Autizmus

Znaky autizmu / Každý autista je iný

Autizmus sa prejaví spravidla do prvých piatich rokov života. Jeho príznaky nájdeme v sociálnych vzťahoch dieťaťa, v hre, záujmoch a predstavivosti. Autista neregistruje vnemy, ktoré bežný človek vníma. Ťažko udržiava komunikáciu. Je uzavretejší, nevyhľadáva kolektív a rovesníkov. Prítomné sú bezdôvodná chôdza po špičkách, či očarenosť točiacimi sa predmetmi a kolotočmi. U autistického dieťaťa nájdeme tiež hypertrofovaný smiech, plač, zúrivosť, a to neraz bezdôvodne.

Ťažko by sme hľadali dvoch jedincov s rovnakými prejavmi autizmu. Dieťa nemusí mať všetky symptómy ochorenia, ale každé má problémy v oblasti sociálnej interakcie, komunikácie, záujmov a aktivít. Nejde o statický stav; symptómy sa s vývinom môžu meniť a obmieňať.

Počet postihnutých autizmom stúpa

Autizmus označujeme za vývinovú poruchu. Vývinovou je preto, lebo postihuje vývin mozgových oblastí už pred narodením s celoživotnými následkami, najmä v oblasti citovej a sociálnej. V poslednom čase je choroba na vzostupe. Počet detí s diagnózou autizmus sa dramaticky zvyšuje. V posledných dvoch dekádach sa prevalencia (výskyt) autizmu zvýšila zo 4 na 10 000 obyvateľov na 100 na 10 000 obyvateľov, čo predstavuje 25-násobný nárast. Je to aj vďaka zvýšenej informovanosti laickej verejnosti, následne lepšej identifikácii choroby u detí v mladšom veku a vďaka kvalitnejšej diagnostike. Svoj podiel má aj starší vek partnerov v čase, keď sa stanú rodičmi a súvisiace genetické a epigenetické faktory. Príčina autizmu nie je jasná, ale táto choroba sa pokladá za vysoko dedičnú.

 

Príklady symptómov v jednotlivých narušených oblastiach

Narušenie sociálnej interakcie: neschopnosť pochopiť pocity druhých, zdieľať sa a primerane sa správať v konkrétnych spoločenských situáciách.

Narušenie komunikácie: reč sa objaví neskoro, je narušená alebo nie je vôbec a ak príde, dieťa má problém nadviazať a udržať rozhovor, skresľovanie slov, novotvary, nesprávne používanie zámen, problémy s predložkami.

Problematické vzorce správania: úzkostno-obsesívna túžba po stálosti prostredia, fascinácia točiacimi sa predmetmi, potlačená je funkcionálnosť hračiek na úkor zaujatia detailom (napríklad práve točením kolesa na autíčku a podobne).

Kývanie rukami pred očami a žmolivé pohyby prstami (typické pre Rettov syndróm). Ovoniavanie predmetov. Veľký strach pri hluku vysávača alebo výťahu.

 

Aké typy autizmu poznáme

V zátvorke je za každým typom uvedené lekárske označenie diagnózy.

