íŠkVP - RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY S  VYUČOVACÍM JAZYKOM  SLOVENSKÝM ISCED 1, ISCED 2 


Školský rok  2015/2016 - pre ročníky : prvý,  piaty

Školský rok  2016/2017 - pre ročníky : prvý, druhý, piaty a šiesty

Školský rok  2017/2018 - pre ročníky: prvý, druhý, tretí,  piaty,  šiesty, siedmy

Vzdelávacia oblasť

Vyučovací predmet  počet hod.

 

1.

2.

3. 4.

5.

6.

7. 8. 9.

 

 

Jazyk

a komunikácia

 

Slovenský jazyk a literatúra

ŠVP

9

8

7 7

5

5

4 5 5

ŠkVP

0

0

0 0

0

0

1 0 0

Anglický jazyk

ŠVP

0

0

3 3

3

3

3 3 3

ŠkVP

0

0

2 1+1*

2

2

2 2 2

Anglický jazyk hrou

ŠVP

0

0

0 0

0

0

0 0 0

ŠkVP

2+1*

3

0 0

0

0

0 0 0
Druhý CUJ
RUJ/NEJ
ŠVP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ŠkVP 0 0 0 0 0 0 2* 2* 2

 

ŠVP

9

8

10 10

8

8

7 8 8

 

ŠkVP

2+1*

3

2 1+1*

2

2

3+2* 2+2* 4

 

 

Človek

a príroda

 

Prvouka

ŠVP

1

2

0 0

0

0

0 0 0

ŠkVP

0

0

0 0

0

0

0 0 0

Prírodoveda

ŠVP

0

0

1 2

0

0

0 0 0

ŠkVP

0

0

0 0

0

0

0 0 0

Biológia

ŠVP

0

0

0 0

2

1

2 1 1

ŠkVP

0

0

0 0

0

1

0 1* 0

Fyzika

ŠVP

0

0

0 0

0

2

1 2 1

ŠkVP

0

0

0 0

0

0

1* 0 1
Chémia ŠVP 0 0 0 0 0 0 2 2 1
ŠkVP 0 0 0 0 0 0 0 0 1*

 

ŠVP

1

2

1 2

2

3

5 5 3

 

ŠkVP

0

0

0 0

0

1

1* 1* 1+1*

Človek

a spoločnosť

 

 

 

Vlastiveda ŠVP 0 0 1 2 0 0 0 0 0
ŠkVP 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dejepis

ŠVP

0

0

0 0

1

1

1 1 2

ŠkVP

0

0

0 0

0

0

0 0 0

Geografia

ŠVP

0

0

0 0

2

1

1 1 1

ŠkVP

0

0

0 0

0

0

0 0 0

Občianska náuka

ŠVP

0

0

0 0

0

1

1 1 1

ŠkVP

0

0

0 0

0

0

0 0 0

 

ŠVP

0

0

1 2

3

3

3 3 4

 

ŠkVP

0

0

0 0

0

0

0 0 0

 

Človek a hodnoty

Etická výchova/

náboženská výchova

ŠVP

1

1

1 1

1

1

1 1 1

ŠkVP

0

0

0 0

0

0

0 0 0

 

ŠVP

1

1

1 1

1

1

1 1 1

 

ŠkVP

0

0

0 0

0

0

0 0 0

Matematika

a práca

s informáciami

Matematika

ŠVP

4

4

4 4

4

4

4 4 5

ŠkVP

0

0

0 0

1

1

1 1 0

Informatika

ŠVP

0

0

1 1

1

1

1 1 0

ŠkVP

0

0

0 0

0

0

0 0 0

 

ŠVP

4

4

5 5

5

5

5 5 5

 

ŠkVP

0

0

0 0

1

1

1 1 0
Človek a svet práce

 

Pracovné vyučovanie ŠVP 0 0 1 1 0 0 0 0 0
ŠkVP 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Technika

ŠVP

0

0

0 0

1

1

1 1 1

ŠkVP

0

0

0 0

0

0

0 0 0

 

ŠVP

0

0

1 1

1

1

1 1 1

 

ŠkVP

0

0

0 0

0

0

0 0 0

 

Umenie a kultúra

 

Hudobná výchova

ŠVP

1

1

1 1

1

1

1 1 0

ŠkVP

0

0

0 0

0

0

0 0 0

Výtvarná výchova

ŠVP

2

2

1 1

1

1

1 1 1

ŠkVP

0

0

0 0

0

0

0 0 0

 

ŠVP

3

3

2 2

2

2

2 2 1

 

ŠkVP

0

0

0 0

0

0

0 0 0

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

ŠVP

2

2

2 2

2

2

2 2 2

ŠkVP

0

0

0 0

0

0

0 0 0

 

ŠVP

2

2

2 2

2

2

2 2 2

 

ŠkVP

0

0

0 0

0

0

0 0 0

Povinné hodiny

20

20

23 25

24

25

26 27 25

Voliteľné hodiny

2+1*

3

2 1+1*

3

4

4+3* 3+3* 5+1*

Spolu

22+1*

23

25 26+1*

27

29

30+3* 30+3* 30+1*
 

 

2*

 

RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY S  VYUČOVACÍM JAZYKOM SLOVENSKÝM ISCED 1, ISCED 2  pre  triedY s NKS  


Školský rok  2016/2017 - pre ročníky : prípravný, prvý, druhý, piaty a šiesty

Školský rok  2017/2018 - pre ročníky: prípravný, prvý, druhý, tretí,  piaty,  šiesty, siedmy

 

Vzdelávacia oblasť

Vyučovací predmet  počet hod.

