Prevádzka ŠKD

ranné schádzanie 6.30 - 7.30
vých. - vzdel. činnosti 11.35 - 16.00
popoludňajšie rozchádzanie 16.00- 17.00

 

Mikuláš, Mikuláš, bol som dobrý, čo mi dáš?

Práva detí: Dieťa má právo na svoju rodinu

Pozdrav pre starkých

Jesenný strom

Jesenné jabĺčko

Beseda s lesníkom

Pri príležitosti apríla - mesiaca lesov prišiel medzi nás ujo lesník, obdaroval nás obrovskými poznatkami, skúsenosťami a zážitkami, s ktorými sa stretáva na potulkách prírodou ako lesník, poľovník, milovník prírody. Dozvedeli sme sa, ako sa poľovníci celoročne starajú o zvieratá. Porozprával o práci lesníkov, o výsadbe a výrube stromov. Ujo lesník priniesol veľa podnetných pomôcok a prírodnín, ochotne odpovedal na ich zvedavé otázkyBeseda sa detičkám veľmi  páčila.

Foto:

Pridané: 19.4.2018, B. Šefčíková

Jesenné tvorenie v ŠKD

Pozrite si našu fotogalériu z tvorivých dielní v jesennom ŠKD.

Deň jablka

Šarkaniáda

Jesenné tvorenie

Záložka

 

Pridané: 6.11.2018, B. Šefčíková

Jarné tvorenie v ŠKD

Morena

Jeden z najarchaickejších zvykov, ktorý sa zachoval do dnešných čias. Koná sa koncom zimy a vyjadruje túžbu ľudí skoncovať s chladným počasím a privolať teplé lúče slnka. Morena symbolizovala zimu, preto ak ľudia chceli, aby prišla jar, museli ju zabiť, utopiť v potoku alebo upáliť. Mala podobu slamenej figuríny oblečenej do ženských šiat, ktorú niesli mladé devy so spevom k potoku. Pri brehu ju vyzliekli, zapálili a hodili do vôd rozmŕzajúcej rieky.

Aj detičky zo školského klubu si pripomenuli tento zvyk. Najprv sa však niečo dozvedeli o tomto zvyku, nacvičili niekoľko piesní venovaných Morene, a šlo sa! Veľká skupina detí sa vybrala k potoku na čele s Morenou do kroja odetou a zo slamy vyrobenou. Na moste nad Torysou Morenu spolu s  pani vychovávateľkami zapálili a do potoka hodili, aby sa zima už nevrátila.

Foto:...

Pridané: 2.4.2018, B. Šefčíková

Ako vidím svoju pani vychovávateľku

Jesenný deň

OCKOVIA OČAMI NAŠICH ŽIAKOV – v ŠKD každé dieťa vie ako urobiť radosť svojmu otcovi. Tretia nedeľa v mesiaci jún je „venovaná“ všetkým mužom, z ktorých sa stali oteckovia. V túto nedeľu sa v mnohých krajinách oslavuje otcovstvo a pripomíname si dôležitosť otca v rodine a pri výchove detí.Foto...

Pridané: 13.6.2017, Šefčíková

Pozdrav ockovi

Mojej zlatuj mamulienke

Pridané: 3.10.2016, B.Šefčíková

IDEME DO ŠKOLY NA BICYKLI!

To bolo radosti a nadšenia, keď si tento oznam vypočuli žiaci v Školskom klube. Dňa 30.09.2016 pod vedením vychovávateliek ŠKD navštívili detské dopravné ihrisko, kde si mali možnosť overiť si svoje vedomosti z dopravnej výchovy. Vyskúšali si svoje zručnosti v jazde na kolobežkách a bicykloch.  Deťom sa táto návšteva dopravného ihriska veľmi páčila odchádzali z neho plní zážitkov predovšetkým z jazdy na dopravných prostriedkov.

Foto...

Kúzelná Fyzika v ŠKD

ŠKD - Rozlúčka s babím letom

Pridané: 4.10.2016, Šefčíková

Tohtoročné leto, nielen to kalendárne, ale zdá sa, že aj babie, je definitívne minulosťou. V týchto  sychravých a veterných jesenných dňoch, nás môžu príjemne zahriať spomienky a na akcie, typické pre najteplejšie mesiace roka. Takto sme si užívali a vychutnávali posledné septembrové slniečko.

