ADHD - porucha pozornosti s hyperaktivitou

ADHD – pochádza z anglického slova  (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Taktiež sa môžeme stretnúť s pojmom -  hyperkinetická porucha (HKP). V súčasnosti sa s týmto pojmom stretávame čoraz častejšie. Táto porucha pozornosti je spojená s hyperaktivitou, s impulzívnym správaním a prejavuje sa už v ranom detstve, ale najčastejšie v predškolskom veku. ADHD je dedičné ochorenie, prevažujúc u chlapcov ako u dievčat. Deti s ADHD sú veľmi šikovné, múdre a citlivé, ale okoliu veľakrát „lezú na nervy“.

Ktoré príznaky nás upozornia na ADHD u detí? Najčastejšie ide o tieto tri hlavné príznaky, ktoré charakterizujú dieťa s ADHD, a to: nepozornosť, impulzivita a hyperaktivita. S nepozornosťou je spojený problém napríklad dokončiť svoju úlohu, ktorú začne, dieťa je roztržité, slabá sústredenosť na hodinách. Pri impulzivite dieťa s ADHD koná nepremyslene, na hodinách neustále vyrušuje svojich spolužiakov, preskakuje z úlohy na úlohu. Pri hyperaktivite máme zas na mysli nadmernú aktivitu u dieťaťa, nevydrží dlhšie sedieť na svojom mieste, je nadmerne nepokojné.

Základné prejavy u predškoláka môžeme pobadať už pri kontakte s inými deťmi: vnucovanie sa, nadmerná aktivita, ťažšie je u týchto detí nadviazať kontakt s rovesníkmi. Ďalšími prejavmi, ktoré môžeme spomenúť, sú:

 • dieťa s ADHD je neposedné, berie hračky iným deťom, ničí svoje aj cudzie hračky,
 • vyznačuje sa nebojácnosťou,
 • typické je preňho hlučnosť, hašterivosť,
 • záchvaty hnevu, výbušnosť,
 • hneď sa cíti dotknuté, reaguje podráždene.  

Prejavy  u školáka sa v škole prehlbujú, zabúda na svoje povinnosti, napríklad zapísať si domáce úlohy, často stráca svoje veci, pomôcky, ich práca je často chaotická a nedokončená. Je to veľmi náročné obdobie, pretože aj keď dieťa sa javí ako múdre, šikovné, jeho výsledky tomu nezodpovedajú. Ďalej môže ísť o tieto prejavy:

 • zošity plné chýb z nepozornosti,
 • dieťa s ADHD nezvláda kritiku - nadmerne citlivé voči kritike, neúspechu,
 • pre spolužiakov je veľakrát nepochopený až smiešny,
 • ľahko sa dá vyprovokovať,
 • nedočkavý, impulzívne koná, vykrikuje, vrtí sa,
 • vyžaduje si učiteľkinu pozornosť,
 • podceňovanie a odmietanie berie veľmi ťažko,
 • v niektorých prípadoch môže ísť aj o neschopnosť sa podriadiť autorite, agresivita,
 • neprizná si vinu, vinu stále hádže na iného.

Súhlasím s názorom psychológa Martina Hofmana, ktorý tvrdí, že rozhodujúci považuje prvý stupeň, pretože ak dieťa zažije negatívne impulzy a často dostáva pokarhania, poznámky za zlé  správanie alebo dostane dvojku zo správania, alebo sú narušené vzťahy so spolužiakmi, tak sa stotožní s tým, že je čierna ovca v triede. Neskôr, na druhom stupni už môže byť dieťa ťažko zvládnuteľné. Ak sa to podchytí už na prvom stupni a dieťa je správne motivované a pozitívne podchytené, môže zvládnuť druhý stupeň takmer bez problémov.

 

 Prejavy u adolescenta:

 • ADHD sťažuje priebeh puberty,
 • adolescent má tendenciu – podceňovať sa,
 • experimentovanie s drogami, s alkoholom,
 • problémy v škole – napr. opakovanie ročníka.

