Aspergerov syndróm

Aspergerov syndróm

Aspergerov syndróm

Aspergerov syndróm ako samostatná kategória autizmu

Porucha je pomenovaná podľa rakúskeho psychiatra Hansa Aspergera (1906-1980), ktorý ju v roku 1944 opísal vo svojom článku. Aspergerov syndróm patrí medzi poruchy autistického spektra (PAS). V roku 1994 bol v rámci neho zavedený ako samostatná kategória. Spoločnou črtou ľudí s Aspergerovým syndrómom a ostatných autistov sú: absencia intuície v oblasti sociálnej interakcie, komunikácie, stereotypné záujmy a zmyslová hypersenzitivita, predovšetkým citlivosť na nečakané zvuky a hluk. Náš sociálny svet je pre „aspergerov“ komplikovaný a ťažko čitateľný. Preto sa Aspergerovmu syndrómu niekedy hovorí sociálna dyslexia. Priemerný vek, v ktorom sa Aspergerov syndróm diagnostikuje, je jedenásť rokov.

 

Prognózy

Keďže sa jedná o poruchu vývoja mozgu, je Aspergerov syndróm neliečiteľný. Stav však môže zlepšiť vhodná výchova a vzdelávanie. Aby bol človek s Aspergerovým syndrómom začlenený do spoločnosti, je potrebnej veľa trpezlivosti a času. Aspergerov syndróm nemusia rodičia vnímať len ako negatívum. Spomína sa často aj pri úspešných podnikateľoch, hlavne pri technologických firmách, ale aj v iných oblastiach. Nie je teda pre dieťa len hendikepom v pravom slova zmysle. Ich posadnutosť jednou témou ich môže predurčiť, že v nejakej oblasti mimoriadne uspejú. Známymi „aspergermi“ sú napríklad ekologická aktivistka Greta Thunberg, režisér a spisovateľ Tim Burton (Batman), herečka Daryl Hannah (Kill Bill), kanadský herec Dan Aykroyd (Krotitelia duchov), speváčka Susan Boyle, futbalista Lionel Messi, fyzik Albert Einstein, režisér a herec Woody Allen, režisér Alfred Hitchcock či miliardár Bill Gates.

 

Problémy v komunikácii 

Ľudia s týmto hendikepom si často uvedomujú, že nechápu naše pocity, správanie a bežný sociálny život. Autistickí ľudia, vrátanie ľudí s Aspergerovým syndrómom, majú ťažkosti s vysvetľovaním si ústnej aj neverbálnej komunikácie. Problematické sú pre nich napríklad gestá či tón hlasu. Mnohí chápu reč doslova.

Ľudia s Aspergerovým syndrómom majú väčšinou dobré rečové schopnosti, no v konverzácii s druhými sa môžu vyskytnúť niektoré ťažkosti: nedokážu pochopiť očakávania druhých, často opakujú vety, ktoré im druhý človek povedal, nedokážu obšírnejšie opísať svoje vlastné záujmy.

Ako komunikovať s ľuďmi s Aspergerovým syndrómom?V prvom rade treba počúvať a pozorovať. Zaujímať sa o to, čo zaujíma ich. Aj ľudia s Aspergerovým syndrómom zväčša majú tému či oblasť, ktorá ich zaujíma obzvlášť a o ktorej vám pravdepodobne porozprávajú oveľa viac, než sami viete. Mojou radou je pridať sa k tomu, o čom hovoria či k tomu, čo robia, lebo vtedy vzniká kontakt a môže začať interakcia,“ hovorí liečebná pedagogička Gabriela Rajniaková. Pri komunikácii s ľuďmi s Aspergerovým syndrómom pomôže, keď hovoríte jasne, ucelene a dáte im čas, aby porozumeli tomu, čo im hovoríte.

