Nadaní žiaci

Intelektovo nadaní žiaci

Čo je intelektové nadanie

Aby sme o dieťati mohli povedať, že je nadané, nestačí poznať úroveň jeho schopností. Za súčasť nadania sa pokladá aj motivácia, záujmy, či vôľa. Dôležitým aspektom nadania je tiež tvorivosť. Za intelektovo nadané dieťa sa považuje dieťa s akcelerovaným kognitívnym vývinom, ktoré pri dostatočnej motivácii a tvorivosti a za adekvátnej stimulácie zo strany prostredia dosahuje v porovnaní so svojimi rovesníkmi výnimočné výkony v jednej alebo viacerých intelektových činnostiach. Nie vždy sa však musí prejaviť nadpriemernými výkonmi v škole. Za nadaných sa obvykle označuje 2 – 5 percent najvýkonnejších jedincov vo svojej vekovej skupine. Za mimoriadne nadané však možno pokladať iba asi jedno z tisícich detí.

Nadanie je badateľné už v predškolskom veku

Nadanie sa prejavuje relatívne skoro, už v predškolskom veku. Nadané deti preukazujú svoje špecifické schopnosti oproti svojim rovesníkom:

 • v predčasnosti prejavov,
 • v ľahkosti učenia,
 • v trvaní na svojom vlastnom tempe a postupe práce,
 • v mimoriadnej vnútornej motivácii,
 • vo výsledku tejto činnosti,
 • v kvalite, s akou zdolávajú činnosť v oblasti svojho nadania.

Intelektový potenciál dieťaťa možno stanoviť už v ranom veku. A to na základe prejavenej úrovne pamäti, rozpoznávania, rýchlosti vnímania a schopnosti učenia sa, opakovania. Intelektové (rozumové) nadanie sa v detstve často prejavuje skorším čítaním, písaním alebo počítaním, širokou slovnou zásobou, dobrou argumentáciou, či používaním abstraktných pojmov, netypickými záujmami na daný vek, živou predstavivosťou i schopnosťou dlhodobej koncentrácie pozornosti pre vybranú záujmovú oblasť.

Charakteristika intelektovo nadaného dieťaťa

Nadané deti sa vyznačujú tým, že od útleho veku všetko vedia a naučia sa skôr, lepšie, ľahšie, rýchlejšie a trvácnejšie. Okrem toho majú v porovnaní so svojimi rovesníkmi výrazný vývinový náskok vo viacerých oblastiach. Majú iné pracovné tempo, vlastné postupy práce, mimoriadnu vnútornú motiváciu, iné výsledky činností, resp. rozdielnu kvalitu výkonov. K tomu sa pridáva aj iná šírka a hĺbka záujmov.

 

Za intelektovo nadané dieťa sa všeobecne považuje dieťa s vysokou úrovňou rozumových schopností. A s vysokým intelektovým potenciálom, ktorý prekračuje hranicu IQ 130, meranú štandardnými psychologickými testami. Nadpriemerná a vysoká inteligencia je v reálnej podobe u nadaných žiakov transformovaná do výnimočných schopností, ktoré obsahujú nasledovné znaky:

 • vysoká úroveň logického a abstraktného myslenia,
 • vysoká úroveň kritického a nezávislého myslenia,
 • vysoká úroveň kombinačných schopností a systémového myslenia,
 • vynikajúca pamäť,
 • vysoká koncentrácia a rozsah pozornosti,
 • vysoká úroveň originálneho a kreatívneho myslenia.

O nadaných a talentovaných jedincoch je možné hovoriť aj v prípadoch, keď dosahujú nadpriemer v schopnostiach ako všeobecná intelektová schopnosť, špecifické akademické schopnosti, tvorivé alebo produktívne myslenie, vodcovské schopnosti, umelecké schopnosti či psychomotorické schopnosti.

Kto diagnostikuje nadanie

Intelektové nadanie diagnostikuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu žiaka alebo zástupcu zariadenia. Následne prebieha aplikácia testovej batérie – testy na zistenie inteligencie, kreativity, osobnosti, motivácie, tvorivosti i záujmov. Centrum v správe z diagnostického vyšetrenia uvedie, či bolo diagnostikované všeobecné intelektové nadanie alebo špecifické intelektové nadanie. Centrum v súlade s diagnostikovaním intelektového nadania navrhne vhodnú formu vzdelávania žiaka. O forme vzdelávania rozhodne zákonný zástupca žiaka alebo zástupca zariadenia.