 1. Detský autizmus (F84.0): prejaví sa do troch rokov, zahŕňa klasickú trojicu oblastí (sociálna interakcia, komunikácia, záujmy a aktivity) + výbuchy zlosti, agresiu proti sebe, nespavosť, rôzne fóbie.
 2. Atypický autizmus (F84.1): prejavuje sa po treťom roku života, nie sú prítomné všetky tri kritériá (sociálny kontakt, komunikácia, stereotypné správanie), väčšinou sa vyskytuje u jedincov s hlbokou mentálnou retardáciou alebo s ťažkou špecifickou vývinovou poruchou receptívneho jazyka.
 3. Rettov syndróm (F84.2): Diagnostikovaný bol zatiaľ len u dievčat. Medzi 7. a 24. mesiacom života dochádza k veľkému regresu, strate už nadobudnutej reči a zručností a dieťatku prestáva rásť hlava. Hyperventilácia, nadmerné slinenie, epileptické záchvaty. Takmer všetci žiaci sú mentálne retardovaní. Nutkavé pohyby a činnosti rukami im znemožňujú akúkoľvek činnosť. Diagnóza takmer vždy vyústi do ťažkej mentálnej retardácie.
 4. Iná detská dezintegračná porucha (F84.3): Ide o veľmi zriedkavú poruchu. Vývin je normálny prinajmenej do dvoch rokov života. Okrem iných znakov a straty predtým nadobudnutých zručností už do niekoľkých mesiacov prichádza strata záujmu o predmety a okolie. Niekedy poruchu zapríčiňuje pridružená encefalopatia, t.j. globálna dysfunkcia mozgu.
 5. Hyperaktívna porucha spojená s duševnou zaostalosťou a stereotypnými pohybmi (F84.4): Znakmi ochorenia sú trvalý motorický nepokoj a neschopnosť ostať sedieť. Aktivity dieťaťa trvajú menej ako minútu. Stereotypné správanie, sebapoškodzovanie. IQ je nižšie ako 50. Na rozdiel od detí s normálnym IQ im lieky nepomáhajú, ba dokonca im môžu ublížiť.
 6. Aspergerov syndróm (F84.5): Na rozdiel od autizmu tu nie je oneskorený vývin reči ani kognitívny vývin. Dominantný je egocentrizmus, slabé kontakty s vrstovníkmi. Extrémna pravdovravnosť, šokujúce poznámky aj neznámym osobám. Veľmi intenzívne, vymedzené, stereotypne sa opakujúce záujmy a činnosti. Aj neskôr pretrvávajúce abnormality. Reč je často naučená naspamäť. Výborná povrchná konverzácia, ale neschopnosť akceptovať hľadisko partnera; volá sa to sémantická pragmatická porucha. Narušená je pragmatická rovina reči, nedá sa s ním len tak porozprávať. Chýbajú gestá, napríklad prikývnutie na znak súhlasu. Hlas napr. prisilný, tempo zrýchlené. Častá motorická neobratnosť.
 7. Iná pervazívna vývinová porucha (F84.8): Nie je to typický autizmus. Ochorenie je časté u detí s ťažkou poruchou aktivity a pozornosti. Druhá skupina detí s touto poruchou sa vyznačuje slabou schopnosťou rozlišovať medzi fantáziou a realitou a má vyhranený záujem o určitú tému. Schizoidné črty.
 8. Pervazívna vývinová porucha, bližšie neurčená (F84.9): Vek, kedy sa toto ochorenie prejaví, je rôzny. Zvyčajne ho nesprevádza strata manuálnych zručností. Väčšina postihnutých je v pásme strednej mentálnej retardácie, až v norme.

 

Možnosti vzdelávania žiaka s autizmom

Škola je povinná zabezpečiť autistovi výučbu špecifických vyučovacích predmetov. Dôležité sú: akademická a sociálna integrácia.

Spolužiakom pred príchodom autistického žiaka treba vysvetliť jeho špecifiká (pozor: nie autizmus všeobecne), aby sa predišlo výsmechu a šikane.

 

Formy vzdelávania žiaka s autizmom:

ZŠ pre žiakov s autizmom, ktorá má deväť ročníkov

Špeciálna trieda pre žiakov s autizmom v štandardnej ZŠ

Trieda ZŠ spolu s inými žiakmi, t.j. vzdelávanie v školskej integrácii

 

Pri každej z týchto možností pracuje autistický žiak podľa individuálneho vzdelávacieho plánu. Týmto žiakom viac vyhovuje tzv. štruktúrované učenie (rozvedené nižšie).

 

Štrukturalizácia

Zahŕňa vnesenie jasných pravidiel do výchovno-vzdelávacieho procesu. Prináša sprehľadnenie postupnosti činnosti a jednoznačné usporiadanie prostredia, kde sa autista pohybuje.

 1. Organizácia prostredia. Malo by byť miesto, kde sa žiak učí a miesto, kde relaxuje a trávi čas po práci. Teda kútik, kde sa môže utiahnuť a odpočinúť si.
 2. Časový plán. Žiakovi treba vysvetliť plán práce na daný deň, čo a v akom poradí sa bude robiť. Teda o akú činnosť pôjde, aký bude jej rozsah, ako žiak pozná, že práca je dokončená a čo nasleduje po skončení práce.
 3. Vizuálna štrukturalizácia. Autistickí žiaci majú problém s komunikáciou, a tak je pre nich dobré, ak je ich úloha zadaná nielen ústne, ale aj vizuálne.
 4. Rutina, pravidelnosť. Napríklad „najprv práca, potom zábava“. Dôležité sú pracovné zásady „zľava doprava“ a „zhora dole“.