 

Signály upozorňujúce na Aspergerov syndróm

1. Dieťa sa fixuje na jednu aktivitu alebo jednu oblasť záujmov

Mnoho detí s Aspergerovým syndrómom sa dlhé hodiny zaoberá jednou konkrétnou činnosťou alebo vecou. Väčšina rodičov hovorí, že ich dieťa sa veľmi dlhú dobu hrá napríklad s jedným autíčkom alebo si listuje v jednej knihe. Keď sa staršie deti zaujímajú o jednu oblasť, zvyknú si ju naštudovať do neskutočných detailov, u detí veku neprimeraných. Môže ísť o čokoľvek – od umenia a hudby až po vlaky či počítače. Môže ísť aj o veľmi netypické záujmy ako napríklad zbieranie odpadkov. Mnohí smerujú svoje záujmy k štúdiu, práci, dobrovoľníctvu či iným zmysluplným činnostiam. Pre ľudí s Aspergerovým syndrómom sú tieto aktivity často základom ich pocitu spokojnosti a šťastia. Záujem o jednu oblasť môže trvať týždne, mesiace, ale i roky. Dieťa s Aspergerovým syndrómom  môže o oblasti záujmu viesť nadšené monológy, pre rodičov niekedy únavné, pre rovesníkov nudné. Niektoré  dievčatá s Aspergerovým syndrómom bývajú zaujaté pozorovaním iných detí a učením sa naspamäť ich rozhovorov, resp. rozhovorov pani učiteľky s deťmi. Tieto rozhovory si  doma hovoria s bábikami.

2. Dieťa má bohatú slovnú zásobu

Deti s Aspergerovým syndrómom majú na svoj vek neobvykle bohatú slovnú zásobu. Dokážu tvoriť aj zložité súvetia. Zároveň sa však zaoberajú len jednou problematikou, o ktorej chcú rozprávať neustále aj niekoľko mesiacov. Niektoré deti majú svojský tón reči, akoby prednášali. Niekedy hovoria neprirodzene nahlas, pretože nevedia šepkať, keď je to vhodné, niekedy používajú svojské frázy ako z knihy. Resp. najmä dievčatá s Aspergerovým syndrómom zvyknú reprodukovať frázy odpočúvané z rozhovorov iných (deti v škôlke, v škole, pani učiteľka).

3. Problémy v bežnej spoločenskej komunikácii a interakcii

Zásadné problémy v sociálnej interakcii bývajú zväčša pozorované až nástupom do školy, pri niektorých osobnostných extrovertných typoch už v predškolskom veku. Deti a dospievajúci s Aspergerovým syndrómom majú veľké ťažkosti vytvárať a udržiavať si kamarátske vzťahy. Niektoré deti nazývajú kamarátom akékoľvek dieťa, ktoré ich osloví, dokonca niekedy nazývajú kamarátmi aj deti, ktoré ich len využívajú. Deti s Aspergerovým syndrómom, ktoré ťažko znášajú svoju izoláciu a veľmi túžia po vzťahoch, bývajú nezriedka aj pre svoju naivitu navedené na konanie nevhodných činov, pričom sa následne nevedia obhájiť. Pre tieto deti je veľmi ťažké sledovať neverbálnu komunikáciu, udržať tému rozhovoru a veľmi ťažko rozumejú reči tela.

4. Potrebuje nemenné situácie a stereotypy

Deti s Aspergerovým syndrómom majú rady stereotypy, istú pravidelnosť, nemennosť, čo sa týka prostredia, ako aj sociálnych situácií. To im dáva pocit istoty. Časté zmeny vedú naopak k pocitu neistoty, zväčšujú ich stres. Niektoré zmeny im nevadia, iné znášajú veľmi ťažko. Vekom sa voči niektorým zmenám stávajú odolnejší. Ľudia s Aspergerovým syndrómom sú zväčša nesmierne citliví na zoradenie svojich vecí (knihy, hračky). Podobne bývajú deti s Aspergerovým syndrómom veľmi citlivé napríklad na svoju lavicu v triede. Presadenie žiaka s Aspergerovým syndrómom môže ľahko viesť k veľkým problémom. Ideálne je, keď sa všetko deje v ten istý čas. Keď je rovnaký čas stolovania, spánku, umývania, hrania. Ak má dôjsť k nejakej zmene, je potrebné o nej rozprávať aj niekoľko dní predtým, čo im pomáha. Deti s aspergerom môžu napríklad chcieť cestovať každý deň do práce a z práce tou istou cestou alebo každý deň raňajkovať to isté jedlo.

