Dyskalkúlia 

Porucha matematických zručností (dyskalkúlia) sa prejavuje  neschopnosťou počítať napriek tomu, že celková inteligencia dieťaťa je v pásme normy. Táto porucha počítania spravidla narúša aj rozvoj a nadobúdanie matematických zručností. Väčšinou je diagnostikovaná až po nástupe do školy, no už v predškolskom veku je možné všímať si varovné signály.

Dyskalkúlia v predškolskom veku

V tomto veku je ešte diagnostika dyskalkúlie náročná, no môžu sa vyskytnúť nasledujúce ťažkosti:

- dieťa má ťažkosti v triedení tvarov,

- nerozumie pojmom menej – viac, dlhší – kratší...,

- dieťa má ťažkosti spojiť číslicu so skupinou vecí,

- dieťa má ťažkosti s triedením podľa tvaru, farby alebo veľkosti,

- dieťa má ťažkosti s pochopením množstva (napr.: nevadí mu, ak má menej cukríkov ako súrodenec),

- dieťa má ťažkosti naučiť sa počítať a pamätať si čísla v správnom poradí,

- dieťa má ťažkosti s číselnou pamäťou (napr.: nevie si zapamätať číslo domu, deň narodenia).

Ako pomôcť dieťaťu s dyskalkúliou v predškolskom veku?

Oblasť matematiky je v predškolskom vzdelávaní zameraná predovšetkým na činnosti priraďovanie, porovnávanie, triedenie, usporiadanie, rovinnú a priestorovú predstavivosť. Všetky tieto činnosti predstavujú základ pre ďalšie pochopenie pojmov a vzťahových súvislostí s prirodzeným číslom. Nezastupiteľnú úlohu majú v tomto veku hry, ktoré uľahčujú proces nápravy, nižšie ponúkam inšpirácie:

 

Dyskalkúlia v školskom veku

U žiakov s dyskalkúliou sa najčastejšie vyskytujú tieto ťažkosti:

- nepochopenie pojmu číslo,

- neschopnosť zapamätať si prečítať a písať čísla,

- nedostatočná predstavivosť číselného radu a neschopnosť v ňom pokračovať,

- neschopnosť zapamätať si vzorce i pravidlá a uplatňovať ich pri riešení úloh,

- problém s prechodom cez desiatky,

- zamieňanie podobných čísel, poradia čísel,

- nezvládanie spájania čísel,

- problémy s prečítaním čísla v prípade, že v strede sa nachádza nula,

- zamieňanie matematických operácií a pojmov,

- počítanie čísel po jednom,

- problémy s triedením prvkov podľa určitých znakov,

- problém s rozlišovaním geometrických tvarov a rysovaním.

Všetky tieto problémy majú obrovský vplyv na osvojenie si ďalších matematických poznatkov a schopností ako sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie. Bez včasného odhalenia týchto problémov, ich riešenia a vhodnej korekcie nie je teda možné pokračovať v plnohodnotnom osvojovaní si matematických zručností a poznatkov.

Ako pomôcť dieťaťu s dyskalkúliou v školskom veku?

Dieťa s dyskalkúliou potrebuje pochopenie a individuálny prístup od svojho rodiča aj učiteľa. Citlivý prístup mu umožní naplno využiť svoje schopnosti, pomôže dostať z dieťaťa maximum.

- Rodičia by mali zo svojho slovníka a správania vyradiť akékoľvek prejavy obviňovania a naopak, deti pozitívne motivovať.

- Jednou z ciest pomoci je pravidelné precvičovanie prostredníctvom rôznych matematických úloh, najmä vo forme hry.

- Podporte učenie detí napríklad hrami, ktoré sú zamerané na rozvoj matematických zručností.

- Venujte pozornosť cvičeniu pamäte, hrajte s deťmi hry zamerané na pozornosť a pamäť.

- Buďte veľmi trpezliví a nepodliehajte hnevu či únave, ak dieťa nedokáže vypočítať jednoduchú matematickú úlohu.

Dôležité je rešpektovať vývoj psychických funkcií a úrovne vývoja dieťaťa. Úlohy, ktoré dieťa nezvláda, delíme na dielčie kroky, dôkladne ich precvičujeme s využitím nových situácií. Postupne sa celý úkon zrýchľuje a automatizuje. Súbežne s numerickým počítaním sa dieťa učí pracovať aj s kalkulačkou.

Vo vyučovacom procese by mala byť dieťaťu umožnená:

- práca s matematickými tabuľkami a kompenzačnými pomôckami,

- názorné pomôcky, rozfázovať pracovné postupy na dielčie kroky,

- viesť žiaka k logickému pochopeniu úloh – zautomatizovanie algoritmov,

- jeden postup pri riešení úloh, komentovanie postupov – „myslenie nahlas“,

- rozvoj smerovej a priestorovej orientácie, postrehu a logiky, trpezlivosť...

Doma aj vo vyučovacom procese je dôležité voliť vhodné metódy, nezastupiteľnú úlohu pri náprave majú práve didaktické hry, ktoré uľahčujú a istým spôsobom zatraktívňujú proces nápravy. V tomto čase, kedy nie je žiakom umožnené odborné vzdelávanie, prihliadajúce na ich špecifiká, ponúkam niekoľko inšpirácií pre rodičov žiakov vyžadujúcich si individuálny prístup:  

1. Stavebnica lego má na širokospektrálne využitie aj u žiakov, okrem rozvíjania jemnej motoriky a priestorovej predstavivosti žiakov ju môžeme využiť pri témach ako je objem a povrch telies, zlomky, telesá zložené z kvádrov a kociek (pôdorys, kódovanie). U žiakov na prvom stupni môžeme použiť na precvičovanie malej násobilky vo viacerých ročníkoch základnej školy:

2. Hry a pracovné listy pre mladších a starších žiakov:

3. Inšpiračné videá:

 

Zdroje:

https://eduworld.sk/cd/dominika-neprasova/5238/dyskalkulia--porucha-matematickych-schopnosti

https://www.centrumdys.sk/dyskalkulia/

https://www.zdravie.sk/clanok/57928/porucha-matematickych-schopnosti-dyskalkulia-sa-da-porazit-aj-hrou-ake-tazkosti-maju-dnesne-deti-s-matematikou

https://www.rodinka.sk/predskolak/poruchy-ucenia-a-pozornosti/dyskalkulia-ako-zvladnut-matematiku/

https://zskombj.edupage.org/a/poruchy-ucenia?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQxNCZzdWJwYWdlPTQ%3D

https://kpppke.eu/o-nas/specialno-pedagogicke-poradenstvo/vyvinove-poruchy-ucenia/dyskalkulia/

 

Pridané: 21.5.2020, Mgr. M. Petejová

 

Kontakt

Základná škola

zs.matica@gmail.com

Matice slovenskej 13
080 01 Prešov

Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332

Vyhľadávanie

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022