Práca s knihou

Metóda Jolly Phonics je zameraná na to, aby deťom uľahčila čítanie a písanie v anglickom jazyku a už po jednom roku výučby sú deti schopné čítať slová a jednoduché vety. Na našej škole učíme anglický jazyk pomocou tejto metódy už 6. rok. Naši tretiaci sa  vždy tešia na čítanie a prácu s anglickou knižkou. Veď sa pozrite sami.

video-1541663957.mp4 (6189484)

video-1541665515.mp4 (2964923)

video-1541753204.mp4 (3893389)

 

Jolly Phonics - medzinárodná konferencia

Jolly Phonics

 Music, Basic, Advanced, Grammar

Vyučujúce metódy Jolly Phonics

 • Mgr. Ľ. Uhlárová
 • Mgr. A. Feňušová
 • Mgr. Š. Cígerová
 • Mgr. K. Marušáková
 • Mgr. A. Puchalová
 • Mgr. E. Laluhová

                

Jolly Phonics história

10.03.2020 00:00

Chris Jolly,

Jolly Learning je špičkovým detským vzdelávacím vydavateľom vo Veľkej Británii. Chris Jolly, je cieľavedomý muž, ktorý spoločnosť Jolly Learning založil v roku 1987, kedy na samotnom začiatku vydával hry na čítanie. Prvú časť Jolly Phonics vydal v roku 1992. So Sue Lloyd, autorkou metódy...

A sen sa splnil... začiatkom marca sme dostali  list od zakladateľa metódy JOLLY PHONICS

Dňa 7. mája 2015  Mgr. Adriána Lešigová na základe osobného pozvania zakladateľa metódy Jolly Phonics  Mr. Christopera  Jolly absolvovala stretnutie s ním priamo v Londýne.

Keďže   v našej škole vyučujeme  anglický jazyk pomocou tejto metódy, stretnutie bolo veľmi dôležité. Hovorili  sme spolu o ďalších postupoch výučby pomocou  Jolly Phonics.  Mr. Christopher Jolly sa zaujímal o výučbu anglického jazyka  v  našej škole  a aj o  jeho využitie  v   školskom i politickom systéme Slovenska.  V  závere  stretnutia   nám  Mr. Christoper  Jolly  daroval  nové  IKT pomôcky a knihy, ktoré  pomôžu  spestriť a zefektívniť   hodiny  anglického jazyka.                      

Mgr.Adriana Lešigová

 

Srdečná vďaka Jolly Phonics Center Pezinok, ale hlavne Vierke Machálkovej.

List, ktorý sme dostali od zakladateľa metódy JOLLY PHONICS

18.03.2015

Dear Mrs Lesigova

 
I would like to say hello, and to congratulate you on your teaching achievement with Jolly Phonics.  Viera Machalkova has been telling me how well you have been doing, and she sent me two links, one of which had an embedded video showing you teaching young children.
 
It is very good to see how well you are doing.  In fact I have circulated these two links to our editors here so they can see how Jolly Phonics is used in a school like yours.  I know they will be impressed!
 
I would also like to thank your headmaster, for the support she has given you.  It is very good of her to have been able to embrace the Jolly Phonics teaching, and to encourage you.
 
I hear that you were in London for the BETT show earlier this year.  If you are in London again, and have time to come and see us we would be delighted to meet you.
 
As you will know, we hope to see Jolly Phonics become widely used in primary schools in Slovakia.  For this to happen large numbers of teachers will need training and encouragement, and I hope that you can be part of this!
 
Kind regards,
Chris Jolly

Veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Andrew Garth na návšteve u nás

Prvý októbrový deň bol v našej škole mimoriadne zaujímavý. Svojou návštevou nás poctil  veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, jeho excelencia Andrew Garth.

Mr  Andrew Garth na pracovnom  stretnutí  s Mgr. A.Lešigovou, učiteľkou anglického jazyka, vo februári toho roku prisľúbil, že v blízkej budúcnosti osobne navštívi našu školu,  aby sa  oboznámil  nielen s vyučovaním  anglického jazyka a s využívaním informačných technológií v edukačnom procese, ale aj  s modernou metódou Jolly Phonics. Nečakali sme, že tento sľub čoskoro splní.