5. Dieťa je emočne nestabilné

Emočná nestabilita sa prejavuje hlavne vo chvíľach, keď je dieťa pohltené veľkým množstvom podnetov. Rozrušiť ho môže predovšetkým narušenie zaužívaného stereotypu alebo keď sa neudeje to, na čo sa veľmi tešilo.

6. Má zníženú empatiu

Tieto deti majú problém vcítiť sa do konania inej osoby. Nedokážu pochopiť, že iný človek má iné pocity, potreby a priania. Žijú vo svojej bubline. Život vo väčšinovej spoločnosti je pre ne stresujúci. Často dochádza k zamieňaniu tejto mimoriadnej zraniteľnosti ľudí s rozmaznanosťou a nevychovanosťou. Tiež to prispieva k prehlbovaniu nepochopenia detí s Aspergerovým syndrómom. Následne to môže viesť k izolácii celej rodiny od väčšinovej spoločnosti.

7. Dieťa berie všetko vážne a nevie čítať medzi riadkami

Pre tieto deti je veľmi náročné presne porozumieť hovorenej reči. Každé slovo a vetu vnímajú doslova a nedokážu odlíšiť významový posun, daný napríklad prízvukom alebo tónom hlasu. Často nechápu vtipy, sarkazmus a iróniu. Nevedia rozpoznať, či si niekto robí srandu alebo hovorí vážne.

8. Neobvyklá reč tela

Rovnako ako dieťa nerozumie reči tela iných, ono samo môže byť v dôsledku svojich neverbálnych prejavov nečitateľné pre okolie. Niektoré deti používajú neobvyklé postoje, gestá či výrazy tváre.

9. Problémy s hrubou a jemnou motorikou

Poruchy hrubej motoriky deťom s Aspergerovým syndrómom značne komplikujú behanie, koordináciu pri skákaní alebo majú  ťažkosti s hádzaním a chytaním lopty. Poruchy jemnej motoriky vedú k ťažkostiam s písaním. Tie bývajú nezriedka v takom rozsahu, že otázkou nie je krasopis ako taký, ale vôbec možnosť písané písmo dieťaťa prečítať. Z podobných príčin mávajú deti s Aspergerovým syndrómom ťažkosti s rysovaním, kde sa im často aj pri najväčšej snahe a aj po dlhšom skúšaní míňajú čiary, ktoré by sa mali stretnúť a podobne.

10. Citlivosť zmyslov

Ľudia s Aspergerovým syndrómom môžu zažívať nadmernú, ale aj podpriemernú citlivosť na zvuky, dotyky, chute, vône, svetlo, farby, teplotu a bolesť. Napríklad zvuky, ktoré sú pre iných nenápadné, pre nich môžu byť neznesiteľné a príliš hlasné. To spôsobuje u ľudí s Aspergerovým syndrómom úzkosť, ba dokonca fyzickú bolesť. Môžu byť tiež fascinovaní svetlom a točiacimi sa predmetmi.

Ako zvládať záchvaty hnevu

Ak má vaše dieťa s Aspergerovým syndrómom problémy so zvládaním hnevu, využite nižšie uvedené možnosti, aby ste a) predišli záchvatu zúrivosti alebo b) aby ste mu pomohli upokojiť sa, ak sa dostane do afektu. Nie všetky možnosti musia vyhovovať vašim podmienkam, ale verím, že ako dobrá inšpirácia poslúžia aspoň niektoré.

1. Umožnite dieťaťu s Aspergerovým syndrómom spáliť energiu zábavným spôsobom pomocou skákania, otáčania sa, behania, šplhania, hojdania sa alebo inej fyzickej aktivity. Dovoľte mu zápasiť s vankúšmi alebo inými mäkkými predmetmi. Podráždené deti vyhľadávajú vnemy, ku ktorým dochádza pri manipulácii s predmetmi, udieraní alebo narážaní.