Špeciálno-pedagogická diagnostika dopĺňa diagnostiku o informácie ohľadom schopností a zručností žiaka. Posudzuje najmä zvládnutie školského trívia a odhaľuje prípadné poruchy učenia či poruchy reči (predovšetkým dyslália v podobe rotacizmu a sigmatizmu, charakteristický je aj veľmi zrýchlený rečový prejav, ktorý nestačí rýchlosti myšlienkových procesov).

Čo robiť, keď mám nadané dieťa?

Pri nadaných deťoch je veľmi dôležitý individuálny prístup pri rozvíjaní ich nadania. Majú väčšie emocionálne a sociálne problémy ako iné deti, sú oveľa citlivejší a zraniteľnejší a všetko intenzívnejšie prežívajú.

Rodič by si mal pri výchove nadaného dieťaťa osvojiť pozitívny postoj k dieťaťu, tolerantnosť, akceptujúci, chápavý a podporný postoj k rozvíjaniu schopností svojho dieťaťa.

Dôležitá je akceptácia dieťaťa ako osobnosti.

Rodič by mal rozvíjať spoločné záujmy a podporovať dieťa pri formovaní pocitu sebavedomia a sebavnímania. Taktiež je dôležité pozitívne posilňovanie a dôvera v schopnosti nadaného dieťaťa.

Rodič by mal svoje dieťa vyzývať k aktívnym činnostiam, klásť mu veľa otázok, chváliť jeho dobré odpovede, tešiť sa z úspechov dieťaťa, posmeľovať ho, aj keď sa mu práve nedarí a podporovať ho.

Veľmi dôležitá je i emocionálna podpora, dobrá súdržnosť rodiny, tolerantné výchovné postupy, poskytovanie väčšej slobody a voľnosti v správaní a rozhodovaní dieťaťa.

Rodič by mal zohľadniť obrovskú vitalitu dieťaťa, malú potrebu spánku, prejavy silnej osobnosti a sebavedomia.

Rodič môže vývoj svojho nadaného dieťaťa podporiť kupovaním encyklopédií, atlasov, slovníkov, kníh a prístupom dieťaťa k počítaču. Takéto dieťa potrebuje mať voľný prístup k informáciám.

Rodičom sa odporúča výchovu svojho dieťaťa pravidelne konzultovať s psychológom, ako aj poradenským servisom a potvrdiť si tak správnosť vo výchovných postupoch.

„Extrémne“ vlastnosti nadaných žiakov

Relatívne časté sú protiklady v osobnostných vlastnostiach nadaných žiakov. Niektorí sú hyperaktívni, bývajú aktívnejší až agresívnejší, majú menšiu potrebu spánku. Môžu mať emocionálne problémy, častá je aj výbušnosť a impulzívnosť, podráždenosť a hnev (najmä pokiaľ nedostanú odpovede na svoje otázky). Bývajú nedisciplinovaní a môžu byť s nimi problémy v triede, lebo upútavajú pozornosť, vykrikujú výsledky, opravujú učiteľov, sú nespokojní s tempom výučby, s opakovaním a hodnotením a dávajú to najavo. Sú presvedčení o svojej pravde, snažia sa byť najlepší, neochotní prijať prehru, nechcú ísť tou istou cestou ako ostatní, neakceptujú všeobecný názor a sú večnými oponentmi. Ťažko sa prispôsobujú, doslovne chápu významy slov, mnohokrát nerešpektujú autority.

