Výpožičný čas

Školský rok:  2018/2019

Školský knihovník: Mgr. Zuzana Bartošíková

Školská knižnica je otvorená :

 

 

Utorok: 12:30 - 13. 40

 

Štvrtok: veľká prestávka

 

Školská knižnica slúži aj ako učebňa, ktorú je možné využívať počas vyučovania,ale aj v mimovyučovacom čase, pri práci krúžkov.  Knižný fond budeme dopĺňať podľa finančných možnosti školy, rodičovského združenia, prípadne za spoluúčasti sponzorov.

 

Mgr. Zuzana Bartošíková

          

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2019/2020