2. Presmerujte energiu dieťaťa na nejakú náročnejšiu domácu prácu, napríklad vysávanie, presúvanie predmetov, umývanie okien či čistenie skriniek. To mu pomôže sústrediť sa na dokončenie zadanej úlohy a umožní mu využiť energiu konštruktívnym spôsobom.

3. Umožnite dieťaťu vyjadriť svoju kreativitu prostredníctvom maľovania, kreslenia, vyfarbovania alebo modelovania hliny či plastelíny.

4. Povedzte dieťaťu s Aspergerovým syndrómom, aby sa niekoľkokrát zhlboka nadýchlo a napočítalo do desať. Táto technika mu pomôže nereagovať impulzívne a zlostne, ale pokojne.

5. Predtým než zmiernite úzkosť svojho dieťaťa, musíte najprv zmierniť svoju vlastnú. Učte príkladom. Oheň nemôžete uhasiť ohňom.

6. Umožnite rozrušenému dieťaťu posadiť sa na sedací vak. Pocit objatia, ktorý mu vak poskytne, mu pomôže upokojiť sa v situácii, keď je príliš rozrušené na to, aby prijalo objatie od rodiča.

7. Ak je vaše dieťa rozrušené, pretože stratilo nejaké privilégium, pretože nedostane dezert, pretože musí vypnúť televíziu, pretože musí ísť do postele alebo jednoducho pretože má zlý deň, nebuďte naň tvrdí. Buďte starostliví a citliví. Snažte sa s dieťaťom dohodnúť. Spýtajte sa ho, čo chce. Chce byť hore ďalšiu polhodinu? Dohodnite sa, že môže zostať hore ďalších desať minút, počas ktorých mu prečítate rozprávku na dobrú noc. Urobte kompromis. Ak je dieťa stále rozčúlené alebo ak ho nemôžete nechať hore dlhšie, povedzte mu, že musí ísť do postele a vymenujte dôvody, prečo.

8. Ak je to možné, zariaďte v dome relaxačný kútik. Nemusí to byť veľký priestor, no musí byť ďaleko od hlučných priestorov. Do tohto kútika (môže to byť aj časť šatníka) môžete umiestniť sedací vak, knižky, vyfarbovačky a ďalšie relaxačné predmety. Učte vaše dieťa utiahnuť sa do tohto priestoru vtedy, keď sa cíti nahnevané alebo nad sebou stráca kontrolu. Nikdy ho tam však neposielajte za trest. Malo by to byť pozitívne miesto, kam sa dieťa môže ísť upokojiť, vyjasniť si veci alebo kam sa môže utiahnuť, keď potrebuje byť samé.

9. Ak je vaše dieťa rozrušené alebo nahnevané, pretože sa niečo stalo jeho hračke či inej veci, pozrite sa na daný predmet a pokúste sa ho opraviť. Ak je hračka naozaj zničená (čo je najhorší možný prípad), povedzte dieťaťu, "že ju odložíte, aby ste ju mohli opraviť neskôr". Počkajte, ako na to zareaguje. Ak na hračku ani po čase nezabudne, môžete mu kúpiť novú vec alebo zaplatiť opravu pôvodnej hračky.

10. Deti s Aspergerovým syndrómom prekvitajú v domovoch, ktoré poskytujú rutinu, dôslednosť a štruktúru. Tieto deti potrebujú rozvrh a štruktúru, aby sa vo svojom prostredí cítili bezpečne. Pre nich funguje lepšie skôr "vojenský" prístup k rutine. Budíček, jedlo, písanie domácich úloh, večierka - to všetko by sa malo odohrávať každý deň v približne rovnakom čase s minimom prekvapení, aby sa dieťa s Aspergerovým syndrómom cítilo v pohode.

11. Urobte svojmu dieťaťu malú masáž. Dotyk je pre niektoré deti veľmi dôležitý. Masáž spánkov, stlačenie ramien alebo pohladenie po vlasoch ich môže rýchlo upokojiť.