Na druhej strane niektorí nadaní žiaci pôsobia neisto, introvertne a uzavreto. Vykazujú nízke sebavedomie, ich komunikácia je veľmi plachá, najmä v neznámom prostredí. Oproti svojim rovesníkom bývajú zaostalejší v manuálnej činnosti. Emocionálne a sociálne dozrievajú neskôr, sú citlivejší a zraniteľnejší ako iní žiaci. Nechcú vybočovať z radu, chcú byť svojím okolím, najmä rovesníkmi, prijímaní, hanbia sa alebo nechcú priznať, že vedia niečo navyše. Nadaní žiaci majú často problémy najmä z dôvodu emočnej nezrelosti. Citlivejšie vnímajú aj svoju odlišnosť od spolužiakov, čo im najmä v puberte môže spôsobovať výrazný stres. Napriek tomu vonkajšími zdrojmi stresu môže byť žiarlivosť iných, vysoké očakávania okolia aj seba samých, pochybnosti o sebe a svojich schopnostiach. Vnútornými zdrojmi stresu sa môžu stať vlastné postoje a správanie, súťaživosť a perfekcionizmus, ale aj pochybnosti o sebe a pocity viny za talent, ktorý si nijakým spôsobom nezaslúžili, nezískali ho vlastným úsilím.

Typy nadaných žiakov v škole

V klasickej škole možno začleniť štyri typy nadaných žiakov, pričom ako prvý typ možno označiť bezproblémové dieťa. Je optimálne adaptované, spokojné, podávajúce dobré výkony.

Druhým typom možno označiť tých, ktorí sa prejavujú hyperaktívne, rýchlo chápu veci, dobre si ich pamätajú, z čoho môže vznikať prázdny čas na vyučovaní, keď už nemajú čo robiť a následne hľadajú náhradné riešenia, aby si spríjemnili pobyt v triede. Neskôr začínajú úmyselne vykrikovať, vyrušovať, množí sa zlé hodnotenie až smerom k zníženej známke zo správania.

Tretí typ býva v škole často uzavretý, ťažšie komunikuje, skôr hľadá riešenie v úniku z reálneho sveta do denného snenia, väčšinu času v škole pretrpia, aj keď na položené otázky z výkladu pohotovo odpovedajú.

Štvrtý typ sú tiché, neprejavené a neobjavené deti, ktoré postupujú spolu s ostatnými žiakmi, nekladú sa na nich adekvátne požiadavky, neaktivuje sa ich potenciál, ich kapacita nie je využitá. Ak sa pridá nepochopenie učiteľa či nepriateľstvo detí, dôsledkom môže byť aj prítomnosť šikanovania.

 

Netreba im poskytovať hotové riešenia

Uplatniť treba tzv. Renzulliho postup: Je potrebné vyhnúť sa tendencii presýtenia väčším množstvom vedomostí. Vhodnejšie je dbať na kvalitatívnu odlišnosť poznatkov. Žiakom netreba poskytovať hotové riešenia problémov a odpovede, ale naučiť ich chápať, analyzovať, aplikovať, usporiadať poznatky do systémov a vedieť ich hodnotiť. Tiež naučiť žiakov, ako získavať poznatky samostatne.

 

Vzdelávanie nadaných žiakov

Ak si rozvoj nadania žiaka bežnej triedy vyžaduje vytvoriť mu na vzdelávanie špeciálne podmienky, ide o žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. To musí byť ešte potvrdené odborným vyšetrením. Zaradenie takéhoto žiaka do programu pre nadaných žiakov je možné iba s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.

Výchova a vzdelávanie žiakov s nadaním sa na úrovni nižšieho stredného vzdelávania uskutočňuje:

 • v základných školách so zameraním na rozvoj všeobecného intelektového nadania, resp. v osemročných gymnáziách so zameraním na rozvoj všeobecného intelektového nadania,
 • v osemročných gymnáziách,
 • v športových školách,
 • v ostatných školách: v triedach so zameraním na rozvoj všeobecného intelektového nadania, v triedach s rozšíreným vyučovaním estetickovýchovných predmetov, v športových triedach, v triedach alebo výchovných skupinách spolu s ostatnými žiakmi školy (individuálna a skupinová integrácia).

Odporúča sa postupovať podľa Učebných plánov pre individuálne a skupinovo integrovaných intelektovo nadaných žiakov v 1. – 4. ročníku základnej školy, schválených Ministerstvom školstva SR dňa 25.8.2005 pod č. CD-2005-19371/26372-1:091. Tieto plány počítajú s vyučovaním cudzieho jazyka od 1. ročníka a s vyučovaním práce s počítačom od 3. ročníka a sú vhodné na použitie v triedach s integrovanou skupinou intelektovo nadaných žiakov. Aj v prípade inak zostaveného individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu pre individuálne integrovaného žiaka je vhodné skoré zaradenie cudzieho jazyka, najlepšie jazyka anglického a zabezpečenie získania základnej počítačovej gramotnosti.

