Štatút knižnice

          Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov

ŠTATÚT ŠKOLSKEJ KNIŽNICE

 

V súlade s ustanovením § 14 odsek 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na ustanovenie § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej (ďalej len „zákon o knižniciach“) vydávam tento Štatút školskej knižnice.

 

Článok 1

Základné ustanovenia

 1. Školská knižnica pri Základnej škole Matice slovenskej 13, Prešov (ďalej len „knižnica“) je školskou knižnicou v zmysle zákona o knižniciach.
 2. Knižnica je odborným, študijným, informačným, internetovým a čitateľským centrom pre žiakov, pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov (ďalej len „používatelia knižnice“) Základnej školy Matice slovenskej 13, Prešov (ďalej len „škola“).

 

 

Článok 2

Názov, adresa a identifikačné číslo školy

 

 1. Názov školy: Základná škola
 2. Adresa školy: Matice slovenskej 13, 080 01 Prešov
 3. Identifikačné číslo školy: 037877232

 

 

Článok 3

Názov a adresa knižnice

 

 1. Názov knižnice znie „Školská knižnica pri Základnej škole Matice slovenskej 13“
 2. Adresa knižnice: Základná škola, Matice slovenskej 13, 080 01 Prešov

 

Článok 4

Právne postavenie a riadenie knižnice

 1. Knižnica sa zriaďuje ako súčasť Základnej školy Matice slovenskej 13, Prešov. Knižnica nemá právnu subjektivitu. V právnych vzťahoch zastupuje knižnicu riaditeľka školy.
 2. Činnosť knižnice v zmysle jej poslania riadi a kontroluje riaditeľka školy.
 3. Riaditeľka školy poveruje vedením knižnice školského knihovníka.
 4. Na podporu činnosti knižnice môže riaditeľ školy zriadiť knižničnú radu.

 

Článok 5

Dátum zriadenia knižnice

 

Knižnica bola zriadená dňa  5.septembra 1970

 

 

Článok 6

Poslanie a úlohy knižnice

 1. Knižnica poskytovaním knižnično-informačných služieb z vlastného knižničného fondu a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov zabezpečuje slobodný prístup k informáciám šírených na všetkých druhoch nosičov, uspokojovanie kultúrnych, informačných, čitateľských a vzdelávacích potrieb, celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj.
 2. Knižnica v rámci zabezpečovania ďalších úloh:
 • utvára knižničný fond, ktorý využíva na prípravu, riadenie a uskutočňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti,
 • vedie základnú odbornú evidenciu dokumentov a pomocnú odbornú evidenciu periodík,
 • vedie evidenciu používateľov knižnice a evidenciu výpožičiek,
 • realizuje aktivity zamerané na podporu a rozvoj čitateľskej kultúry používateľov knižnice,
 • spolupracuje pri individuálnej príprave žiakov na vyučovanie,
 • koordinuje a metodicky usmerňuje informačnú výchovu,
 • spolupracuje so školou, kultúrnymi, záujmovými a inými vzdelávacími inštitúciami v regióne,
 • zabezpečuje propagáciu služieb a plánovaných aktivít.

 

Článok 7

Poskytovanie knižnično-informačných služieb´

 1. Knižnica poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby používateľom knižnice.
 2. V súlade s ustanovením § 13 ods. 2 písm. d) zákona o knižniciach spôsob a rozsah knižnično-informačných služieb upravuje knižnica v Knižničnom a výpožičnom poriadku Školskej knižnice pri Základnej škole Matice slovenskej 13, Prešov.

 

 

Článok 8

Financovanie knižnice

 1. Objem finančných prostriedkov pre činnosť knižnice sa každoročne vyčleňuje v rozpočte školy z pridelených finančných prostriedkov v takom rozsahu, aby bolo možné koncepčne a systematicky zabezpečovať úlohy knižnice podľa článku 6.
 2. Finančné prostriedky sa prerozdeľujú na
  1. doplňovanie knižničného fondu knižnice, prístup k vonkajším databázam a na internet,
  2. mzdové náklady na školského knihovníka,
  3. priestorové, technické a technologické zabezpečenie knižnice.
 3. Financovanie knižnice sa môže realizovať aj prostredníctvom doplnkových zdrojov.

 

Článok 9

Kompetencie školského knihovníka

Školský knihovník v rámci zabezpečenia odborných činností vykonáva najmä:

 1. budovanie, uchovávanie, ochranu a sprístupňovanie knižničného fondu,
 2. vedenie odbornej evidencie, vyraďovanie a revíziu knižničného fondu,
 3. tvorbu a využívanie informačných zdrojov,
 4. sprostredkovanie a poskytovanie informácií,
 5. poznávanie a uspokojovanie kultúrnych, informačných, čitateľských a vzdelávacích potrieb používateľov knižnice,
 6. poskytovanie špeciálnych knižnično-informačných služieb,
 7. plánovanie a realizáciu informačnej výchovy,
 8. vypracúvanie koncepčného zámeru rozvoja knižnice.

Školský knihovník zabezpečuje v rámci odbornej činnosti vyhodnocovanie a vykazovanie štatistických ukazovateľov o stave a činnosti knižnice v súlade so zákonom č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a s požiadavkami Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Na schválenie ich predkladá riaditeľke  školy.

 

 

Článok 10

Záverečné ustanovenia

 

 Zmeny údajov v štatúte sa vykonávajú jeho dodatkom.

                                    

 PaedDr. Renáta Rodáková

 riaditeľka školy

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022