12. Pomôžte svojmu dieťaťu pochopiť, čo vlastne cíti. Porozprávajte sa s ním po tom, ako sa upokojí. Spýtajte sa ho, čo ho trápilo a prečo.

13. Pomôžte vášmu dieťaťu rozpoznať varovné signály prichádzajúceho afektu. Staršie deti si môžu vytvoriť zoznam týchto varovných znakov a umiestniť ho na viditeľné miesto. Ak si tieto signály uvedomuje, môže praktizovať techniku "dýchania a počítania".

14. Nedávajte im nápoje, ktoré obsahujú kofeín (napríklad kolové nápoje) a potraviny s konzervačnými látkami, umelými farbivami a pridaným cukrom.

15. Niekedy potrebujú deti s Aspergerovým syndrómom jasne počuť, ako ich správanie pôsobí na mamu a otca. Ak vaše dieťa reaguje agresívne, keď sa snažíte presadiť pravidlá a hranice, pokarhajte ho. Vysvetlite mu súvislosť medzi týmito dvomi skutočnosťami: "Jurko, keď ťa pokarhám, staneš sa mrzutým. Budem ťa však karhať dovtedy, dokiaľ neprestaneš kopať a udierať. Keď to prestaneš robiť, prestanem ťa napomínať."

16. Nájdite si aspoň raz denne čas, aby ste vaše dieťa naozaj počúvali. Mnohé deti s Aspergerovým syndrómom reagujú na autority negatívne, takže ak si urobíte čas len pre nich, ľahšie si získate ich dôveru.

17. Netolerujte žiadne agresívne prejavy. Ako pri každom inom aspekte rodičovstva, i tu je najdôležitejšia dôslednosť. Jediný spôsob, ako zabrániť vášmu dieťaťu, aby bolo agresívne, je vytvoriť pravidlo, podľa ktorého je agresia neakceptovateľná.

18. Vytvorte spolu "krabicu proti nude", ktorá ponúkne vášmu dieťaťu mnoho možností kreatívnej realizácie. Naplňte krabicu farbami a štetcami, vyfarbovačkami, krížovkami, modelárskou hlinou, súpravou na výrobu bižutérie a inými umeleckými potrebami. Niektoré deti s Aspergerovým syndrómom sa rýchlo začnú nudiť a ich myseľ potrebuje viac stimulácie. Ak nebudú mať čo robiť, začnú vymýšľať vlastné možnosti, čo vám nemusí vôbec vyhovovať. Radšej nech si kreslia, ako by mali niečo vyviesť.

19. Uistite vaše dieťa s Aspergerovým syndrómom, že ho máte radi, hoci je veľmi "živé".

20. Odveďte dieťa zo stresujúcej situácie. Choďte s ním do tichej miestnosti alebo na osamelé miesto na ihrisku.

21. Choďte s dieťaťom na prechádzku. Ak je dosť staré, pošlite ho poprechádzať sa po vašej štvrti.

22. Využite metódu riadenej imaginácie. Riadená imaginácia je výborným relaxačným nástrojom pre deti s Aspergerovým syndrómom, pretože im pomáha sústrediť sa na pozitívne myšlienky a podporuje ich kreativitu.

23. Deti s Aspergerovým syndrómom často venujú malú pozornosť tomu, ako ich správanie ovplyvňuje ostatných. Ak vaše dieťa udiera, hryzie alebo kope, dostaňte sa na jeho úroveň a pokojne sa ho spýtajte, ako by sa cítilo, ak by to niekto urobil jemu. Prinúťte ho zamyslieť sa nad vašou otázkou tým, že mu poviete niečo ako: "Ak by ťa tvoja sestra kopla, bolelo by ťa to a plakal by si."

24. Podnecujte v nich tvorivosť, pretože pomáha uvoľniť emocionálnu energiu.

25. Vyskúšajte aromaterapiu.

26. Pre deti, ktoré už vedia písať, je denník skvelý spôsob, ako upokojiť vyčerpanú myseľ a zdôveriť sa s problémami. Táto technika pomáha deťom s Aspergerovým syndrómom dostať veci, ktoré ich stresujú, na papier. Naučte vaše dieťa v závislosti od veku napísať stránku či dve o všetkom, čo im napadne.