Foto...

Psovodi

ŠKD - PROJEKT LEGENDARIUM

Deti  ŠKD pod vedením Mgr. T. Škvarkovej a B. Šefčíkovej sa zapojili do projektu LEGENDARIUM. Organizátorom projektu je krajská organizácia cestovného ruchu, Severovýchod Slovenska . 

Pridané: 30.5.2016, B. Šefčíková

Legendarium

PORTRÉT MOJEJ MAMY

Mamka moja, mamka zlatá, budem dobrý sľubujem, pretože Ťa veľmi ľúbim, obrázok Ti darujem.
Pridané: 12.5.2016, B. Šefčíková

Mamkám

Fašiangové tvorenie

Pridané: 29.1.2016, B. Šefčíková

SNEHULIAKOVO

Je tu zima,  čas zimných radovánok a stavanie snehuliakov. Keďže snehu bolo málo  a aj ten, čo napadol, sa rýchlo roztopil, vymysleli sme to inak. Vyrobili sme si snehuliakov na rôzne spôsoby, tí sa nám jar určite neroztopia. 

Foto...

Vianočné tvorivé dielne v ŠKD

Prišli pomôcť babky, dedkovia, mamičky a oteckovia.Foto...

JESEŇ V ŠKD

                          

Pridané: 3.12..2015, B.Šefčíková     

Cesta nie je ihrisko

V jedno piatkové novembrové  popoludnie sa všetky deti ŠKD stretli, aby sa dozvedeli a spoločne si ukázali, ako sa správať na ceste. Všetci sa najskôr oboznámili so základnými informáciami,  ako prechádzať cez cestu, čo znamenajú svetielka na semafore a spoznávali základné dopravné značky. Niektoré modelové situácie si žiaci hneď aj vyskúšali. Po obrázkovej prezentácii si nové informácie mohli overiť v pracovnom liste. V závere aktivity sme si rozdali reflexné smajlíky, ktoré si žiaci nalepili na tašky, pretože všetci chceme aby nás na ceste bolo vidno.  

Foto...

                              

Pridané: 5.11.2015, B.Šefčíková

Jeseň prichádza pomaly, po horúcich letných dňoch sa k nám vkráda so svojim chladným počasím a pochmúrnou melanchóliou. Je obdobím, kedy v školskom klube môžeme tvoriť azda viac ako inokedy. Jedno popoludnie sme uniesli deti do krajiny zázrakov, v ktorej nič nie je nemožné a spolu sme vytvorili "Stromy fantázie".

Kontakt

Základná škola

zs.matica@gmail.com

Matice slovenskej 13
080 01 Prešov

Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332

Vyhľadávanie

Oznam

Dňa 7.1.2014 nadobudlo účinnosť  VZN mesta Prešov č. 12/2013 o výške príspevkov  na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou12,00 eur.

VZN č. 12/2013je zverejnené na  abrese : https://www.presov.sk/portal/?c=12&ctg=648

Upozorňujeme, že  príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sa uplatňujú od prvého dňa nasledujúceho po mesiaci, v ktorom toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinosť, t. j. od 1. 2. 2014. (Čl. 7 bod 3).

Zriaďovateľ ŠKD (mesto Prešov) môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku,

ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Žiadosť o zníženie, odpustenie poplatku -ŠKD
 

 

Charakteristika ŠKD

Školský klub detí pri ZŠ Matice slovenskej 13/A v Prešove (ďalej ŠKD) je výchovno-vzdelávacím zariadením, ktoré v zmysle Zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č. 245/2008 Z. z. § 114 ods. 1 zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. Činnosť, ktorú zabezpečuje školský klub detí, nie je totožná s činnosťou zabezpečovanou centrom voľného času podľa § 116.

