Prípravný ročník

V našom prípravnom ročníku  sa žiaci pripravujú na  vstup do prvého ročníka pomocou Eľkoninovho šlabikára a metódy fonematického uvedomovania hlások.

Vážení rodičia, riešite ODKLAD POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY svojho dieťaťa?

Vieme vám pomôcť.

V súčasnosti prebieha u detí v materských školách posúdenie ich školskej zrelosti. Rodičia detí, si môžu vybrať z dvoch možností. Prvou je zopakovanie celého roku predškolskej výchovy v materskej škole a druhou je návšteva tzv. PRÍPRAVNÉHO ROČNÍKA v ZŠ, ktorý otvárame aj  v školskom roku 2017/2018.

Využite pre svoje dieťa túto možnosť namiesto klasického odkladu povinnej školskej dochádzky a návratu do materskej školy. Bude to najlepší krok pre jeho rozvoj a napredovanie. Maximálny počet detí, ktoré môžeme prijať, je 40.
ZŠ, Matice slovenskej 13 v Prešove má dlhoročné skúsenosti s prípravným ročníkom. Malí prípravkári navštevujú triedy s maximálnym počtom 10 detí. Rozvrh hodín tvoria predmety „veľkých školákov“ – t.j. slovenský jazyk /3/, matematika /3/, individuálna logopedická intervencia /7/, výtvarná, hudobná a telesná výchova.
Špecifickým predmetom je Anglický jazyk hrou. Na hodinách anglického jazyka realizujeme metódu Jolly Phonics - multi-zmyslový aktívny program navrhnutý špeciálne pre malé deti. Tréning Jolly Phonics získal dňa 27. novembra 2014 akreditáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Skúsení logopédi pracujú s deťmi 7 hodím týždenne/jedna trieda.
Na vyučovacích hodinách prebieha Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina. Fonematické uvedomovanie je „metaschopnosť“. Ide o schopnosť predstaviť si hláskovú a slabikovú štruktúru slova v mysli.

 

Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina

 

V našich prípravných ročníkoch sa žiaci pripravujú na  vstup do prvého ročníka pomocou Eľkoninovho šlabikára a metódy fonematického uvedomovania hlások.

Ide o program, ktorí odborne vedú naše pani učiteľky a pani logopedičky. Žiaci  pracujú interaktívne hravou formou pričom sa rozvíja osobnosť dieťaťa, jeho pozornosť, sebakontrola, ale aj samostatné kritické myslenie a tým sa deti postupne pripravujú na rolu školáka.  Dostanú svoje prvé šlabikáre, do ktorých kreslia a vyfarbujú. Pracujú tiež pri tabuli, s farebnými žetónmi. Pri práci im pomáhajú bábky a rozprávkové bytosti - pán Slabika, pán Samohláska, babička Rúženka, Dano, Ďuro – kamaráti tvrdých a mäkkých spoluhlások.  Všetko prebieha formou hier a súťaží,  čo žiakov motivuje k výkonu. Učia sa pracovať v skupine aj vo dvojiciach, konštruktívne myslieť, trénujú si výdrž a koncentráciu pozornosti, rozvíjajú si slovnú zásobu. Táto metodika sa zameriava na problematiku prevencie vývinových porúch čítania a písania. Obzvlášť účinný je pre deti s narušeným alebo oneskoreným vývinom reči, ktorých jazykové nedostatky by sa mohli negatívne premietať do čítania, písania a taktiež  pre deti s  odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ide o  tzv. predčitateľskú schopnosť, ktorá je nevyhnutná pre neskoršie chápanie grafém pri čítaní.

 

Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina

Fonematické uvedomovanie je „metaschopnosť“. Ide o schopnosť predstaviť si hláskovú a slabikovú štruktúru slova v mysli. Je to tiež schopnosť vedome narábať so segmentmi slov, uvedomovať si zvukovú štruktúru slov, identifikovať poradie zvukov reči v plynulom toku reči, uskutočňovať hláskovú analýzu, syntézu aj zložitejšie manipulácie so zvukmi reči (pridať, odobrať, zmeniť poradie hlások v slove). Práve fonematické uvedomovanie sa považuje za veľmi dôležitú schopnosť, ktorú dieťa potrebuje, aby sa naučilo v škole bez problémov čítať a písať. Počas Tréningu fonematického uvedomovania si dieťa osvojuje pojmy ako slovo, slabika a hláska. Jazyk sa pritom dieťaťu predstavuje ako zvukový systém, ktorý má svoju grafémovú podobu v písanej reči.

