ADD - porucha pozornosti

Častým problémom školských detí, ktorý negatívne ovplyvňujú školské výkony a aj samotné správanie dieťaťa, sú poruchy pozornosti. Najčastejšie ide o tieto dve poruchy pozornosti:

1. Syndróm ADD

2. Syndróm ADHD

ADD – pochádza z anglického slova ( Attention Deficit Disoder) - znamená vývinovú poruchu pozornosti bez hyperaktivity. V odbornej literatúre sa môžeme stretnúť s pojmom ĽMD – ľahká mozgová dysfunkcia. Dysfunkcia bola charakterizovaná ako ľahká, a to v tom zmysle, že pri nej nie je výrazne postihnutá motorika alebo rozumové schopnosti.

Na rozdiel od dieťaťa s ADHD, kde ide o poruchu pozornosti s hyperaktivitou , dieťa s ADD nevyrušuje a ticho sedí. Hlavným prejavom je slabá pozornosť, únava a neschopnosť sa dlhšie sústrediť. Dieťa s touto poruchou je tiché, skôr nenápadné. Javí sa ako pomalé. Práca u tohto dieťaťa si vyžaduje dlhší čas. Taktiež sa môžeme stretnúť s výrazom, že ide o zasnené deti. Dieťa s ADD sa vyznačuje aj nízkym sebavedomím a môže sa javiť ako lenivejšie.  V tomto prípade treba povedať, že nie je problém v samotnej výchove, ale môže ísť aj o dedičné, biologické či iné faktory. Častejšie sa však vyskytuje u chlapcov ako u dievčat. Ďalšími varovnými signálmi, ktoré si môžeme u týchto detí s ADD všimnúť, sú:

 • problém počúvať zadanie a následne problém s jeho vypracovaním,
 • problém s jemnou motorikou,
 • dieťa má tendenciu preskakovať z úlohy na úlohu,
 • dieťa je často na hodine zasnené, akoby neprítomné na hodine,
 • vyhýba sa úlohám, ktoré si vyžadujú pozornosť,
 • pri komunikácii dieťa často odbieha od témy,
 • dieťa s ADD sa rýchlo rozptýli predmetmi okolo seba,
 • dieťa s ADD si ťažšie zapamätáva úlohy,
 • problém nadviazať kontakt s inými deťmi,
 • ďalším varovným signálom je nesamostatnosť – napr. problém s organizáciou seba.  

Je preto veľmi dôležité, aby učitelia boli dostatočne a včas informovaní, pretože učitelia, ktorí nerozpoznajú poruchu, môžu dieťaťu zadávať neprimerané úlohy a tým môžu dieťa zbytočne stresovať.

Na čo klásť dôraz pri práci s deťmi s ADD? Ako upútať ich pozornosť?

V prvom rade dieťa s ADD musí mať jasne a stručne stanovené pravidlá. Ak dieťa oslovíme, musíme sa naňho pozerať. Je potrebné meniť intenzitu hlasu a zrozumiteľne sa vyjadrovať. Na zameranie jeho pozornosti používajte rôzne pomôcky, akými sú napríklad farebné fixky, kriedy, pestré obrázky alebo prezentácie, poprípade, ak je to možné, praktické ukážky.  Klásť dôraz na to, aby dieťa malo usporiadané učebné pomôcky, poriadok na svojom stole alebo lavici. Je potrebné, aby sa naučilo usporiadať úlohy od tých najdôležitejších, až po tú najmenej dôležitú.

Ďalšie rady, ktoré uvádza vo svojej práci autorka Mgr. Sláviková -  „Ako pracovať so žiakmi s ADHD, ADD“, nám môžu pomôcť pri práci s deťmi, sú:

 • Priamy nátlak situáciu zhoršuje! Dieťa urobí presný opak očakávanej situácie.
 • Učiteľ alebo rodič by mal ostať pokojný v problémových situáciách.
 • Jasne sformulované príkazy – Dosť! Stačí!
 • Chváliť kladné vlastnosti, povzbudzovať ho. 
 •  Riešenie úloh spoločne s dospelým.
 • Je potrebné dieťaťu opakovať viackrát, aby zadanú úlohu splnilo.
 • Zistiť, čo najviac dieťaťu vyhovuje – napr. keď slovo počuje alebo je slovo prečítané.

