6. marec  - Európsky deň logopédie

Skúste si precvičiť svoje jazýčky  zábavnou formou. Uvidíte, že sa všetci dobre zasmejete. Určite sa rady pridajú aj deti, ktorým písmenká problémy nerobia.

Predstavte si teraz, že ste hercom a práve idete na javisko, alebo ste pred recitačnou súťažou a chcete sa na ňu dobre pripraviť. Odporúčame Vám tieto cviky na pery:

 • mľaskáme perami
 • pokúsme sa udržať ceruzu medzi zovretými perami bez pomoci zubov
 • posielame pusu
 • vyfukujeme vzduch striedavo pravým a ľavým kútikom úst
 • usmejeme sa s priblíženými perami, našpúlime pery a usmejeme sa s oddialenými

Precvičíme si aj jazyk:

 • pohybujeme ním do kruhu okolo pier – pohybujeme ním z prava do ľava
 • klopeme končekom jazyka o jeden bod na podnebí a následne na iný bod
 •  dvíhame jazyk k hornému ďasnu tesne za horné zuby
 • zvnútra striedavo na dolné, horné ďasno
 • počítame si zvnútra jazykom horné a dolné zuby
 • pre správnu výslovnosť niektorých hlások potrebujeme jazyk zašpicatiť, ale aj sploštiť tak si to skúsme

 

Jednoduche dychové cvičenia:

 • pomôže nám zrkadielko/parádnice ho majú iste po ruke/ stlačíme nos a vydýchneme cez ústa
 • zatvorme ústa a vydychujeme cez nos

 

Po takejto rozcvičke môžeme pristúpiť k jazykolamom:

 1. Dolár – Libra – Rubeľ.
 2. Išli krty na maškrty, prvý, druhý, tretí, štvrtý. Piaty robil nanič vrty, nevzali ho na maškrty.
 3. Mlynár Biely bieli biely dom.
 4. Tato, ta to ty tu?
 5. A sailor went to sea To see, what he could see. And all he could see Was sea, sea, sea. 
 6. Crisp crusts crackle and crunch.

Milí žiaci,

Ani sme sa nenazdali a máme tu opäť marec. Tento mesiac je bohatý na rôzne pamätné dni a sviatky.

Aj my logopédi máme svoj významný deň. Ako už iste viete 6. marec je Európskym dňom logopédie.

Dnes sa v našom logopedickom okienku chceme zamerať na tému, ktorá odráža aktuálnu situáciu v Európe.

Veľa ľudí v dôsledku vojny, prenasledovania a chudoby hľadá pomoc práve v Európe. Keďže aj Slovensko je jej súčasťou, rozhodli sme sa tento rok do centra európskeho dňa logopédie postaviť tému bilingvizmu a viacjazyčnosti.

Aby ste túto tému lepšie pochopili, započúvajte sa do nasledujúcich viet:

„Die Sprache gleicht dem im Stein schlummernden. Ehe man gelernt hatte, schien sein Dasein nur durch ein Wunder erklärlich. Einmal entzündet, pflanzte er sich mit unglaublicher Leichtigkeit fort...

Pochopili ste, čo som vám práve chcela vysvetliť? Nie?

Čo ste si predstavovali, mysleli  a cítili pri počúvaní týchto slov? Ako na Vás pôsobia slová, ktorým vôbec nerozumiete? Cítite sa bezradne a neisto?

Predstavte si, že sa ocitnete v cudzej krajine. Nepoznáte jej reč a zvyky, nemôžete sa s nikým porozprávať. Podvedome hľadáte podporu a pomoc od iných. Stávate sa na nej doslova závislí. 

Možno si poviete, ako toto všetko súvisí s logopédiou?

Logopédi cítia veľkú zodpovednosť aj za rozvoj reči cudzincov. Zamýšľajú sa nad viacerými problémami napr.: ako pomôcť ľuďom, ktorí neovládajú náš jazyk? Na čo sa zamerať pri rozvoji ich reči? Ako efektívne rozvíjať schopnosť ľudí učiť sa viacero jazykov súčasne?