 

Samotný tréning je rozdelený do 30 hodín. Tie sú tematicky rozdelené:

1.       Téma: Slabičná štruktúra slova

2.       Téma: Hlásková štruktúra slova

3.       Téma: Samohlásky a spoluhlásky

4.       Téma: Tvrdé a mäkké spoluhlásky

 

Ku koncu tréningu sú deti schopné rozkladať slová na slabiky a hlásky, vedia rozlíšiť samohlásky a spoluhlásky ale tiež tvrdé a mäkké spoluhlásky. Pochopia dištinktívny význam hlások, teda že keď zmeníme jednu hlásku v slove, zmeníme jeho význam. Deti tiež získajú iný pohľad na slová a celkovo na jazyk.

Tréning pozornosti- ŠKOLA POZORNOSTI


Metodika rozvíjania a korekcie pozornosti pre deti vo veku 5 -7 rokov
T.V. Achutina – N.M. Pylajeva


Metodika je určená pre žiakov, ktorí sú príliš aktívni, neposední, konajú impulzívne alebo naopak, sú pomalí, málo aktívni a rozptýlení. Toto sú prejavy nedostatočne rozvinutej pozornosti a neschopnosti plánovať a kontrolovať vlastné aktivity a správanie. U predškolákov takéto ťažkosti nie sú príliš očividné, ale v škole vedú k slabým výkonom v učení, čo má za následok stratu motivácie učiť sa, nechuť chodiť do školy a dieťa sa stáva chronicky neúspešným žiakom.
Táto metodika je založená na práci s číselným radom, a číslicami avšak hlavným cieľom nie je učiť deti počítať, ale rozvíjať pozornosť a návyky programovania a kontroly činnosti.

Tréning je rozdelený do piatich etáp:
1. Spoločné riešenie úloh „krok za krokom“ podľa rečovej inštrukcie dospelého.
2. Spoločné riešenie úloh „krok za krokom“ podľa názorného programu; na programovaní a kontrole sa viac podieľa dospelý ako dieťa.
3. Spoločné riešenie úloh podľa názorného programu, pričom iniciatívu preberá dieťa.
4. Dieťa samostatne plní aj kontroluje úlohy, dospelý monitoruje priebeh a správnosť riešenia.
5. Dieťa samostatne rieši úlohy a prenáša riešenia na nové úlohy. Možnosť transferu kontroluje dospelý.

Úlohy sú rozdelené do piatich cyklov podľa narastajúcej obťažnosti:
1. číselný rad v známych, bežných situáciách;
2. číselný rad v priamom poradí;
3. vyjadrenie množstva v priamom poradí;
4. číselný rad v opačnom poradí;
5. paralelné rady.

Podľa našich skúseností deti po absolvovaní tohto stimulačného programu sú sústredenejšie, pozornejšie, zriedkavejšie postupujú pokusom a omylom, pociťujú potrebu predbežne sa zorientovať v úlohe a lepšie kontrolujú svoje výkony. Rôznorodé aktivity s číslami taktiež rozvíjajú matematické predstavy a grafomotoriku. Podstatné je, aby učiteľ a žiak aktívne spolupracovali a mali z toho radosť a aby sa metodika aplikovala tvorivo, a nie mechanicky.

 

ROZVÍJANIE MATEMATICKÝCH PREDSTÁV

V prípravnom ročníku rozvíjame  utváranie  základných predstáv o veľkosti, tvare, množstve predmetov a javov, o ich umiestnení v priestore a v čase. Tieto predstavy poskytujú rozsiahle možnosti a podnety na skvalitňovanie rozumovej činnosti.
V období predškolského veku zasahujú základy matematiky aj ďalšie oblasti poznania, hlavne jazyk a logiku. Sprostredkovávanie uvedených poznatkov v v prípravnom ročníku neznamená  len špecifickú prípravu detí na ich ďalšie vzdelávanie v matematike, ale predovšetkým všeobecné základy logického myslenia. Deťom môže matematika pomôcť aj z hľadiska rozvíjania komunikácie.
 
