Zajakavosť

Zajakavosť

Porucha plynulosti reči so začiatkom v detstve (zajakavosť) sa prejavuje nedobrovoľnými pauzami, ktoré narúšajú plynulosť hovorenia a pôsobia rušivo na komunikačný zámer hovoriaceho.

Zajakavosť sa až v 90% prípadoch prejaví v ranom alebo predškolskom veku. Pre zajakavosť je charakteristická rôzna miera rozvinutia primárnych a sekundárnych príznakov u jednotlivých osôb so zajakavosťou, ako aj dynamický výskyt  prejavov v priebehu ich života. 

Zajakavosť sa vyskytuje približne v 5% detskej populácie a asi u 1% dospelých.

Medzi rizikové faktory, pri ktorých je dieťa s vývinovými neplynulosťami vážne ohrozené zajakavosťou, patria:

 • nerovnomerný vývin jazykových/komunikačných schopností, odchýlky v psycho- motorickom  vývine, zajakavosť v rodine, nedostatok sebadôvery alebo vysoké ašpirácie dieťaťa, ako aj orgánové odchýlky na úrovni centrálnej nervovej sústavy
 • neurotizujúce prostredie - príliš vysoké nároky na dieťa, nevhodné reakcie na úspech a neplynulosti v reči dieťaťa a kritické poznámky
 • nesprávny rečový vzor - rýchle tempo reči, skákanie do reči a neadekvátne načúvanie
 • traumatizujúce zážitky - stres a nečakané zmeny v živote dieťaťa

 

Typy zajakavosti

Poznáme dva typy.  Prvý typ predstavuje vývinová zajakavosť, ktorá je skôr charakteristická pre deti. Druhým typom je získaná zajakavosť, ktorá sa častejšie objavuje u dospelých.

 

Ako sa zajakavosť prejavuje?

Zajakavosť sa v reči prejavuje prostredníctvom  troch skupín symptómov:

 • Dysfluencie (neplynulosti), ktoré sú nedobrovoľné a nekontrolovateľné

- Opakovanie a vkladanie hlások (napr. „Č-č-červené auto tam stálo.“), slabík (napr. „Červené auto stá- stá-stá-stá- stálo.“), a slov (napr. „Červené auto auto tam tam tam stálo.“)

- Predlžovanie hlások ( napr. „ Čeeeeeervené ááááto tam stálo.“),

- Tiché pauzy („Červené--- pauza--- auto tam stálo“)

- Prerušované slová („Čer—vené auto tam stá--lo.“)

- Nekompletné slová a zvraty a opravy („Červené auto tam stá-stá—Vdel soom tam  červené auto.“)

 • Nadmerná námaha, ktorá sa prejavuje známkami svalového napätia, grimasami, nápadnou gestikuláciou, sčervenaním, alebo potením
 • Psychická tenzia, ktorú charakterizuje pocit vnútorného napätia, frustrácie, vyvedenia z miery a strachu  z vlastného prehovoru, čo môže viesť k vyhýbavému správaniu, kedy sa jedinec snaží komunikácii vyhnúť (napr. ľudia so zajakavosťou neradi telefonujú, radšej posielajú SMS správy, maily)

 

Terapia zajakavosti

Rozhodujúca je správna diagnostika u odborníkov – logopédov, psychológov, foniatrov, neurológov, alebo psychiatrov. Samotnou terapiou sa zaoberá logopéd (v spolupráci s psychológom).

 

Terapia zahŕňa:

 • logopedické cvičenia – nácvik plynulej reči (ide o cviky na uvoľnenie sánky, jazyka a pier), výučba správneho dýchania,
 • zmenu „štýlu“ zajakavosti  – z ťažšieho na ľahší stupeň (keď sa uľahčí rozprávanie, bude menej stresujúce, a potom sa aj reč môže zlepšiť),
 • využívanie nahrávok – nahrávka reči sa pustí spomalene,
 • individuálne a skupinové terapie – stretnutia viacerých ľudí s rovnakým problémom; individuálna terapia pomáha aj pri odstraňovaní pridružených psychických problémov (zvyšuje sebavedomie),
 • iné techniky.