Keďže naučiť sa cudzí jazyk je možné len aktívnou komunikáciou, logopédi chcú svojimi vedomosťami z oblasti vývinu a rozvoja reči prispieť k zlepšeniu podmienok pre úspešné osvojovanie si nášho jazyka cudzincami. Pretože učiť sa cudzí jazyk znamená dostať ďalšiu šancu!

 

Čo je to teda ten bilingvizmus?

Bilingvizmus je schopnosť komunikovať v dvoch rôznych jazykoch.

Ovládanie viacerých jazykov je v súčasnosti  pre človeka veľkou výhodou, ale v niektorých prípadoch nevyhnutnosťou. Mnoho ľudí je dnes doslova donútených komunikovať vo viacerých jazykoch napríklad ak žijú v zahraničí alebo ak je jeden z rodičov inej národnosti. Preto sa viacerí rodičia rozhodnú vychovávať svoje dieťa bilingválne už od malička, teda rozprávajú sa s ním v dvoch jazykoch.

Takáto výchova má viaceré  výhody. Rodičia by však mali dodržať isté zásady: napr. jeden rodič používa len jeden jazyk alebo v jednom prostredí sa s dieťaťom rozpráva jedným jazykom. Dôležité je tiež dieťa nenútiť, ak nemá záujem. Obidva jazyky je potrebné rozvíjať aktívne, pravidelne a dlhodobo, Základom je, aby rodičia jazyky dobre ovládali a boli pre dieťa správnym rečovým vzorom.    

Naša škola je výnimočná aj tým, že sa snaží prirodzene rozvíjať komunikáciu žiakov vo viacerých jazykoch. Už od prípravného ročníka sa žiaci hravou formou zoznamujú s anglickým jazykom. 

Ak ste si precvičili svoje jazýčky, môžete vyplniť aj náš logopedický kvíz.

Logpedický kvíz
Čo je  logopédia?

Logopédia je veda, ktorá sa zaoberá narušenou komunikačnou schopnosťou ľudí. Jednoducho povedané zaoberá sa tým – Čo hovoríme a ako to hovoríme. Je to veda, ktorá má svoje korene už v dávnej minulosti  a nezastupiteľné miesto v súčasnosti. Spolupracuje s ďalšími vednými odbormi ako je psychológia, medicína či pedagogika. Úlohou logopédie je pomáhať ľudom s poruchami reči všetkých vekových kategórií od detí až po dospelých. Má široké pole pôsobnosti od porúch výslovnosti, cez zajakavosť, poruchy hlasu až po poruchy reči spôsobené rôznymi úrazmi a chorobami.

Medzi najčastejší problém, s ktorým sa u detí predškolského a školského veku stretávame je problém s výslovnosťou niektorých hlások.  V slovenskom jazyku medzi najnáročnejšie  vysloviteľné hlásky patria – hláska L, hláska R a sykavky, čo je spoločný názov pre hlásky C, S, Z, Č, Š, Ž.

Čo všetko má vplyv na to ako vyslovujeme?

Skúsme si nahlas povedať slovo MRKVA? Pri bežnom vyslovení tohto slova si vôbec nevšimneme, že pri hláske M sme pritisli obidve pery k sebe, pri hláske R sme oddelili pery  a náš jazyk sa posunul za horné zuby kde sa rozkmital, vyslovením hlásky K nám jazyk klesol dole a posunul sa dozadu, pri hláske V sme zapojili horné zuby, ktoré sa mierne dotkli dolnej pery a pri hláske A sme doširoka otvorili ústa.

Pri takomto podrobnejšom opise a pri hlbšom zamyslení sa prídeme na to, že pri vyslovovaní hlások zohráva dôležitú úlohu náš jazyk, pery, zuby, a hlas.