Cieľom utvárania základných matematických predstáv detí predškolského veku je:

 • získavať skúsenosti a objavovať vzťahy medzi objektmi okolitého sveta;
 • rozvíjať fantáziu so zameraním na samostatnú činnosť;
 • rozvíjať tvorivé myslenie;
 • rozvíjať komunikačné schopnosti;
 • podnecovať a rozvíjať začiatky logického myslenia;
 • rozvíjať samostatné riešenie konkrétnych problémov;
 • formovať základné matematické operácie;
 • rozvíjať špecifické matematické schopnosti;
 • rozvíjať priestorovú predstavivosť;
 • rozvíjať psychomotoriku.

 

PRÍPRAVKÁRI  sa  oboznámujú pri manipulácii s predmetmi vo svojom okolí s nasledovnými matematickými pojmami:

 • Priraďovanie (jedno – jednoznačný vzťah) znamená rozdeľovanie predmetov vo vzťahu jedného voči druhému, napríklad jeden tanierik pre jedno dieťa.
 • Rátanie zahŕňa mechanické odriekavanie za sebou idúcich čísel, ako aj odpoveď na otázku„Koľko?“.
 • Usporadúvanie zahŕňa schopnosť usporadúvať veci, najprv podľa veľkosti (od najmenšíchpo najväčšie) a potom podľa počtu. Aby dieťa dokázalo usporadúvať podľa počtu, musí poznať číslice a byt schopné priradiť k nim príslušné množstvo. To predpokladá schopnosť odpovedať na otázky ako „Aké je to číslo?“ alebo „Aké číslo nasleduje?“.
 • Výpočet označuje proces spočítavania alebo odčítavania konkrétnych predmetov.
 • Klasifikácia zahŕňa schopnosť triediť predmety podľa jednotlivých vlastností (napríklad farby, tvaru, veľkosti). Predpoklad schopnosť odpovedať na otázky ako „Prečo tieto predmety patria k sebe?“
 • Meranie je proces zisťovania poctu štandardných jednotiek v nejakom predmete.
 • Porovnávanie predstavuje v matematike schopnosť určiť na základe merania, že jeden predmet je väčší, menší alebo rovnako veľký ako iný predmet.
 • Priestorová predstavivosť, ktorá zohráva dôležitú úlohu neskôr pri zvládaní geometrie.

 
Oboznamovanie sa s týmito pojmami a ich postupné ovládanie možno zadeliť do nasledovných kategórií:

1. Porovnávanie, triedenie a orientácia v priestore
2. Porovnávanie a triedenie tvarov
3. Porovnávanie a triedenie v súboroch podľa veľkosti, objemu, množstva a počtu.
 
Tieto sa čiastočné prelínajú, pretože jednotlivé poznatky nemožno budovať izolovane. Preto sa aj úlohy z uvedených kategórií sa plnia súbežne.
Množstvo chápeme ako prirodzenú súčasť a základ všetkých troch kategórií.Ponímame ho v spojitosti (v kontexte) s ďalšími myšlienkovými operáciami, akými sú napríklad triedenie, usporadúvanie a podobne. Napomáhame tým konkrétnemu mysleniu.
Jednotlivé činnosti možno v praxi uskutočňovať v rámci jedného súboru objektov a údajov, ako aj medzi viacerými súbormi objektov.

Rátanie (počítanie) je súčasťou mnohých rytmických riekaniek a básničiek. Prípravkár  sa s nimi najskôr oboznamuje mechanicky a postupne sa učí chápať  význam jednotlivých slov,označujúcich čísla. V priebehu tohto procesu si deti vytvárajú predstavu, že pod každým
 názvom čísla treba chápať (vidieť) konkrétne množstvo (počet). Predstavujeme to prostredníctvom úloh, v ktorých odpovedá prípravkár na otázku „Koľko?“.

Viac...

