások.

Viac..

Naši prípravkári sa učia anglický jazyk metódou JOLLY PHONICS. Viac...

Radi Vám odpovieme na Vaše otázky.

Kontaktujte nás

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2020/2021