Pre integrovaného nadaného žiaka treba vypracovať individuálny výchovno-vzdelávací program. Za vypracovanie týchto programov je zodpovedný triedny učiteľ v spolupráci s príslušnými odbornými pedagógmi. Pri tvorbe individuálnych výchovno-vzdelávacích programov spolupracuje so zariadením výchovného poradenstva a prevencie.

 

Individuálny výchovno-vzdelávací program

Individuálny výchovno-vzdelávací program je súčasťou povinnej dokumentácie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, individuálne integrovaného v bežnej triede základnej školy. Je to dokument, ktorého účelom je plánovanie vzdelávania žiaka podľa jeho špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.

Individuálny výchovno-vzdelávací program nadaného žiaka obsahuje:

 • základné informácie o žiakovi,
 • špecifikáciu druhu a štruktúry jeho nadania s opisom silných a slabých stránok žiakovej osobnosti,
 • modifikáciu učebných plánov a učebných osnov,
 • špecifiká organizácie a foriem vzdelávania,
 • zapojenie tútora alebo učiteľa/učiteľov školy vyššieho stupňa do vzdelávania žiaka,
 • požiadavky na zabezpečenie špeciálnych učebných pomôcok,
 • zabezpečenie spolupráce s príslušnými odborníkmi (podľa druhu rozvíjaného nadanie).

Podľa aktuálneho vývinu nadania žiaka možno program priebežne meniť a upravovať.

 

Absolvovať môže i dva ročníky naraz

Individuálny výchovno-vzdelávací program môže žiakovi v súlade s jeho nadaním umožniť akcelerované vzdelávanie. Okrem postupu do vyššieho ročníka alebo absolvovania dvoch ročníkov v priebehu jedného školského roka možno nadaného žiaka:

 • vzdelávať sa v konkrétnych predmetoch podľa učebného plánu vyšších ročníkov,
 • postupovať v konkrétnych predmetoch podľa osnov vyššieho ročníka,
 • vzdelávať sa v konkrétnych predmetoch v triedach vyššieho ročníka.

Vo všeobecnosti sa však dáva prednosť tzv. rozširujúcemu, resp. obohacujúcemu vzdelávaniu, čo znamená:

 • zaradiť do individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu predmety, ktoré nie sú v učebnom pláne bežných žiakov,
 • doplniť záväzné učebné osnovy jednotlivých predmetov o nové témy zodpovedajúce nadaniu žiaka a možnostiam školy, resp. regiónu.

Spolupracujte aj s odborníkmi

Pri výchove a vzdelávaní všeobecne intelektovo nadaných žiakov je potrebné spolupracovať so psychológom, pri výchove a vzdelávaní umelecky nadaných žiakov s odborným pedagógom konkrétnej umeleckej disciplíny, pri výchove a vzdelávaní športovo nadaných žiakov so športovým trénerom, pri výchove a vzdelávaní prakticky nadaných žiakov s príslušným odborným pedagógom, resp. majstrom odbornej výchovy.

Treba tiež dbať na všestranný rozvoj osobnosti nadaných žiakov. A to v oblasti pohybovej, kognitívnej, motivačnej, vôľovej, emocionálnej, sociálnej i v oblasti manuálnych zručností. Takisto umožniť mimoriadne nadaným žiakom postúpiť do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka alebo absolvovať dva ročníky v priebehu jedného školského roka, a tak skrátiť dobu nižšieho stredného vzdelávania. Rovnako umožniť žiakom v súlade s ich nadaním vzdelávať sa v konkrétnych predmetoch podľa rozšírených učebných osnov.