 

Logopédia je blízka nám všetkým. Veď sa s ňou stretávame každodenne. Na našej škole máme logopédiu od roku 2004. Prvé logopedické prípravky vznikli v roku 2007. Aktuálne tu pôsobia traja logopédi. V každom ročníku sú žiaci s NKS, ktorí pravidelne navštevujú logopedickú intervenciu. Máme tiež jedinečný vyučovací predmet, ktorý má skratku ILI. Určite viete, že to znamená Individuálna logopedická intervencia. Na týchto hodinách si pravidelne precvičujeme jazyk, robíme logopedické cvičenia a zdokonaľujeme našu reč. Prajme si, aby nám logopédia bola nápomocná pri kultivovaní nielen nášho rečového prejavu, ale aj celej osobnosti.             

Mgr. Katarína Kočišková,  školský logopéd
__________________________________________________________________________________________________________________________

Fotogaléria: NKS - vzdelávanie (Narušená komunikačná schopnosť)

Sekundárne dôsledky NKS:

 • vyššia náchylnosť k zlyhávaniu v školskom a sociálnom prostredí,
 •  pridružený výskyt ŠPU,
 •  poruchy správania - používanie nevhodných krokov na získavanie pozornosti, agresívne správanie, hyperaktivita a problémy so sústredením, ako dôsledok stáleho psychického vypätia v škole,
 •  zvýšené riziko šikanovania,
 •  negatívny vplyv na kognitívny, sociálny a emocionálny vývin - pocity menejcennosti, snaha vyhnúť sa komunikácií, neurotické prejavy.

Kompenzácia a reedukácia:

 • v kompetencii odborníka - klinického logopéda alebo logopéda v centre špeciálno-pedagogického poradenstva,
 • v predškolskom veku rozvíjanie fonematického uvedomovanie - metodika D. B. Eľkonin,
 • Terapia zameraná na rozvíjanie všetkých jazykových rovín: fonematicko - fonologickej (výslovnosť, oromotoriku, fonologické programovanie), morfologicko-syntaktickej (správne používanie slovných druhov, rozvíjanie gramatického citu, tvorenie viet, zlepšovanie vetnej skladby), lexikálno-sémantickej (rozvoj slovnej zásoby a tvorenia pojmov), pragmatickej (rozprávačské zručnosti - schopnosť prerozprávať príbeh, rozpovedať zážitok, klásť otázky, viesť dialóg). 
 • Jazykovo-kognitívny prístup - nácvik stratégií učenia

Edukácia žiakov s NKS:

Možnosti vzdelávania

 •  v základnej škole pre žiakov s NKS,
 •  v špeciálnej triede pre žiakov s NKS v základnej škole,
 •  v školskej integrácii v základnej škole bežného typu.

S prihliadnutím na možnosti a ťažkosti žiaka s NKS je potrebné dobre zvoliť typ školského zariadenia, v ktorom sa bude vzdelávať a formu edukácie najťažších prípadoch NKS neodporúčame integrovať žiaka, ak na to škola nemá vytvorené personálne podmienky.

Vzdelávací program pre žiakov s NKS:

 • Charakterizuje výchovu a vzdelávanie a vymedzuje špecifické potreby a požiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť o nich, odporúčania pre postup učiteľa žiaka s NKS vo výchovno-vzdelávacom procese a všeobecné zásady hodnotenia.
 •  Predmet Individuálna logopedická intervencia - ILI.
 •  každý učiteľ vzdelávajúci žiaka s NKS sa musí s týmto programom podrobne oboznámiť.