Význam hier – hry na podporu pozornosti

Hra je typická činnosť pre deti a je neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Každá hra nám prináša radosť, ale každá hra má mať aj výchovný cieľ. Hru, ktorú chceme cielene použiť, musíme mať dobre a organizačne pripravenú. Žiaka oboznámime s pravidlami hry. Hru vedie učiteľ alebo rodič. Po skončení hry je potrebné hru slovne zhodnotiť, poprípade môžeme aj najlepšieho hráča odmeniť. Uvediem niekoľko ukážok hier, ktorými si precvičujeme pozornosť a sústredenie detí.  

 1. Indické preteky – ( sústredenie, obratnosť) – pomôcky: kniha pre všetkých hráčov, hra spočíva v nosení knihy na hlave, cieľom je prejsť cez miestnosť, poprípade cez nejakú prekážku a vyhráva ten, kto sa nechytí rukou knihy.
 2. Hľadanie písmen – (nácvik poznávania písmen) – pomôcky: časopis alebo noviny, ceruzka, fixka. Úlohou dieťaťa je škrtať dané písmeno. Na konci odseku si môže napísať počet nájdených písmen. Ak dieťa zvládne hľadanie jedného písmena, môžeme pridať naraz dve alebo viac písmen.
 3. Sluchové hádanky – (pozornosť, sluch, pamäť) – pomôcky: aspoň desať rôznych predmetov, ktoré vydávajú zvuk, napríklad kľúče, zips, zvonček... Dieťa sa k nám otočí chrbtom a my následne zazvoníme daným predmetom. Úlohou dieťaťa je uhádnuť daný zvuk. Po skončení hry si môžeme povedať, ako vznikajú zvuky, ktoré sú nám príjemné a naopak, ktoré sa nám nepáčia.   
 4. Čo vidím, to si pamätám (pozornosť, zraková pamäť ) - pomôcky: predmety, ktoré bežne používame, napríklad: gumička, pero, minca, fixka, lyžica... Do tašky alebo na stôl dáme maximálne 5 - 6 predmetov a úlohou dieťaťa bude si ich čo najviac zapamätať. Potom môžeme nejaký predmet odobrať alebo pridať a úlohou dieťaťa nájsť alebo spoznať rozdiely.

V každom prípade by sme mali mať na pamäti, že každé jedno dieťa je iné, jedinečné svojimi povahovými črtami, vlohami a záujmami. Záleží hlavne na samotnom prístupe učiteľa a jeho spolupráci s rodičmi, ako ďalej bude dieťa napredovať.

Ďalšie hry pre inšpiráciu na rozvoj pozornosti, pamäti:

https://hrysdetmi.euweb.cz/show.php?nazev=Elektr%E1rna&PHPSESSID=4ufr98n9gj0vhlc0uu7k4rp2m1

 

Použitá literatúra:

Končeková Ľ., Vývinová psychológia, 2005 Prešov

https://www.lvsbarca.sk/cspp/rady-specialneho-pedagoga-ucitelom-1/ako-pracovat-s-detmi-s-adhd-add/

https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/3058/zasnene-deti-alebo-porucha-pozornosti-add

https://specialna-pedagogicka.webnode.sk/ziak-s-poruchou-aktivity-a-pozornosti/

https://cloud1j.edupage.org/cloud/vychpor_integracia_poruchy_aktivity_a_pozornosti.pdf?z%3A%2FY%2BFvHqS6WMi6sfZGzCP%2B35WmUSUFushypdHBUoU5y9YeKE3vrn5DgUrM2z%2FApIh

https://eduworld.sk/cd/sona-pekarovicova/5835/ako-podporit-samostatnost-pri-detoch-s-poruchou-pozornosti

https://cpppapke.sk/download/Pozornost.pdf

https://www.cpppap.svsbb.sk/

https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/ziak-so-svvp/preview-file/porucha-pozornosti-957.pdf

 

Pridané: 19.5.2020, Mgr. J. Fecková

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Základná škola

zs.matica@gmail.com

Matice slovenskej 13
080 01 Prešov

Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332

Vyhľadávanie

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022