ŠKD dáva priestor a príležitosť pre sebarealizáciu dieťaťa, pre rozvoj priateľských vzťahov s rovesníkmi a kooperáciu s nimi, podnecuje deti k samostatnosti, zodpovednosti, tolerancii a prosociálnemu správaniu. Aktivity ŠKD sú zamerané na komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa – po stránke kognitívnej, afektívnej a psychomotorickej. Pri ich výbere sú zohľadnené individuálne dispozície dieťaťa a jeho osobné záujmy. Dôraz je kladený na kreatívnosť, rozmanitosť a hrový charakter edukačných činností, prostredníctvom ktorých sú deti motivované k aktívnemu využívaniu voľného času a rozvíjaniu svojich vedomostí, zručností, postojov a hodnôt. Jednotlivé činnosti sú realizované v súlade so základnými princípmi psychohygieny: jadrom je pravidelné striedanie oddychovej (relaxačnej) činnosti s činnosťou rekreačnou a prípravou na vyučovanie, pričom sa samozrejme rešpektujú individuálne potreby a jedinečnosť dieťaťa. 

Jednotlivé oddelenia ŠKD sú umiestnené v školských triedach v I. pavilóne budovy ZŠ. Avšak pre výchovno-vzdelávaciu činnosť ŠKD využíva, okrem uvedených tried, všetky priestory školy, ktoré svojim vybavením zodpovedajú potrebám a zameraniu jednotlivých aktivít:  predovšetkým školské ihrisko a školskú záhradu s preliezačkami a pieskoviskom,  školská knižnicu, učebňu informatiky a telocvičňu. 

Medzi dlhodobé a pravidelné aktivity usporadúvané ŠKD patria napr. besiedka Z úcty pre starých rodičov, Vianočná besiedka, Zimné športové hry,  Fašiangový karneval, súťaž o Najkrajšie veľkonočné vajíčko, Veselý deň detí, Detský jarmok a rôzne tvorivé dielne. Medzi deti sa pravidelne vracia divadielko Gašparko. ŠKD je tiež cvičnou školou pre študentov Pedagogickej a sociálnej akadémie v Prešove.

Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD sa uskutočňuje v ranných a popoludňajších hodinách v čase mimo vyučovania, t. j. pred a po vyučovaní. Realizuje sa prostredníctvom oddychových, rekreačných činností a činností spojených s prípravou na vyučovanie. V rámci edukačného procesu sú pravidelne zaradzované aj sezónne aktivity, aktivity príležitostného resp. spontánneho charakteru, sebaobslužné činnosti a príležitostne aj projektové činnosti.

V ŠKD sa výchovno-vzdelávací proces realizuje prostredníctvom tematických oblastí výchovy: vzdelávacej, spoločensko-vednej, pracovno-technickej, prírodovedno-environmentálnej,  esteticko-výchovnej (v rámci nej výtvarnej, hudobnej, literárno-dramatickej) a telovýchovnej, zdravotnej, športovej resp. turistickej.

ODMENA ZA PRVÉ MIESTO V SÚŤAŽI LEGENDÁRIUM:

Pridané: 9.10.2016, Šefčíková

Detičky nášho ŠKD v piatok navštívili Slovenské opálové bane Libanka, ktoré sa nachádzajú na území Slanských vrchov medzi obcami Zlatá Baňa a Červenica. Sú to najväčšie a aj najstaršie opálové bane na svete. Táto exkurzia sa konala vďaka súťaži Legendárium, touto cestou by sme sa chceli poďakovať Krajskej organizácii cestovného ruchu - Severovýchod Slovenska. Detičkám sa exkurzia veľmi páčila. Prešli sme celou baňou, ktorej prehliadka trvala približne hodinu, a dozvedeli sme sa niekoľko nových a veľmi zaujímavých informácii.

Foto...

Halloween

Pridané: 25.9.2015, B. Šefčíková

" Kamarát, poď sa hrať!"

Dňa 25.09.2015 v areály školy pani vychovávateľky pripravili v rámci ŠKD zábavné popoludnie pod názvom "Kamarát, poď sa hrať". Bolo to popoludnie plné hier a súťaží, ktorých sa zúčastnili všetky detičky bez ohľadu na ich fyzickú zdatnosť, či športovú výkonnosť, menší, či väčší - všetci sa snažili dobehnúť čo najrýchlejšie a splniť všetky úlohy. Vrcholom podujatia bola opekačka, na ktorej si deti pochutili na chutnom špekáčiku. Podujatie sa deťom veľmi páčilo aj napriek nie najlepšiemu počasiu. Srdečne ďakujeme  rodičom za sponzorský dar.

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2017/2018