27. Deti, ktoré vidia agresívne správanie v televízii alebo v počítačových hrách, bývajú pri hre agresívnejšie. Ak je vaše dieťa sústavne agresívne, obmedzte čas, počas ktorého je vystavené mediálnemu násiliu. Ak vidí násilie v televízii, vysvetlite mu, že bitka nie je vhodný spôsob správania a nerieši problémy. Posilnite toto posolstvo príbehmi a televíznymi reláciami, ktoré ukazujú láskavosť.

28. Použite upokojujúcu hudbu.

Možnosti ďalšieho vzdelávania žiakov s Aspergerovým syndrómom

Možnosti stredoškolského štúdia

Žiaci s diagnózou pervazívna vývinová porucha bez mentálneho postihnutia majú možnosť pokračovať v štúdiu na strednej škole. U nás je to štúdium na gymnáziu, na strednej odbornej škole a konzervatóriu. Ide o vzdelávanie na školách pre intaktných žiakov formou školskej integrácie. Pri výbere vhodnej školy pre žiaka s PVP je potrebné brať do úvahy: rozsah deficitov v rámci postihnutia, silné a slabé stránky žiaka, osobnostné ladenie žiaka (extrovert, introvert, typ temperamentu...), vzdelávacie výsledky v základnej škole, záujem o danú oblasť, prítomnosť školy v mieste bydliska, referencie o tejto škole. Prechod zo základnej školy na strednú školu je pre osoby s Aspergerovým syndrónom dôležitým medzníkom.

 

Ak žiak s Aspergerovým syndrómom nastupuje do SŠ, rodičia na začiatku školského roku podávajú - na základe odporúčania odborníkov - písomnú žiadosť o individuálnu integráciu. Riaditeľ školy vydá rozhodnutie o prijatí žiaka so ŠVVP ako integrovaného vo forme individuálnej integrácie do základnej / strednej školy, a to po prerokovaní s pedagógmi, ktorí majú žiaka učiť, ako aj na pedagogickej rade školy.

 

Poradiť sa treba aj s odborníkmi

Rodičia najlepšie poznajú možnosti a obmedzenia svojho dieťaťa, a preto by ich názor pri výbere povolania mal byť rozhodujúci. K rozhodovaniu by im a samotnému dieťaťu mohli pomôcť psychológ, špeciálny pedagóg, triedny učiteľ zo ZŠ, či výchovný poradca zo ZŠ. Je potrebné vychádzať zo stavu konkrétneho dieťaťa / žiaka. Brať do úvahy úroveň komunikácie, sociálnych interakcií, hrubej motoriky, senzorickú citlivosť, odlišné vnímanie a myslenie, schopnosť zvládať zmeny a ďalšie aspekty. Podmienky prijímacej skúšky môžu byť žiakovi so ŠVVP vzhľadom na jeho zdravotné znevýhodnenie upravené. K tomu je potrebný lekársky posudok, správa zo špeciálno-pedagogického vyšetrenia, správa zo psychologického vyšetrenia, prípadne ďalších odborných vyšetrení.

 