„Cip, cip, cipovička...“ zanôtili naši najmladší žiaci z folklórneho súboru Ďatelinka, aby jeho exelenciu srdečne privítali.   Po priateľskom rozhovore s vedením školy a vyučujúcimi anglického jazyka si Mr  Garth prehliadol interiér s odbornými učebňami. Zavítal aj do školského klubu detí, kde ho  naši malí prípravkári  smelo pozdravili po anglicky.  Veď angličtinu sa už nejaký ten týždeň  učia, tak prečo nie?

JOLLY PHONICS

vyučovacie hodiny

Naši prípravkári ( anglický jazyk sa učia pol roka)

Naši tretiaci

učia sa anglický jazyk tretí rok a takto sa popasujú s čítaním...

Šarlotka z 1.A triedy (anglický jazyk sa učí 8 mesiacov) číta knižku zo série Read & See Books a Oliversko z 2.A triedy knižku "The Rocket" zo série kníh Jolly Readers, Red Level, General Fiction.

Jolly Phonics po  1. roku učenia pomocou tejto metódy. Druháci a tretiaci  pokračujú  vo výučbe pokročilejšieho programu Jolly Phonics Advanced.  V Jolly Phonics Advanced sa  venujeme  alternatívnym samohláskam, všetkým  tricky words, čítaniu zložitých slov, výnimiek v angličtine ako "double letters", a pod. a nezávislému písaniu.

Otvorená hodina

anglického jazyka vedená metódou JOLLY PHONICS, ktorú  si prišli pozrieť aj členovia Komisie Mestského zastupiteľstva školstva a telesnej kultúry v Prešove.

Naše prvé hodiny...

Po pol roku práce...

Škôlkári na návšteve

 

Vyhodnotenie projektu „Jolly Phonics do slovenských škôl“ - výsledky Jolly Phonics Assessment

MŠVVaS SR  podporuje zavádzanie inovatívnych a aktivizačných metód vo vyučovaní jazykov (najznámejšia je metóda CLIL). Na našej škole sme sa rozhodli pre metódu vyučovania ANJ pomocou syntetickej fonetickej angličtiny Jolly Phonics, ktorá je používaná v mnohých krajinách vyše dvadsať rokov. Na Slovensku sa začala vyučovať v súkromnej jazykovej škole Jolly Phonics Center v Pezinku. Táto škola dnes po niekoľkoročných skúsenostiach ponúka tri programy pre rôzne vekové kategórie: Jolly Phonics, Jolly Grammar a Jolly Music.

Na základe dobrých ohlasov žiakov aj rodičov bola ponúknutá spolupráca pri implementácii tejto metódy na 1. stupni ZŠ aj vybraným školám v Bratislavskom kraji. Po overení vhodnosti metódy požiadalo Joly Phonics Center o akreditáciu metodiky a výukového materiálu MŠVVaS SR. MŠVVaS SR súhlasilo s overovaním, ale požiadalo o rozšírenie počtu škôl, zapojených do overovacieho procesu. Na základe výzvy sa do projektu „Jolly Phonics do slovenských škôl“ prihlásilo 68 ZŠ z celého Slovenska. Touto metódou pracovalo 24 škôl.

Na našej škole ako jedinej v prešovskom okrese sme touto metódou začali vyučovať v dvoch triedach 1. a 2. ročníka. Máme za sebou jeden rok a  s istotou môžeme tvrdiť, že vyučovanie anglického jazyka pre našich najmladších žiakov sa stalo zábavným, hravým, podstatne jednoduchším. Táto metóda je naozaj efektívna a dajú sa s ňou dosiahnuť vynikajúce výsledky.

Výsledky hodnotenia  žiakov v 1.A, 1.B, 1.C a 2.A triedy v školskom roku 2013/2014. Naši žiaci dosiahli za necelý školský rok učenia metódou Jolly Phonics výborné výsledky, ktoré zhodnotili ich čitateľské schopnosti a porozumenie textu v anglickom jazyku. Vzhľadom na skutočnosť, že v 1.B triede sú žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou ukázalo sa, že táto metóda im pomohla dosiahnúť rovnaké výsledky ako u detí v klasickej triede. 

Aj vďaka týmto výsledkom, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo dňa 27. novembra 2014 akreditáciu programu kontinuálneho vzdelávania „Výučba anglického jazyka metódou Jolly Phonics v základných školách“.