 

Otestujte svoje dieťa

Chcete vedieť, ako na tom ste? Vyskúšajte si so svojím dieťaťom IQ test:

https://www.inteligence.cz/test/

 

Iniciatíva Rozumieme nadaným zverejnila testy finále Logickej olympiády pre nadané deti z predchádzajúcich ročníkov. Vyskúšať si ich vyriešiť môžete tu:

https://www.nadanedieta.sk/iniciativa-rozumieme-nadanym-zverejnila-exkluzivne-testy-.html

 

Nadaní žiaci – zdroje

Výchova a vzdelávanie žiakov s nadaním

https://www.statpedu.sk/sk/svp/statny-vzdelavaci-program/vychova-vzdelavanie-ziakov-so-svvp/ziak-nadanim/

 

Informačno-metodický materiál k organizácii výchovy a vzdelávania integrovaných intelektovo nadaných žiakov v 1. – 4. ročníku základnej školy

https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2019/01/vudpap-informacie-pre-pedagogov-Informacno-metodicky-material-k-organizacii-vychovy.pdf

 

Nadané dieťa / Nadaný žiak

https://www.cpppapke-okolie.sk/download/Metod_mat_nadane_dieta.pdf

 

Intelektovo nadaní žiaci

https://www.rocnikoveprace.sk/intelektovo-nadani-ziaci.html

 

Nadané dieťa

https://www.nadanedieta.sk/nadane-die-a.html

 

IQ test

https://www.inteligence.cz/test/

 

Pridané: 21.5.2020, Mgr. D. Guman

 

 

Mgr. Ľuboš Lukáč: Keď nadaného niečo zaujme, podriadi tomu všetko

Vedie prvý klub nadaných detí na Slovensku. Naša krajina podľa neho dlhuje nadaným ešte veľa, jej devízou sú však obetaví pedagógovia, ktorí sa tejto problematike venujú. Podľa Mgr. Ľuboša Lukáča vyžaduje práca s nadanými žiakmi „celého“ človeka. Najmenší nadaní riešia dane aj voľby.

 

Ako dlho sa už venuješ nadaným deťom?

Nadaným deťom, presnejšie žiakom so všeobecným intelektovým nadaním, sa venujem 14 rokov.

 

Na akej úrovni je u nás podľa teba starostlivosť o tieto deti?

Starostlivosť o nadané deti nie je - podľa mňa - na takej úrovni, akú si tieto intelektovo nadané deti zaslúžia. Slovensko je nadaným deťom v porovnaní s inými krajinami dlžné viac, ako dosť.

 

Máš info, aké je to v okolitých krajinách, či v západnej Európe?

Stretávame sa s učiteľmi, psychológmi, či špeciálnymi pedagógmi z celého sveta na rôznych konferenciách, odborných seminároch a v mnohých smeroch konzultujeme výchovu a vzdelávanie nadaných detí na celom svete. Keďže máme možnosť porovnávať, neraz sa s kolegyňami vraciame na Slovensko so zmiešanými pocitmi, lebo tu je starostlivosť o nadaných na inej úrovni. Chcelo by to viac, lebo tieto deti si to zaslúžia.

 

Na základe tvojich skúseností – aké sú najčastejšie „symptómy“, že dieťa je nadpriemerne intelektovo nadané?

Je to rôzne, neexistuje jeden ideálny model tzv. nadaného dieťaťa. V prvom rade je to nekonečná zvedavosť, obrovská predstavivosť, dieťa potrebuje byť neustále v „akcii“. Obvykle majú tieto deti talent, umelecké schopnosti, pracujú s číslami, majú širokú slovnú zásobu, zaujímavé nápady, predstavivosť... Keď nadané dieťa niečo zaujme, podriadi tomu všetko; má neskutočnú energiu.

 

Nakoľko vieme, s nadanosťou sa spájajú aj negatívne javy ako problémy v učení a podobne.  Ktoré sú také najčastejšie negatívne sprievodné javy pri talentovaných deťoch?

Na tieto otázky nemáme „tabuľkové odpovede“. Každé dieťa je iné. Medzi sprievodné znaky vysokého intelektového nadania môže patriť aj nízke sebavedomie, nedostatočne rozvinutá grafomotorika, neochota podriadiť sa autorite, hyperaktivita, perfekcionizmus, či poruchy spánku. Ako som už spomenul, aj toto je veľmi individuálne.

 

Aké má dnes učiteľ na ZŠ možnosti, aby podchytil a rozvíjal talenty nadaného dieťaťa? Aký je zvyčajný postup, keď učiteľ alebo rodič usúdi, že mu je zverené intelektovo nadané dieťa?