Ako sa adaptovať na novú školu

Veľmi vhodné je, ak majú žiaci s Aspergerovým syndrómom možnosť pozrieť si prvýkrát priestory školy, toaletu, svoju triedu a (dohodnuté a určené) miesto, kde budú sedieť vopred a v čase, kedy je škola prázdna, napr. v posledný týždeň prázdnin. Niekedy je vhodné, aby sa so žiakom s Aspergerovým syndrómom vopred zoznámil aj jeho budúci triedny učiteľ a jasne mu povedal, vyzval ho, že ak bude mať akúkoľvek otázku či problém, aby za ním žiak prišiel. Prípadne sa spýtal na jeho záujmy, a tým s ním nadviazal kontakt. Veľký dôraz je potrebné klásť na prácu s celou triedou. Je dôležité viesť spolužiakov k pochopeniu odlišného myslenia, vnímania a atypických prejavov žiaka s Aspergerovým syndrómom, ako aj k empatii voči jeho hypersenzitivite. Je potrebné mať na pamäti, že pre žiakov s PVP veľkým problémom bývajú: prestávky kvôli hluku a chaosu, školská jedáleň a WC kvôli intenzívnym pachom, telesná výchova kvôli strachu zo zlyhania v dôsledku neobratnosti, spoločné akcie kvôli hluku, chaosu a tlačenici, náhle zmeny rozvrhu, vyučujúceho, obsahu vyučovacej hodiny, zvuk školského zvonenia, fluorescenčné svetlo a pod.

 

Prechod zo školy do zamestnania

Prechod zo školy do zamestnania prináša pre mladého človeka s autizmom opäť obdobie stresu. Hľadanie vhodného uplatnenia je pre nich náročné. Žiadosť o prácu, vypĺňanie formulárov, telefonické rozhovory, príprava na pohovory a samotné interview predstavujú pre mnohých ľudí s autizmom neprekonateľnú prekážku. Pri vypĺňaní koloniek vo formulároch potrebujú poradiť, ktoré nimi poskytnuté informácie sú dôležité a ktoré informácie sú zbytočné. Počas školskej dochádzky by sa mali žiaci učiť nácviku pracovných zručností v rôznych modelových situáciách formou hrania rolí. Takéto modely správania môžu byť napr. dobrou prípravou pre budúce vstupné pohovory. Študent si môže napr. nacvičovať očný kontakt a reč tela, skúšať odpovedať na prípadné otázky a naučiť sa potrebné zručnosti. Toto všetko si mladý človek môže nacvičovať aj doma s rodinnými príslušníkmi. Uchádzač o zamestnanie, ktorý má zdravotné znevýhodnenie, má právo, aby ho pri vstupnom pohovore sprevádzal jeho asistent alebo jemu blízky človek, ktorý mu bude oporou a pomôže mu bližšie objasniť niektoré otázky. Pred samotným pohovorom by mal absolvovať neformálnu návštevu pracoviska, v ktorom chce pracovať. Taktiež vhodný je nácvik telefonického rozhovoru, v ktorom si mladí ľudia vyskúšajú, ako získavať potrebné informácie ohľadom zamestnania, ako správne odpovedať na otázky, aké sú neprimerané odpovede i základy bežnej konverzácie cez telefón. Dôležité je nacvičovať cestu na prípadné budúce pracovisko. V neposlednom rade veľmi záleží na nácviku správneho výberu oblečenia a celkového vzhľadu mladého človeka. Niekedy je potrebné, aby človek so zdravotným znevýhodnením, uchádzajúci sa o zamestnanie, bol schopný odpovedať na otázky, týkajúce sa povahy jeho postihnutia. Aj toto je vhodné nacvičiť, aby bol človek s autizmom schopný vysvetliť dopady svojho postihnutia, kladné i záporné, na ponúkanú prácu. Ak uchádzač úprimne prizná svoje problémy a prejaví aktívnu snahu o ich prekonanie, získa tým viac sympatií a môže sa vyhnúť viacerým nepríjemnostiam.

 

Vhodné zamestnania

Pre adeptov s autistickým spektrom je tiež vhodná manuálna, ručná práca, ktorú sprostredkujú odbor stavebníctvo (rôzne stavebné práce), odbor elektrotechnika (oprava elektrických spotrebičov, PC), odbor strojársky (práca vo výrobe, najmä pásová výroba), odbor poľnohospodárstvo (pestovanie plodín, starostlivosť o zvieratá), odbor záhradníctvo (záhradnícke práce, záhradná architektúra), odbor drevársky a umeleckoremeselný (práca s drevom), odbor obchodu a služieb (vykladanie tovaru, obsluha jednoduchej techniky), odbor chemický a potravinársky, odbor polygrafický (návrh a výroba tlačených materiálov, letákov, publikácií), dizajn a výtvarníctvo (textil, tvorivá práca s rôznymi materiálmi), upratovanie.