DRAMATICKÁ VÝCHOVA V PRÍPRAVNOM ROČNÍKU

je súčasťou  estetickej výchovy. V období predškolského veku sa dieťa učí  umenie uvedomelo vnímať a zaujímať sa o neho. Zoznamuje sa  s hrou. Dramatická výchova rozvíja schopnosť komunikovať verbálne i neverbálne.

Deti predškolského veku sa učia hlavne na základe interakcie so skupinou a prostredníctvom vlastných prežitých skúseností. Zvedavosť tohto veku využíva prirodzenosť  toku myšlienok a spontánnych nápadov, a tým poskytuje dostatok priestoru pre spontánnu aktivity a detské plány.

 

Dramatická výchova v prípravnom ročníku rozvíja:

 • Pamäť - u dieťaťa funguje najviac pamäť mechanická.
 • Vnímanie - je zo všetkých poznávacích procesov najdôležitejšie. Vnímaním získava dieťa informácie o okolitom svete. To čo dieťa v tomto veku prežije, čo z podnetov okolitého prostredia prijme, je trvalé.
 • Fantáziu - sa rozvíja intenzívne, dieťa ju uplatňuje nielen pri hrách, ale aj v každodenných situáciách.
 • Myslenie - nastáva významný pokrok vo všetkých formách myslenia. Dieťa má svoj vlastný názor na svet. Má tendenciu upravovať si realitu tak, aby pre neho bola zrozumiteľná a prijateľná. Myslenie v tomto období je útržkovité, nekoordinované, dieťaťu chýba komplexný prístup. Vlastný názor na svet vyjadruje prostredníctvom rôznych činností, napr. kreslením, rozprávaním alebo hrou.

PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ V PRÍPRAVNOM ROČNÍKU

Predškolský vek je obdobie otázok „prečo?“, do popredia ktorého vstupuje detská fantázia, predstavivosť, skúmanie a bádanie.

V prípravnom ročníku, žiaci získavajú teoretické poznatky v oblasti ochrany vlastného zdravia a života. Dieťa učí vnímať svoj stav zdravia i choroby a vyjadriť dospelému pocity z vlastného ochorenia, ako aj na elementárnej úrovni pomôcť druhým pri úraze alebo ochorení, napr. privolaním dospelej osoby.

Ďalšou obsahovou náplňou je utvárať a rozvíjať návyky správnej hygieny, zdravého životného štýlu, uskutočňovanie pravidelných pohybových aktivít vrátane pohybu vonku a v prírode (počnúc pohybovými hrami, zdravotnými cvikmi až po športové aktivity) atď. Snahou je pripraviť dieťa na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. Nezastupiteľnou súčasťou je budovanie adekvátnych reakcií detí na situácie ohrozujúce zdravie, ako aj upozornenie na možné riziká pri vzniku živelných pohrôm a ekologických havárií.

Učia sa  základom prírodovedy, skúmajú zloženie pôdy alebo rozmýšľajú o tom, ako z kociek postaviť stabilnú stenu.  Hravým spôsobom  učenia sa učia tajom prírody a spoznávajú ľudské telo, osvojujú si základy životosprávy, vysvetľujú si ako správna životospráva ovplyvňuje fungovanie ľudského organizmu. Tiež sa učia pozorovať prírodu a nachádzať v nej isté súvislosti.

Dieťa predškolského veku chce spoznávať a objavovať svet, chce na tento svet mať vplyv. V rannom prírodovednom vzdelávaní je dôležité, aby sme dieťaťu odhalili svet, aby sme ho podnietili k rozvíjaniu vlastných schopností.

CUDZÍ JAZYK V PRÍPRAVNOM ROČNÍKU

PREDŠKOLSKÝ VEK JE IDEÁLNY NA VÝUČBU CUDZIEHO JAZYKA. Deti v prípravnom ročníku učíme základy angličtiny metódou Jolly Phonics Music.

