Výpožičný čas

  Školský rok:  2017/2018

Školský knihovník: Mgr. Anna Kupská

Školská knižnica je otvorená :

 

 

Utorok: veľká prestávka

Streda: veľká prestávka a od 13.30 hod. do 14.10 hod.

Štvrtok: veľká prestávka

 

Školská knižnica slúži aj ako učebňa, ktorú je možné využívať počas vyučovania,ale aj v mimovyučovacom čase, pri práci krúžkov.  Knižný fond budeme dopĺňať podľa finančných možnosti školy, rodičovského združenia, prípadne za spoluúčasti sponzorov.

 

Mgr. Anna Kupská

          

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2017/2018