 

Čomu sa vyhnúť

Pri výbere povolania sa vyhýbajte tým druhom povolaní, kde sa sústreďuje priveľa ľudí a je tam priveľa rôznych podnetov. Radšej si voľte z povolaní, kde je menej ľudí, menej vonkajších rušivých podnetov a práca je skôr rutinného charakteru. Menej vhodné typy povolaní: učiteľ, požiarnik, profesionálny vodič, manažér, riadiaci pracovník, recepčný, predavač, poradca. Vhodnejšie typy povolaní sú také, kde máte prácu presne (skôr vizuálne, ako verbálne) opísanú a viete v nej predvídať každý ďalší krok: vykladanie tovaru, pomocné práce v kuchyni, stereotypná manuálna práca v dielni. Ak vám bude práca presne zadaná, činnosti budú skôr jednotvárnejšie a prípadná zmena vám bude vopred oznámená, nebudete nikým a ničím rušení, budete mať tendenciu vykonávať prácu veľmi precízne a kvalitne. Vhodné typy povolaní sú aj také, kde využijete zmysel pre detaily. Napríklad povolania, kde ide o vyhľadávanie informácií a o systematizovanie, o úpravu textov, o kopírovanie a skenovanie (administratívna práca).

Podľa zistených výsledkov z dotazníkového prieskumu najviac preferovanými aktivitami u ľudí s Aspergerovým syndrómom boli tieto schopnosti a zručnosti: IT technológie (práca s číslicami, práca s textom, grafika, testovanie aplikácií, programovanie), administratívna práca (vyhľadávanie informácií, systematizovanie, jednoduchá písomná či mailová korešpondencia, práca s archívom, katalogizovanie, prepisovanie textov, zakladanie dokumentov, kopírovanie, skenovanie, práca na PC), knižničné informácie / jazykoveda (redakčná a jazyková úprava textov, prepisy textov a znakov, práca v knižnici, práca v archíve), umenie (výtvarné, hudobné, fotografia, film, video, konštrukcie, modely, písanie, tvorba, publikovanie), preklady z cudzieho jazyka a prírodné vedy (konštrukcie, návrhy, projekty).

 

Aspergerov syndróm – zdroje

Metodicko-informačný materiál k voľbe povolania pre žiakov s Aspergerovým syndrómom a s vysokofunkčným autizmom

https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/specialno-pedagogicka-cinnost/Metodick%C3%A9%20materi%C3%A1ly/preview-file/metodicko-informacny-material-k-volbe-povolania-pre-ziakov-s-as-a-vfa-722.pdf

Aspergerov syndróm – ako spoznáte jeho prvé príznaky?

https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/5660/aspergerov-syndrom-priznaky

Aspergerov syndróm – aké problémy prináša?

https://cervenynos.sk/pribehy-a-blogy/uzitocne-rady/aspergerov-syndrom-ake-problemy-prinasa/

Aspergerov syndróm

https://cpppappezinok.sk/aspergerov-syndrom/

Ako upokojiť dieťa s AS: 50 tipov pre rodičov

https://www.asperger.sk/%C4%8Dl%C3%A1nky/rodi%C4%8Dovstvo/ako-upokoji%C5%A5-die%C5%A5a-s-as-50-tipov-pre-rodi%C4%8Dov

Známi ľudia trpiaci autizmom

https://deed.sk/clanok/znami-ludia-trpiaci-autizmom-/46/

Nepraktickí géniovia, ktorých svet len ťažko pochopí. Zoznámte sa s Aspergermi

https://www.aktuality.sk/clanok/481322/neprakticki-geniovia-ktorych-svet-len-tazko-pochopi-zoznamte-sa-s-aspergermi/

 

Pridané: 6.5.2020, Mgr. D. Guman

Kontakt

Základná škola

zs.matica@gmail.com

Matice slovenskej 13
080 01 Prešov

Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332

Vyhľadávanie

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022