Dyzartria

DYZARTRIA

Dyzartria je porucha reči charakterizovaná ťažkosťami pri rozprávaní a artikulácii. Keďže ide o motorickú poruchu, schopnosti porozumenia písanej a hovorenej reči zostávajú nezmenené. Vzniká ako následok poškodenia hlasivkového svalstva alebo nervovej sústavy úrazom, metabolickým ochorením či nedostatkom kyslíka. Dyzartria patrí do skupiny neurologických ochorení reči, ktoré sa prejavujú ako poškodenie motorických funkcií reči, medzi ktoré patria dýchanie, fonácia, rezonancia, artikulácia alebo prozodické faktory rečovej produkcie

Dyzartria je vo väčšine prípadov príznakom závažného ochorenia, preto sa v prípade ťažkostí pri rozprávaní bez zjavnej príčiny odporúča urýchlene vyhľadať lekársku starostlivosť.

AKO SA PREJAVUJE DYZARTRIA?

Dyzartria sa prejavuje ťažkosťami pri artikulácii a formovaní slov. Typický príznak je spomalený nevýrazný rečový prejav. Okrem problémov s hlasivkovým svalstvom môžu byť prítomné ťažkosti s pohyblivosťou svalstva čeľuste, pier a jazyka. Zmeny hlasu sú často prirovnávané k nádche alebo zachrípnutiu. Úplná neschopnosť rozprávania sa nazýva anartria. Komplikácie a ďalšie príznaky sprevádzajúce dyzartriu závisia od ochorenia, ktoré ju spôsobilo. Pre anatomické a neurologické súvislosti je u pacientov s dyzartriou možný výskyt dysfágie, spôsobujúcej podobné ťažkosti pri prehĺtaní.

Podľa toho, ktorá oblasť v nervovom systéme je poškodená, sa opisuje šesť základných typov dyzartrie:

a) kôrová dyzartria                            b) pyramídová dyzartria

c) extrapyramídová dyzartria             d)mozočková dyzartria

e) bulbárna dyzartria                           f) zmiešaná dyzartria

DIAGNOSTIKA

Diagnostika je založená na zistení jej príčiny. Tá sa posudzuje z medicínskej minulosti pacienta, presného druhu postihnutia hlasu, rodinného výskytu ochorení a viacerých klinických vyšetrení. Patria k nim biochemické testy krvi, močové testy, vyšetrenia ciev lebky a mozgu s využitím zobrazovacích metód ako je mozgová angiografia, počítačová tomografia (CT) alebo magnetická rezonancia (MRI).

PREVENCIA

Predchádzanie vzniku dyzartrie je založené na prevencii ochorení, ktoré by ju mohli spôsobiť. Traumatickému poškodeniu mozgu sa dá zabrániť obmedzením nebezpečných aktivít a využívaním ochranných pomôcok pri športe a fyzických aktivitách. Neurodegeneratívne ochorenia sa nedajú úplne vyliečiť, existuje však dostupná liečba, ktorá dokáže zastaviť alebo spomaliť rozvoj poškodenia nervovej sústavy.

VZNIK A PRÍČINY 

Dyzartria má viacero príčin. Ich spoločným znakom je strata alebo obmedzenie kontroly nad hlasivkovým svalstvom. Môže byť spôsobená traumatickým poškodením mozgu, hrtanových nervov pri úrazoch alebo operáciách (napríklad štítnej žľazy). Dyzartria môže byť aj vrodená, napríklad v niektorých prípadoch detskej mozgovej obrny. Ďalej môže vzniknúť ako následok cievnej mozgovej príhody alebo niektorých metabolických a neurodegeneratívnych ochorení. Medzi ne patrí Wilsonova choroba, centrálna pontínna myelinolýza, Parkinsonova choroba, amyotrofická laterálna skleróza a ťažká myasténia. Dyzartriu môžu spôsobiť i nádorové ochorenia mozgu. Podľa neurologickej klasifikácie môže byť flacídna, spastická, ataktická, hypokinetická a hyperkinetická.

LIEČBA

Neurologické poškodenie je v niektorých prípadoch čiastočne, ale aj úplne zvrátiteľné a po odstránení príčiny ochorenia (mozgový nádor, nadbytok metabolitov) sa zvyčajne dá dosiahnuť aspoň čiastočné zlepšenie. Smrť nervových buniek je však nezvratná, preto dyzartriu spôsobenú cievnou mozgovou príhodou alebo neurodegeneratívnym ochorením nemožno vyliečiť. Stále sa však dá zabrániť ďalšiemu rozvoju týchto ochorení. Návštevy logopéda môžu pomôcť získať spätne kontrolu nad svojím hlasom.

Zdroje:

CSÉFALVAY, Z.A KOL.: Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých. Portál Praha 2013. ISBN 978-80-262-0364-3

 CSÉFALVAY, Zs., MARKOVÁ, J.: Dyzartria. In: KEREKRÉTIOVÁ, A.: Základy logopédie. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2009

 DUFFY, R.J.: Motor speech disorders: substrates, dfferential diagnosis and management. Elsevier, 2013.ISBN: 978-0-323-07200-7

NEUBAUER, K., MIKEŠOVÁ,V., OBENBERGER, J.: Neurogénní poruchy komunikace u dospělých. Portál Praha, 2007. ISBN 978-80-7367-159-4 5. NEUBAUER, K.: Narušení článkovaní řeči. In: ŠKODOVÁ, E., JEDLIČKA, I. Klinická logopédie. Praha: Portál, 2003, 612 s. ISBN 80-7178-546-6. 6. NEUBAUER, K.: Terapie dysartrie. In. LECHTA V. a kol.: Terapie narušené komunikačná schopnosti. Praha: Portál 2005, s. 283-335. ISBN 80-7178-961-5

https://logomedik.sk/dyzartria/

https://www.nspskalica.sk/files/NEURO/dyzartria.pdf

https://www.solen.sk/pdf/0d0cea97aef97b9a23e4635b12738a08.pdf

 

Pridané: 4.5.2020, Mgr. I. Melník Bačková

 

 

 

 

Kontakt

Základná škola

zs.matica@gmail.com

Matice slovenskej 13
080 01 Prešov

Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332

Vyhľadávanie

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022