                                             

Čo je skutočne dôležité pre zdravý detský vývoj? Mnohí z nás si v dnešnej dobe počítačových hier uvedomujú, aký neoceniteľný prínos má v živote umenie. Výchova prostredníctvom hudby a spevu prispieva nielen k fyzickému a duševnému zdraviu, ale aj k  vytváraniu zdravých sociálnych vzťahov. Jeden z pilierov života tvoria komunikačné zručnosti, spolu so schopnosťou počúvať. Badateľný prínos je možné vnímať v podobe zlepšenia koncentrácie, pamäti, predstavivosti, ako aj zvýšenia čitateľskej gramotnosti a numerických schopností.          

To všetko tvorí základnú a neoceniteľnú výbavu do života dieťaťa.

Prečo učiť deti hudobnú angličtinu a hudobné zručnosti prostredníctvom programu Jolly Music?

Spev a ľudský hlas sú jedinečným hudobným nástrojom a každé zdravé dieťa má schopnosť spievať, bez ohľadu na talent alebo nadanie.

Angličtina je jazyk s prízvučným rytmom, čo znamená, že má skôr stály rytmus. Vďaka rozvíjaniu hudobného cítenia sa zároveň u detí rozvíja i jazykový cit k vnímaniu prirodzeného jazykového rytmu. Rovnako dôležitým aspektom reči je i správna intonácia. A tak program Jolly Music hravým spôsobom vedie deti i k správnemu rozvíjaniu jazykového citu.

Ako učíme s programom Jolly Music?

 1. učíme jednoduché anglické riekanky a piesne
 2. aktivity rozdeľujeme do krátkych celkov
 3. dôraz kladieme na systematické, avšak pestré opakovanie
 4. využívame multizmyslový prístup a pohybové aktivity
 5. podporujeme a upevňujeme pozitívny vzťah detí k hudbe a spevu
 6. slovnú zásobu rozširujeme prostredníctvom jednoduchých tvorivých aktivít
 7. hudobné zručnosti vyučujeme od nevedomého zážitku, cez  vedomý proces učenia až po posilňovanie a precvičovanie zručností prostredníctvom súboru pestrých aktivít

S Jolly Music sa deti učia prirodzeným a hravým spôsobom používať anglický jazyk, porozumieť hudbe a osvojiť si základné hudobné zručnosti, ako pulz, rytmus, rozlišovanie výšky tónov alebo dynamika. Jolly Music je detailne prepracovaná metodika založená na koncepcii svetoznámeho hudobného pedagóga Z. Kodályho.

 

Cudzí jazyk v prípravnom ročníku

Viac o metóde Jolly Phonics nájdete

Kontakt

Základná škola

zs.matica@gmail.com

Matice slovenskej 13
080 01 Prešov

Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332

Vyhľadávanie

Individuálna logopedická intervencia

Matematika

Eľkonin

Prírodoveda

Výtvarná výchova

Dramatická výchova

Zimné radovánky

 

Tri malé prasiatka

V októbri nacvičovali žiaci prípravných ročníkov na hodinách anglického jazyka s Mgr. A. Lešigovou a Mgr. J. Brhlíkovou  rozprávočku Tri malé prasiatka. Pomocnú ruku podala pri nácviku i triedna pani učiteľka prípravkárov Mgr. B. Vasková. V rozprávočke žiaci hrali, tancovali a spievali, pričom si hravou formou osvojovali základy cudzieho jazyka.

 

Otvorená hodina logopédie

Dňa 1.4.2014 našu školu navštívili milé deti a ich pani učiteľky z MŠ A. Prídavku v Prešove. Zámerom tohto stretnutia bolo prezentovať a spropagovať prácu logopédov a logopedických asistentov v prípravnom ročníku. Pripravili sme si pre nich otvorenú hodinu logopédie, ktorú viedla Mgr. B. Vasková. Hravou a zážitkovou formou im priblížila rôzne skupinové aktivity a metódy práce na vyučovacích hodinách ILI, zamerané na rozvoj reči. Deti si vyskúšali rôzne logopedické pomôcky, precvičili jazýčky, sledovali minibábkové predstavenie a nakoniec sa spoločne zabavili, zaspievali a zatancovali. Veľmi pekne ďakujeme MŠ, že prijala naše pozvanie a že sme mohli zažiť príjemné predpoludnie s ich šikovnými deťmi.

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2018/2019