Integrované vzdelávanie žiakov s NKS:

 • poskytnúť každému z nich starostlivosť zodpovedajúci jeho individuálnym osobnostným a vývinovým možnostiam za predpokladu zabezpečenia odborných, personálnych, priestorových a materiálnych podmienok.
 •  na základe odborného vyšetrenia poradenského zariadenia, ktoré stanovilo žiakovi ŠVVP a písomnej žiadosti zákonného zástupcu
 •  žiak sa vzdeláva podľa rámcového učebného plánu príslušnej školy, v ktorej sa vzdeláva a podľa individuálneho vzdelávacieho programu (IVVP) s prihliadnutím na narušenie

Najčastejšie prejavy v expresu, impresii a v správaní sa žiaka s NKS:

 •  zlá zrozumiteľnosť rečového prejavu, ale dobré porozumenie,
 •  ťažkosti s formulovaním gramaticky a syntakticky správnych vetných celkov - aj napriek správnej artikulácii,
 •  ťažkosti s verbálnou pohotovosťou a vybavovaním si slov z pamäti (žiak používa opisný spôsob, všeobecné pojmy, komentár alebo robí dlhé prestávky medzi slovami),
 •  oslabená slovná zásoba, jazykový a gramatický cit,
 •  dezorganizovaná, chaotická naratívna štruktúra v ich písaní alebo prerozprávaní udalostí,
 •  problematické počúvanie a pochopenie informácií a pokynov zadávaných ústne, ak žiak nevie, čo má robiť, môže pôsobiť ako nesústredený a neposedný

Tvorba IVVP pre žiakov s NKS:

 • ťažkosti so sledovaním výkladu učiteľa - ak žiak nerozumie, rýchlo stráca pozornosť a motiváciu,
 •  ťažkosti s porozumením abstraktných pojmov (najmä v oblasti matematiky a náukových predmetov), obrazných pomenovaní (literárne texty
 •  problémy s porozumením zložitých gramatických foriem (vložené vety, pasívne väzby v zadaniach a v textoch, časové pojmy...),
 •  problémy s abstraktnými myšlienkami (ako sa postavy v literárnom diele cítia, akú majú motivácia ku konaniu, skryté zámery postáv),
 •  pomalé reagovanie na pokyny, mylne zamieňané za nezáujem (potrebujú viac času na spracovanie hovoreného jazyka),
 •  nevhodné, nesprávne odpovede na zadané otázky, ktoré sa prejavujú ako nedostatočné vedomosti,

 

 

Vzdelávanie žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

Pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou otvárame každoročne triedy prípravného ročníka.

Žiaci pokračujú vo vzdelávaní podľa potreby, až po absolvovanie nižšieho sekundárneho vzdelávania.

Absolvovanie prípravného ročníka sa považuje za prvý rok plnenia školskej dochádzky. Najnižší počet žiakov v triede pre žiakov s NKS sú 4 .

Najvyšší počet žiakov v triede pre žiakov s NKS v prípravnom až piatom ročníku je 8, v šiestom až deviatom ročníku 10 žiakov.

Žiaci s NKS, ktorí sú vzdelávaní v základnej škole pre žiakov s NKS alebo v špeciálnej triede pre žiakov s NKS postupujú podľa učebného plánu, ktorý je súčasťou ŠkVP so zaradením predmetu Individuálna logopedická intervencia (ILI).

Metódy a postupy používané na vyučovaní vychádzajú z výsledkov psychologickej a logopedickej diagnostiky a individuálneho plánu logopedickej terapie.

Obsah logopedických cvičení musí byť v súlade s mentálnymi a komunikačnými schopnosťami dieťaťa, bez ohľadu na fyzický vek.

Predmet ILI vyučuje logopéd, t.j. absolvent vysokoškolského štúdia so záverečnou skúškou z logopédie v súlade s platnými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Učebné osnovy predmetu sú v prílohe.

V prípade dostatočného zmiernenia prejavov NKS alebo jej eliminácie môže žiak pokračovať vo vzdelávaní v bežnej triede základnej školy.

Výchovné a vzdelávacie stratégie pre vyučovanie žiaka sú spracované v ŠkVP ISCED 1 a ŠkVP ISCED 2.