 

Testovanie:

 

Testovanie sa uskutočnilo po prebratí základnej metodiky Jolly Phonics, pracovný zošit Pupil Book 1. Testy robili v deň bez predchádzajúceho opakovania vedomostí. Triedy 1.B a 1.C sa  skladajú zo žiakov so špeciálnymi poruchami učenia, prevažne s poruchami reči.

Testy boli  zložené z dvoch častí:

 •  V prvej časti testu žiaci čítajú slová (jednoduché slová, slová bez významu). Táto časť slúži na zodpovedanie prvej otázky
 •  V druhej časti testu žiaci čítajú vety a zároveň pomocou obrázkov odpovedajú na otázky, čím sa zisťuje ich porozumenie k prečítanému textu. Táto časť slúži na zodpovedanie druhej otázky.  

Metóda výskumu
Na hodnotenie bol použitý štandardizovaný Jolly Phonics Assessment test, ktorý bol pripravený odborne, profesionálne a vyučujúci postupoval podľa testovej príručky (Manual).
Testovanie prebiehalo osobnou formou, učiteľ – žiak, približne 5-10 minút.
Jolly Phonics Assessment je veľmi prirodzený didaktický test, pri ktorom na dieťa nie je vyvíjaný tlak, a dieťa nemá pocit, že je skúšané.  

Hodnotenie čítania v Jolly Phonics

Test čítania v Jolly Phonics„Jolly Phonics Reading Assessment“ (Lloyd, S, Jolly, Ch. 2012)sa skladá z dvoch častí a to, čítanie slov, a čítanie viet. Oba testy sú vytvorené pre dva stupne, aby mohlo byť meranie znova opakované.

Keďže deti na našich školách začínajú s výučbou anglického jazyka v prvom ročníku, a väčšina z nich začala s výučbou pomocou metódy Jolly Phonics v prvom ročníku, rozhodli sme sa využiť tento test na overenie schopností žiakov.

Druhý test je zameraný na kontrolu čítania po dvoch celých rokoch prípadne vo veku 5-6 rokov. Testy sú taktiež v dvoch paralelných verziách A a B, aby mohlo byť vykonané spoľahlivé opätovné preskúšanie. Čiže spolu sú to štyri testy, a to, 1A, 1B, 2A, 2B.

Výsledky z testov sú zapisované do pracovných listov vytvorených, k testovaniu „Pupil Resord Sheet“, vytvorené vo všetkých štyroch verziách.

Každý test je určený pre jedného žiaka. Žiaci sa skúšajú samostatne, pričom test zaberie asi 10 minút.

 

Test na čítanie slov („Word Reading“)

 • Žiaci čítajú nahlas jednotlivé slová na prvej farebnej strane
 • Žiaci čítajú nahlas slová, ktoré sú bez významu z druhej strany
 • Žiaci rozoznávajú a poukazujú na jednoduché slová a slová bez významu na ďalšej strane.

 

Test na čítanie viet („Sentence Reading“)

 • Žiaci čítajú nahlas dve strany, ktoré obsahujú 50 „započítaných slov“.
 • Pre žiakov je pripravených 10 otázok na porozumenie textu. Na tej istej strane sa nachádzajú obrázky potrebné na zodpovedanie otázok. Čítanie nepokračuje, ak žiak urobí päť chýb v čítaní.

 

Výsledky testov

 

 

 • ČÍTANIE SLOV – po dokončení testu čítanie slov, boli všetky body za tri časti (čítanie jednoduchých slov, čítanie slov bez významu, rozoznávanie) sčítané.

Žiaci boli zaradení do tabuľky podľa bodov aby bol zistený ich čitateľský vekPodľa výsledkov čitateľského veku a spočítaných bodov vieme povedať, že všetci žiaci, ktorý sa učia anglický jazyk metódou Jolly Phonics dosiahli:

v 1.A triede – 2 žiaci priemerné výsledky k veku žiaka, 8 žiakov napriemerné výsledky a dvaja žiaci vynikajúci výsledky k veku žiaka.
V 1. B a 1. C triede – všetci žiaci priemerné výsledky k veku žiaka.
v 2.A triede – Excelentné výsledky až na jedného žiaka, ktorý získal priemerné výsledky k veku žiaka.
Uvedené výsledky vyjadrujú, že žiaci čítajú o 0,6 až 1 rok lepšie, ako by mali podľa ich veku.

 

 

 • ČÍTANIE VIET – podľa dosiahnutých bodov všetci žiaci dosiahli priemerné až nadpriemerné výsledky.