Neľahká odpoveď. V prvom rade je potrebné rozvíjať nadanie/talent každého žiaka. Po samotnej diagnostike, či už na odporúčanie učiteľa alebo rodičov, je potrebné sa rozhodnúť podľa možností o ďalšej forme vzdelávania nadaného dieťaťa. Možnosti sú dve: vzdelávanie intelektovo nadaného žiaka v triede pre nadaných žiakov, prípadne v škole pre nadaných alebo formou integrácie - začlenenia v bežnej, klasickej triede.

Práca s intelektovo nadaným žiakom si vyžaduje „celého“ učiteľa. Na základe osobných skúseností viem, čo všetko je pre tieto deti potrebné robiť. Od štúdia odbornej literatúry, konzultácií s psychológmi, špeciálnymi pedagógmi, vyhľadávania alternatívnych učebníc, organizovaní a zapájaní sa do rôznych projektov... Byť neustále v strehu. Za predpokladu, že to s intelektovo nadanými myslíme vážne. Oni si to zaslúžia.

 

Vedieš Klub nadaných detí v Prešove, ktorý je prvým klubom vôbec s takýmto zameraním na Slovensku. Aké sú odozvy rodičov a záujem o členstvo v tomto klube?

Klub nadaných detí sme založili v Prešove už v roku 2013 ako prví na Slovensku. V susedných Čechách ich je viac ako päťdesiat. Jedinečné mimoškolské vzdelávanie nadaných detí sa teší obrovskej podpore. Každý rok zaregistrujeme päťdesiat nadaných detí do Klubu, čo je najvyšší možný počet, ktorý sme schopní prijať. V súčasnosti jestvujú kluby nadaných detí v ďalších slovenských mestách: v Banskej Bystrici, Humennom, Sabinove.

 

Stretávaš sa niekedy s tým, že rodičia kladú na dieťa príliš vysoké nároky a dieťa tým trpí?

S týmto fenoménom sa nestretávam. Skôr mám šťastie prichádzať do kontaktu so super rodičmi intelektovo nadaných detí, naladených na „jednu strunu“. Vždy platí, že spolu dokážeme viac. Učiteľ je ten, ktorý ich dieťa pozná, pracuje s ním počas dňa a neraz aj počas víkendov. Musí jestvovať vzájomná dôvera, bez nej to nemá zmysel. Učiteľ, zamestnanci poradenských centier, dieťa, rodič – základ pre spokojnosť dieťaťa. To je dôležité.

 

Nakoľko sú podľa teba na prácu s nadanými deťmi pripravení naši učitelia?

Keby nebolo obrovskej podpory zo strany učiteľov, tak by sme na vzdelávanie intelektovo nadaných detí mohli na Slovensku zabudnúť. Len vďaka obetavým učiteľom máme na Slovensku vzdelávanie nadaných detí na dobrej úrovni. Viem, o čom hovorím. Poznám množstvo učiteľov z celého Slovenska, ktorí učia nadané deti. Klobúk dole pred nimi, obrovská úcta. Myslia to s nadanými naozaj vážne.

Vzdelávanie v problematike nadaných na Slovensku je súčasťou vyučovania na niektorých pedagogických fakultách. Vynikajúce vzdelávanie v problematike intelektovo nadaných detí ponúkal istého času Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. Množstvo kurzov a seminárov konferencií nájdete u našich českých susedov. Odborný seminár Rozumieme nadaným organizujeme každoročne v Prešove s kolegyňami zo sabinovského Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

 

Sú nadané deti odlišné od svojich vrstovníkov / spolužiakov aj povahovo? Majú sklon riešiť rôzne situácie inak a neštandardne? Spomenieš si, kedy ťa dieťa svojím intelektom prekvapilo najviac a v akej súvislosti k tomu došlo?

To je opäť u každého dieťaťa iné. Sú to deti – žiaci, ktorí majú sklon riešiť niektoré situácie či spory „dospelácky“. A to v dobrom slova zmysle. Nadané deti majú často netradičné záľuby/záujmy. Vo svojej praxi som zažil netradičné témy, obľúbené u detí 1. - 4. ročníka, ktoré riešili napríklad euro, politikov, voľby, neraz aj dane (smiech).