Zvládanie porúch pozornosti je veľmi náročné na čas aj trpezlivosť. Vyžaduje si kooperáciu viacerých odborníkov, v prvom rade psychológa, spoluprácu dieťaťa, učiteľa, rodičov a špeciálneho pedagóga. Je dôležité, aby sa pri práci s týmito deťmi využívali rôzne metódy, aby boli zábavné, efektívne, ktoré by hlavne dokázali upútať detskú pozornosť.  ADHD nie je odstrániteľná porucha, ale je našou úlohou, aby dieťa s tou poruchou žilo tak, aby malo otvorené dvere do budúcnosti.   

Ponúkam Vám pár webových stránok na didaktické hry, aktivity zamerané na rozvoj vývinových porúch u detí s ADHD.  

Výučbový program Veselá Lienka

Je slovenský program na rozvoj kompetencií v predškolskom a mladšom školskom veku. Softvér je spracovaný tak, aby zaujal každé dieťa. Jednotlivé aktivity sú zamerané na spoznávanie farieb, geometrických tvarov a veľkostí, taktiež je to zamerané na rozvoj zručností s počítačom, schopnosť riešiť problémové úlohy. Vhodný je aj pre deti s ADHD a ADD. Ak Vás program zaujal, kliknite na nižšie uvedený link: 

Pozornosť – cvičenia na posilňovanie koncentrácie  - Súbor je určený deťom od 3. ročníka – pri práci s hyperaktívnymi deťmi. Okrem rozvíjania pozornosti je niektorými cvičeniami rozvíjaná pamäť aj zrakové vnímanie. 

Hry pre deti s ADHD – krátke video, v ktorom môžete vidieť dve hry na pozornosť, jemnú motoriku pre deti s ADHD.

Bystrík – je  didaktická postrehová hra, ktorá je vhodná pre deti s vývinovými poruchami a pre deti s poruchou pozornosti. Hra zábavnými spôsobmi pomáha rozvíjať predčitateľskú a čitateľskú gramotnosť, pozornosť, sústredenosť a matematické predstavy, a iné. Pre bližšie informácie kliknite tu:

 

Na tejto stránke máte viacero aktivít, napríklad - pamäťové hry zamerané na stimuláciu koncentrácie dieťaťa, rozvíjanie sociálnych zručností a iné.

Hra syr s dierami. Je to veselá hra, kde si deti môžu precvičiť koordináciu rúk, očí a zlepšia si jemnú motoriku.

Ako sa úspešne učiť s ADHD je kniha - praktický poradca pre rodičov. Autori prinášajú množstvo konkrétnych a praktických riešení, ako úspešne zvládnuť život s ADHD, ako úspešne zvládnuť náročné školské obdobie.

Outdoorové hry pre deti s ADHD - ich úlohou je rozvíjať pozornosť, deti sa učia rozvíjať správanie v súlade s pravidlami hry. Hry majú jednoduché pravidlá a sú jednoduché na prípravu.     

 

Použitá literatúra:

https://eduworld.sk/tg/6/63/adhd---porucha-pozornosti-s-hyperaktivitou

https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/5381/pribudaju-deti-s-adhd-ake-su-priciny

https://www.minedu.sk/data/files/2577_mim.pdf

https://www.pluska.sk/izdravie/budme-zdravi/zdrave-dieta/01/ma-vase-dieta-adhd-toto-vsetko-musite-vediet.html

https://www.pamiko.sk/files/ns_2012-13_no3_filipkova.pdf

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZUF/20159/HRY-A-AKTIVITY-VHODNE-PRO-DETI-S-ADHD-SKOLNIHO-VEKU-PRIMARNE-1-STUPNE---INSPIRACE-DO-SKOLNIHO-I-DOMACIHO-PROSTREDI---1-CAST.html/

https://www.npz.sk/sites/npz/Stranky/NpzArticles/2013_06/ADHD_–_porucha_pozornosti_s_hyperaktivitou.aspx?did=4&sdid=31&tuid=0&page=full&

https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/specialno-pedagogicka-cinnost/preview-file/krizo_arte-1469.pdf

 

Pridané: 25.5.2020, Mgr. J. Fecková

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Základná škola

zs.matica@gmail.com

Matice slovenskej 13
080 01 Prešov

Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332

Vyhľadávanie

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022