 

Na základe výsledkov, ktoré žiaci získali, môžeme povedať že ich čitaľská gramotnosť a zároveň výslovnosť v anglickom jazyku dosiahla nadpriemerné a vynikajúce výsledy u žiakov v klasických triedach a priemerné výsledky k veku žiaka v triedach s narušenou komunikačnou schopnosťou.  Žiadne z detí nebolo definované ako slabé, alebo žeby nedokázalo zvládnuť spôsob učenia touto formou.

 

Spracované na základe podkladov od Viery Machálkovej, Education Initiative, Jolly Phonics Center- Pezinok

Kontakt

Základná škola

zs.matica@gmail.com

Matice slovenskej 13
080 01 Prešov

Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332

Vyhľadávanie

V mesiaci máji sme pracovali  na projektoch s II.A triedou pod názvom „ Kingdom“ a s III. A triedou pod názvom „ My country“. V obidvoch projektoch žiaci predstavili svoju krajinu, školu a svoju osobu. Vymysleli príbeh, kde použili jednoduchú syntax v anglickom jazyku za pomoci metódy Jolly Phonics. Tieto práce sú na webovej stránke našej školy.

Práce boli doslané do Kanady v Ontáriu a do Veľkej Británie, kde sa  žiaci učia anglický jazyk tou istou metódou. Svoj projekt " Kingdom" predstavil žiak II. A triedy Lukas Carroll.

 

Jolly phonics - nová metóda výučby anglického jazyka na našej škole.

Jolly Phonics poskytuje dôkladný základ naučiť deti čítať a písať… samozrejme aj komunikovať. 

Počas druhého roku si žiaci osvojujú pravopis fonetických slov (ktoré sa naučili už počas 1. roku) a precvičujú plynulé čítanie nekonečne veľa slov s výnimkami v anglickom jazyku.

V ďalšom roku žiaci už vedia krásne čítať, písať, komunikovať, pretože majú bohatú slovnú zásobu sú pripravené pozerať sa na vetu z gramatického hľadiska, teda na vetné členy, časy, interpunkčné znamienka, priamu reč, tvorenie otázok.

Výchova prostredníctvom hudby a spevu prispieva nielen k fyzickému a duševnému zdraviu, ale aj k  vytváraniu zdravých sociálnych vzťahov.

 

Naučiť sa čítať a písať plynule v anglickom jazyku je v dnešnej dobe dôležité pre všetky deti. Práve metóda JOLLY PHONICS poskytuje program pre výučbu zručností čítania a písania v anglickom jazyku.

S touto metódou sa deti zoznámia so 42 hlavnými zvukmi písmen anglického jazyka, a každý zvuk sa učia prostredníctvom jednoduchého zábavného príbehu. Deti sa zoznamujú s jedným alebo dvoma písmenami, ktoré tvoria tento zvuk. Každý zvuk sprevádza posunok, ktorý napomáha zábavnému učeniu.

https://www.anseo.net/wp-content/uploads/2009/03/jolly_phonics_sound_poster.jpeg

Srdečne ďakujeme Chris/Susie Jolly zo spoločnosti Jolly Learning. ktorí našim žiakom dodali sadu výukového materiálu v hodnote 1 500 €.

 

Naša škola spolupracuje s Jolly Phonics Center- Pezinok. ( viac na https://www.jollyphonics.sk/).

Ministerstvo školstva SR schvaľuje Jolly Phonics v Základných školách

Vážení rodičia,  milí priaznivci Jolly Phonics, dovoľte nám podeliť sa s Vami o túto jedinečnú  správu týkajúcu sa „výučby anglického jazyka metódou Jolly Phonics v základných školách“.

Jolly Phonics, najefektívnejší spôsob učenia sa angličtiny získal dňa 27. novembra 2014 akreditáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (číslo rozdhodnutia o akreditácii: 1509/2014). 

Viac...