 

p

1.

2.

3. 4.

5.

6.

7. 8. 9.

 

 

Jazyk

 a komunikácia

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra

ŠVP

3

9

8

7 7

5

5

4 5 5

ŠkVP

0

0

0

0 0

0

0

1 0 0

Druhý CUJ

NEJ/ANJ

ŠVP

0

0

0

0 0

0

0

0 0 0

ŠkVP

0

0

0

0 0

0

0

0 0 0

Anglický jazyk

ŠVP

0

0

0

3 3

3

3

3 3 3

ŠkVP

0

0

0

0 0

0

0

0 0 0

Anglický jazyk hrou

ŠVP

0

0

0

0 0

0

0

0 0 0

ŠkVP

3

0

1

0 0

0

0

0 0 0

ŠVP

3

9

8

10 10

8

8

7 8 8

ŠkVP

3

0

1

0 0

0

0

1 0 0

 

 

Človek

a príroda

 

 

 

Prvouka

ŠVP

0

1

2

0 0

0

0

0 0 0

ŠkVP

0

0

0

0 0

0

0

0 0 0
Prírodoveda ŠVP 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
ŠkVP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fyzika

ŠVP

0

0

0

0 0

0

2

1 2 1

ŠkVP

0

0

0

0 0

0

0

0 0 1

Biológia

ŠVP

0

0

0

0 0

2

1

2 1 1

ŠkVP

0

0

0

0 0

0

1

0 1 0
Chémia ŠVP 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
ŠkVP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ŠVP

0

1

2

1 2

2

3

5 5 3

ŠkVP

0

0

0

0 0

0

1

0 1 2

 

 

    Človek

    a spoločnosť

 

 

Dejepis

ŠVP

0

0

0

0 0

1

1

1 1 2

ŠkVP

0

0

0

0 0

0

0

0 0 0

Geografia

ŠVP

0

0

0

0 0

2

1

1 1 1

ŠkVP

0

0

0

0 0

0

0

0 0 0

Občianska náuka

ŠVP

0

0

0

0 0

0

1

1 1 1

ŠkVP

0

0

0

0 0

0

0

0 0 0

Vlastiveda

 

ŠVP

0

0

0

1 2

0

0

0 0 0

ŠkVP

0

0

0

0 0

0

0

0 0 0
ŠVP 0 0 0 1 2 3 3 3 3 4
ŠkVP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Človek a hodnoty

 

 

Etická výchova/

náboženská výchova

ŠVP

0

1

1

1 1

1

1

1 1 1

ŠkVP

0

0

0

0 0

0

0

0 0 0

ŠVP

0

1

1

1 1

1

1

1 1 1

ŠkVP

0

0

0

0 0

0

0

0 0 0

  Matematika

  a práca

  s informáciami

 

 

Matematika

ŠVP

3

4

4

4 4

4

4

4 4 5

ŠkVP

0

0

0

0 0

1

1

1 1 0

Informatika

ŠVP

0

0

0

1 1

1

1

1 1 0

ŠkVP

0

0

0

0 0

0

0

0 0 0

ŠVP

3

4

4

5 5

5

5

5 5 5

ŠkVP

0

0

0

0 0

1

1

1 1 0

Človek a svet práce

 

 

Technika

ŠVP

0

0

0

0 0

1

1

1 1 1

ŠkVP

0

0

0

0 0

1

0

0 0 0
Pracovné vyučovanie ŠVP 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
ŠkVP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ŠVP

0

0

0

0 1

1

1

1 1 1

ŠkVP

0

0

0

0 0

1

0

0 0 0

 

Umenie a kultúra

 

 

 

Hudobná výchova

ŠVP

1

1

1

1 1

1

1

1 1 0

ŠkVP

0

0

0

0 0

0

0

0 0 0

Výtvarná výchova

ŠVP

1

2

2

1 1

1

1

1 1 1

ŠkVP

0

0

0

0 0

0

0

0 0 0

ŠVP

2

3

3

2 2

2

2

2 2 1

ŠkVP

0

0

0

0 0

0

0

0 0 0

Zdravie a pohyb

 

 

Telesná a športová výchova

ŠVP

2

2

2

2 2

2

2

2 2 2

ŠkVP

0

0

0

0 0

0

0

0 0 0

ŠVP

2

2

2

2 2

2

2

2 2 2

ŠkVP

0

0

0

0 0

0

0

0 0 0

 

Špeciálnopedagogická podpora

 

 

Individuálna logopedická intervencia

ŠVP

7

4

4

3 2

3

3

3 3 3

ŠkVP

0

0

0

1 1

1

0

0 0 1

ŠVP

7

4

4

3 2

3

3

3 3 3

ŠkVP

0

0

0

1 1

1

0

0 0 0

Povinné hodiny

 

17

24

24

25 27

27

28

29 30 28

Voliteľné hodiny

 

3

0

1

1 1

3

2

2 2 3

Spolu

 

20

24

25

26 28

30

30

31 32 31
 

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022