 

Spomenieš si aj na nejaké vtipné momenty pri práci s nadanými alebo situácie, ktoré nadaní vyrobili s inými dospelými?

Takýchto situácií je množstvo, či už na vyučovaní alebo pri riešení rôznych projektov. Zaujímavú debatu som zažil s deťmi na výlete v Bratislave. Okrem iného bolo na programe stretnutie s vtedajším ministrom školstva. Mám pekné spomienky, miestami sa zdalo, že rozpočet ministerstva prerozdelia nadané deti podľa svojich predstáv ešte v Bratislave.

 

Do vášho klubu často zavítajú známi, úspešní a výnimoční hostia. Aké sú ich reakcie a dojmy z komunikácie s vašimi nadanými deťmi?

Súčasťou mimoškolského vzdelávania nadaných detí v Klube nadaných detí Prešov sú tiež stretnutia so známymi osobnosťami kultúrneho a spoločenského života. Myslím, že tieto stretnutia majú pre obe strany obohacujúce účinky. Naši členovia ich nevnímajú ako „nadľudí“, sú radi, že prišli medzi nás, cenia si to a otázky niekedy nepoznajú konca kraja. Zaujíma ich všetko, deti neváhajú každú návštevu spoznať čo najdetailnejšie, či vyskúšať napríklad z logického myslenia. Hodinové stretnutia končia vždy priateľsky. Učíme deti vyjadrovať sa, prezentovať, povedať iný názor slušne, argumentačne, viesť diskusiu. Nikdy neplatí, že len ony majú pravdu. Učia sa počúvať, ale aj slušne oponovať.

 

Pripomenieš nám, ktorí zaujímaví hostia už navštívili váš klub?

Klub nadaných detí navštívilo už množstvo známych ľudí. Medzi nás prišla pani primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová, riaditeľ Šarišskej galérie Rudolf Dupkala, akademický maliar Peter Kocák, herečka Veronika Husovská, speváčka Viki Olejárová, slovenský futbalový reprezentant Martin Jakubko, moderátor Marcel Merčiak, spevák Martin Husovský, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Peter Krajňák a mnoho ďalších.

Niekedy sa stretávame s našimi hosťami na rôznych akciách, prídeme na ich pozvanie. Jedinečnými boli stretnutia so slovenským režisérom Jurajom Jakubiskom, oslava vianočných sviatkov so štátnym tajomníkom ministerstva financií Radkom Kurucom, či pozvanie na koncert populárneho speváka Richarda Müllera.

 

„Tvoji“ nadaní už prednášali aj dospelákom a študentom na univerzite. Aké boli ohlasy a reakcie z ich strany?

Akademická pôda nie je pre našich nadaných nič nové. Už si postupne zvykajú na prezentácie pre študentov jednotlivých fakúlt. Vystúpili na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, s ktorou spolupracujeme už niekoľko rokov. Naposledy to bolo koncom roka 2019, kde sa prezentácii nadaných detí zúčastnilo viac ako sto študentov. Niekoľkohodinová prezentácia práce nadaných detí zaujala študentov i vysokoškolských pedagógov. S ďalším blokom prezentácií sme s nadanými deťmi vystúpili v Košiciach. Tie boli určené učiteľom, čo sa tiež stretlo so super ohlasom.

 

Si súčasťou aj ďalších aktivít pre nadané deti. Ktoré to sú?

V Sabinove sme založili celoslovenskú iniciatívu Rozumieme nadaným. Prinášame množstvo projektov pre nadané deti. Sú medzi nimi tiež celoslovenské projekty. Medzi najobľúbenejšie patria logické sústredenia, súťaž Talentov základných škôl v logickom myslení, spomínaný Klub nadaných detí, či Logická olympiáda pre nadaných školákov a Malá Logická Olympiáda pre materské školy. Každoročne dopĺňame ponuku projektov pre nadané deti. Teší nás obrovský záujem.

Pridané: 21.5.2020, Mgr. D. Guman

 

Kontakt

Základná škola

zs.matica@gmail.com

Matice slovenskej 13
080 01 Prešov

Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332

Vyhľadávanie

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022