Predškolský vek je ideálny na výučbu cudzieho jazyka

Metóda Jolly Phonics je vhodná pre detičky už od 3 - 8 rokov. Je to program navrhnutý špeciálne pre malé deti. Program je odporúčané využívať v materských a základných školách. Je to metóda, ktorá:

 • je postavená na princípe syntézy zvukov anglického jazyka
 • zvuky zahŕňajú základné znaky abecedy, ako aj spojenia znakov „sh“, „th“, „ai“, či „ue“
 • učia sa spoznávať písmená prostredníctvom hier, zábavných príbehov, zvukov
 • jednou z metód Jolly Phonics je Jolly Music , kedy sa deťom predstavujú jednotlivé anglické „playground songs", s ktorými sa na hodine pracuje a hravým spôsobom sa popritom budujú základy hudby ako aj slovná zásoba v anglickom jazyku
 • Hodiny sú vedené spevom a aktívnou fyzickou účasťou, takže aj jednotlivé inštrukcie pre malých žiačikov majú svoje symboly, znaky, tóny a výšky, ktoré deti vnímajú prirodzenejšie ako bežné slovné sprevádzanie
 • dôležitým prínosom pre dieťa je aj získanie prirodzeného hudobného sebavedomia, na základe ktorého môže po celý život rozvíjať svoje hudobné zručnosti.

 METÓDOU JOLLY PHONICS sa učia už aj naši prípravkári. 

Hodiny sú vedené spevom a aktívnou fyzickou účasťou, takže aj jednotlivé inštrukcie pre malých žiačikov majú svoje symboly, znaky, tóny a výšky, ktoré deti vnímajú prirodzenejšie ako bežné slovné sprevádzanie. A takto  naši prípravkári s pani učiteľkou Puchalovou sa učili sound  "S".

 

 

PO prvom polroku používania Jolly Phonics na hodinách anglického jazyka

ZŠ Matice slovenskej 13 v Prešove je jedna z 30 škôl, ktorá bola zapojená do projektu "Jolly Phonics do slovenských škôl". Aj keď máme za sebou len prvý polrok, s istotou môžeme tvrdiť, že vyučovanie anglického jazyka pre našich najmladších žiakov sa stalo zábavným, hravým, podstatne jednoduchším. Táto metóda je naozaj efektívna a dajú sa s ňou dosiahnuť vynikajúce výsledky. (https://www.youtube.com/watch?v=LR5L7jnvJa8 video ukážka práce s deťmi).

"Naučiť sa cudzí jazyk nemusí byť nutnosť, ale naopak zábava", o tom sa presvedčili žiaci  dvoch tried v prvom a druhom ročníku. Žiaci sa  učia anglický jazyk  dvakrát do týždňa formou Jolly Phonics. Pani učiteľka Mgr. Andriána Lešigová si pochvaľuje, že deti sa učia čítať a písať hravou formou, nakoľko má zvuk anglických písmen svoj príbeh a je spestrený pohybom tela. Zároveň učenie slovnej zásoby t.j. porozumenia si deti osvojujú oveľa rýchlejším tempom, ako sa učili doteraz.

 

JOLLY PHONICS - Workshop

29. 3. 2014 sa stretli učitelia ANJ, ktorí vyučujú metódou Jolly Phonics a podelili sa svojimi skúsenosťami z výučby. Zhodli sa, že Jolly Phonics je zábavná metóda nielen pre žiakov, ale aj pre učiteľov. Je doplnená posunkovaním ( sluch, zrak, hmat).  Pre deti, ktoré sa začínajú učiť angličtinu ako svoj druhý jazyk,  je učenie čítania a písania v anglickom jazyku prostredníctvom Jolly Phonics  veľmi užitočné, pretože môžu začať čítať a písať v rovnakom čase ako sa učia vyslovovať zreteľne zvuky, ktoré tvoria anglický jazyk. Farebné a veselé príbehy a piesne pomáhajú deťom, zapamätať si novú slovnú zásobu rovnako ako zvuky. Písanie  a čítanie na hodine žiaci vnímajú ako niečo veľmi zaujímavé a nové. Dokonca aj pracovné listy na precvičovanie tvarov písmen vypracovávajú veľmi radi. K jednotlivým zvukom sa učia pesničky, používajú k nim aj rytmické hudobné nástroje. Deti sa nehanbia a neboja rozprávať cudzím jazykom (nepociťujú ostych a preto im výučba cudzieho jazyka ide ľahšie a prirodzenejšie), majú lepšie verbálne schopnosti (výskumy dokazujú, že učením cudzieho jazyka sa zlepšujú komunikačné schopnosti dieťaťa). Rodičia sú naklonení tejto metóde  a želajú si, aby ich deti zvládli zručnosť čítania a písania v skorom veku.

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022