Deviaty ročník

Za roky školopovinnej dochádzky sme vytvorili dobrý a priateľský kolektív s dostatkom empatie, ale i asertivity. Kamarátske vzťahy si upevňujeme tradičnými triednymi podujatiami, či sú to rôzne výstavy, výlety do Košíc, Vysokých Tatier, ale aj návštevou remeselných jesenných a vianočných trhov.

Môžeme byť hrdí na osobnosti, na vodcovské typy, na tvorivých a športovo založených jedincov. O našom záujme študovať a dobre reprezentovať svoju školu svedčia umiestnenia v okresných kolách technických súťaží – David Hudák (3. miesto), Eduard Sopko (spolu s Davidom Hudákom 4. miesto), v medzinárodnej informatickej súťaži iBOBOR, kde úspešnými riešiteľmi boli David Hudák, Lukáš Richnavský, Lucia Tkáčová, Kristián Hurajt, v súťažiach prednesu – Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, v matematickej olympiáde, ale aj v olympiáde slovenského jazyka a literatúry, kde  úspešne reprezentovali získané vedomosti a zručnosti .

Všestranne nadaný, usilovný  a systematicky študujúci, zaujímajúci sa nielen o vzdelávanie,  ale  aj o vytváranie vzťahov v triede je David Hudák. Z hľadiska prospechu sú v triede žiaci s výborným, veľmi dobrým, ale aj priemerným prospechom, ale aj žiaci so špeciálno-  výchovnovzdelávacími potrebami. 

Žiaci každoročne spolupracujú s Katedrou fyziky, matematiky a techniky Fakulty prírodných a humanitných vied Prešovskej univerzity. Táto spolupráca je zameraná na praktické precvičovanie v oblasti sústruženia a elektromechanizačných prostriedkov, ktorú hodnotíme na vysokej profesionálnej úrovni.

Pridané: Mgr. M. Križanová, Mgr. I. Lenzová

 

Deviaty ročník

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022