 

 

Logopedické triedy sú pre žiakov:

 • ktorí z rôznych príčin zaostávajú za prirodzeným vývinom reči, a to nielen v oblasti výslovnosti, ale aj v rozvoji vetnej skladby, slovnej zásoby, zrakového a sluchového vnímania, oromotoriky
 • ktorí sa vo svojom prirodzenom fyziologickom vývine potrebujú len správne nasmerovať v snahe zabrániť vzniku neskorších možných porúch výslovnosti
 • ktorí majú problémy s artikuláciou hlások a tieto problémy môžu byť príčinou ich školskej neúspešnosti
 • s hlasovými ťažkosťami, spôsobenými jednak organickými zmenami na hlasivkách alebo nesprávnym a nešetrným využívaním hlasových techník
 • s narušenou plynulosťou reči – zajakavosťou – ktorá ak nie je včas podchytená, môže prerásť do ťažkej formy a spôsobiť dlhodobé problémy

V logopedických triedach sa logopedická starostlivosť prelína celým výchovno-vzdelávacím procesom, uplatňuje sa vo všetkých vyučovacích predmetoch i počas výchovy mimo vyučovania. Okrem toho sa realizuje v rámci osobitne vyčleneného predmetu „individuálna logopedická intervencia“, kde sa žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou venujeme individuálne.

 

Kontakt

Základná škola

zs.matica@gmail.com

Matice slovenskej 13
080 01 Prešov

Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332

Vyhľadávanie

EEG Biofeedback - psychoterapia pre správne fungovanie mozgovej aktivity

 
Účet
BIC: CEKOSKBX
IBAN:  SK76 7500 0000 0040 0816 8367

____________________________________________________________________

Logopedické   povedačky

Koleso, koleso okolesilo si sa. /opakujte

Železo, železo oželezilo si sa.  /opakujte

Veď medveď med líže. /opakujte

Strč prst skrz krk. /opakujte

Na klavíri hrala Klára Kráľová. /opakujte

 •  

Starý Bodro dudre múdro:

„Neodri to modré vedro!

 Keď sa udrie, tak sa odrie,

 nebude viac vedro modré.“ /opakujte

 •  

Beznohý lezie na hrušku

chce chytiť rybku - bystrušku.

Bezruký hádže kamene,

 že ho z tej hrušky zaženie

Nemý sa mlčky nemotá,

spieva si, kdeže nemota!

Hluchý sa smeje spod kríčka,

 páči sa mu tá pesnička .

Slepý sa na to pozerá

ďalekohľadom z papiera.

 •  

Bamborky, bandurky,

bobále, bombíre,

krompachy, krompašky,

švábočky, zemňáky,

 Už kvitnú zemiaky.

Inak im vravíme,

rovnako sadíme,

kopeme, čistíme,

varíme, pečieme.

 S mliekom i s kapustou zavonia zrazu stôl, útočí na slinky.

 Dajte aj slaninky! / Dajte aj klobásu!/

 •  

Slovenčina, kto ti dal

toľko nežných krás,

že vždy ako potôčik

zažblnkoceš v nás?

 

Máš voňavú mäkkosť lúk,

tvrdosť skalných brál,

Na Slovensku cítim sa

ako mocný kráľ.

Kráľ slova!

Mgr. M. Krištofová

 

Školský logopéd radí....

Ako rozvíjať reč svojho dieťaťa

 • Pozoruj, čo chce povedať
 • Dopraj mu dostatok času v komunikácii
 • Počúvaj, čo chce povedať
 • Komentuj mu každodenné činnosti
 • Opakuj a rozvíjaj to, čo hovorí
 • Vyhraď si každý deň čas na spoločnú hru
 • Vypni rušivé zvuky - televíziu a rádio
 • Nasleduj jeho záujem
 • Poskytuj podnety a priestor na rozprávanie
 • Vylaď sa na rečovú úroveň dieťaťa
 • Hovor tempom primeraným dieťaťu
 • Všímaj si, chváľ a oceňuj každú rečovú aktivitu
 • Čítaj alebo rozprávaj mu príbehy, rozprávky, riekanky, básne, spievaj

Mgr. K. Kočišková

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2019/2020