 

Vhodné nadviazanie kontaktu s autistom

„Pri nadväzovaní kontaktu som využívala napríklad zrkadlenie - opakovanie správania sa, pohybov po dieťati alebo zapojenie sa do jeho spôsobu hry. Komunikovala som hlavne pomocou vizuálne upravených a štruktúrovaných pomôcok - kartičiek (nafotené symboly aktivít, ktoré dieťa má podstúpiť) a denného plánu (sled jednotlivých kartičiek za sebou),“ uviedla pár postrehov zo svojej dlhodobej práce s autistami liečebná pedagogička Mária Jamrišková. „Deti s autizmom často obľubujú hudbu. Dokáže ich upokojiť, ale aj vyburcovať k pohybu a vybitiu si vnútorného napätia; napr. bubnovanie. Hudba je výborným kľúčom pri nácviku imitácie, ktorá je základom pre neskoršie učenie sa. Pri spievaní pesničiek sme pripájali jednotlivé gestá, ktoré deti opakovali a takto sa zároveň zapájali do spoločného procesu. Pri hre na hudobných nástrojoch, napr. na klavíri, sme využívali zrkadlenie, improvizáciu, striedavé hranie, hranie podľa farebných nôt. Viacero detí sa zapojilo do spoločného jednoduchého tancovania na hudbu a tiež imitovalo hru na telo: plieskanie po nohách, nafúknutých lícach a pod. V závere stretnutia dominovala pomalá relaxačná hudba, spojená s masážou cez masážne loptičky alebo vrecká. Celý proces a priebeh stretnutia sme deťom vizualizovali pomocou plánu.“

 

Ako komunikovať s autistom

Vždy na začiatku vety povedzte ich meno, aby vedeli, že hovoríte s nimi.

Ubezpečte sa, že dávajú pozor ešte predtým, ako im položíte otázku alebo im dajte inštrukciu. Znak, že autista dáva pozor, sa u každého z nich líši.

Použite ich obľúbené aktivity alebo aktivitu, ktorú práve vykonávajú, aby ste ich zaujali.

Pre autistov je náročné filtrovať, čo je v komunikácii dôležité a čo menej dôležité. Keď je informácií príliš veľa, môže to viesť k ich „preťaženiu“. Vtedy už nedokážu spracovať žiadnu ďalšiu informáciu.

Hovorte menej a hovorte to pomaly. Robte prestávky medzi slovami a frázami.

Nepýtajte sa príliš veľa otázok. Otázky nech sú iba nevyhnutné a krátke.

Keď autista prejavuje znaky úzkosti, používajte neverbálnu komunikáciu, napríklad očný kontakt, gestá a reč tela.

Používajte vizuálne pomôcky, napríklad symboly a časový rozvrh.

Všímajte si prostredie, v ktorom sa nachádzate: či je napríklad hlučné, preplnené. Zmyslové vnemy môžu ovplyvňovať množstvo informácií, ktoré sú autisti schopní spracovať.

Buďte špecifickí. Namiesto otázok typu: „Aký si mal deň?“ sa pýtajte na konkrétne informácie: „Chutil ti obed?“ alebo „Máš rád matematiku?“

Nepoužívajte iróniu, sarkazmus, figuratívnu reč, rétorické otázky, frázy, preháňanie. Keď ich použijete, vysvetlite dôvod a buďte jasní a zrozumiteľní v tom, čo ste vetou naozaj mysleli.

Zapisujte si ich správanie, aby ste zistili, či vám svojím správaním nechcú odovzdať nejakú informáciu.

Nastavte jasné hranice a vysvetlite, prečo a kde je vhodné, či nevhodné, aby sa správali určitým spôsobom.

 

Odporúčame vám prečítať si tiež dôležitý príspevok Odborník o autizme, ktorý sa nachádza na stránke našej školy v rovnakej sekcii ako tento článok.

 

Autizmus - použité zdroje

Vladová Katarína: Výchova a vzdelávanie žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami

Pomôcky pre autistov

https://3lobit.sk/vhodne-aktivity-pre-osoby-s-autizmom/

Prezradia ho oči: Črty autizmu sa dajú pozorovať už u bábätiek

https://www.npz.sk/sites/npz/Stranky/NpzArticles/2013_06/Spektrum_autistickych_poruch,_Aspergerov_syndrom.aspx?did=1&sdid=3&tuid=0&

Autizmus – užitočné tipy pri komunikácii s autistami

https://cervenynos.sk/pribehy-a-blogy/uzitocne-rady/autizmus-uzitocne-tipy-pri-komunikacii-s-autistami/

K materiálu o autizme som pridal rozhovor s profesorkou Danielou Ostatníkovou. V rozhovore pre Denník N sa dotkla viacerých dôležitých a zaujímavých aspektov autizmu, ktorý priblížila aj z ľudskej stránky:

Prijatie autizmu svojho dieťaťa je dôležité, ale zvykne aj bolieť

https://dennikn.sk/1727029/prijatie-autizmu-svojho-dietata-je-dolezite-ale-zvykne-aj-boliet/

 

Pridané: 24.4.2020, Mgr. D. Guman

 

Kontakt

Základná škola

zs.matica@gmail.com

Matice slovenskej 13
080 01 Prešov

Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332

Vyhľadávanie

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022