Testovanie 9

CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

školský rok 2019/2020

Dňa 1. apríla 2020 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov

9. ročníka základných škôl pod názvom

Testovanie 9 – 2020

Testovanie  je určené  všetkým  žiakom  9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v SR vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami (okrem žiakov s mentálnym postihnutím).

Žiaci  budú testovaní

z predmetov matematika,  slovenský jazyk a literatúra.

 

Informácie k Testovaniu 9 - 2020 nájdete na stránke www.nucem.sk.

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2019/2020