 

 

 Kedy vyhľadať pomoc?

Pomoc vyhľadajte u logopéda čo najskôr, ak pozorujete výskyt aspoň 2 faktorov:

- ak dieťa opakuje slabiky alebo hlásky v slove alebo predlžuje hlásky v slovách; „zasekáva sa   v reči“;

- ak sa v rodine vyskytovali ťažkosti v oblasti plynulosti reči (zajakavosť, brblavosť);

- ak sa neplynulosti reči začali vyskytovať po 3. roku života dieťaťa;

- ak výskyt špecifických neplynulostí trvá dlhšie ako 6 mesiacov;

- ak sa dieťa cíti rozrušené pri výskyte neplynulostí;

- ak pozorujete u svojho dieťaťa nadmernú telesnú námahu alebo zmeny v správaní v súvislosti s hovorením;

- ak pociťujete obavy z pretrvávania ťažkostí.

Zaujímavé odkazy:

 

https://slovensko.rtvs.sk/clanky/zdravie/178135/ako-ulahcit-situaciu-ludom-so-zajakavostou

https://centrumlogopedyczne.com.pl/media/

 

Rozhovor o zajakavosti -  Mýty a fakty: 

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11380/962881

 

Info pre rodičov/dospelých:

https://www.stammeringcentre.org/mpc-home

https://www.stammering.org/

https://www.asha.org/public/speech/disorders/stuttering.htm

https://www.csppjamnik.sk/wp-content/uploads/2018/10/Zajakavost-nove.jpg

https://www.csppjamnik.sk/wp-content/uploads/2017/10/12-rad-ako-zlepsit-svoju-zajakavost.pdf

https://somplynuly.sk/zajakavost-u-deti-do-6-rokov/

 

Videoukážka terapie:

Pozrite si video, ako prebieha terapia so 6-ročným chlapcom:

https://www.slovenskypacient.sk/koktavost-koktanie-u-malych-deti/

Zdroje:

Kerekrétiová a kol., 2018. Logopédia. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave. ISBN978-80-223-4165-3

Lechta V.: Koktavost. Praha: Portál,2010. ISBN 978-80-7367-643-8

Lechta V: Zajakavost. Integratívny prístup : diagnostika. Bratislava: Liečreh2005. ISBN 80-88931-17-3

Lechta V: Zajakavost. Integratívny prístup : terapia. Bratislava: Liečreh2006. ISBN 80-88932-21-1

Pálfyová, E: Chronická zajakavosť, Implementácia metódy MIDVAS do praxe, Bratislava, Dialóg, 2012

https://logomedik.sk/zajakavost/

https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/4140/co-robit-aby-zajakavost-v-detoch-nevyvolavala-stres

https://rusyn-narod.ru/zdorovie_inyie_stati/zajakavanie

https://www.szu.sk/index.php?id=168&menu=

https://rusyn-narod.ru/zdorovie_inyie_stati/zajakavanie

https://somplynuly.skzajakavost-u-deti-do-6-rokov

https://detskarec.sk/zajakavost

https://logopetko.sk/archiv/uskutocneneprednasky/3-klin-logop-dni/prednaky/196-dodatone-zaradena-prednaka-tenclova-bratislava-terapia-fixovanej-zajakavosti-kazuisti.html

https://zdravie.pravda.sk/zdrava-dusa/clanok/14051-s-terapiou-zajakavosti-treba-zacat-uz-v-predskolskom-veku/

https://casprezeny.pluska.sk/ludia-a-pribehy/zajakavost-da-liecit-tretina-deti-terapii-rozprava-plynulo

https://babetko.rodinka.sk/detska-rec/detska-rec/je-zajakavost-liecitelna/

 

Pridané: 3.4.2020, Mgr. I. Melník Bačková

Kontakt

Základná škola

zs.matica@gmail.com

Matice slovenskej 13
080 01 Prešov

Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332

Vyhľadávanie

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022