Škola inkluzionistov

Na škole sa realizuje projekt "Kreatívna dielnička", ktorý finančne podporil Ples v opere v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska z programu Škola inkluzionistov. 
 

Kreatívna dielnička

V rámci programu Škola inkluzionistov, ktorý sa realizuje na našej škole v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a s finančnou podporou Plesu v opere, získala škola grant vo výške 2 000 eur na realizáciu malého projektu „Kreatívna dielnička“.

Naším cieľom je obnoviť odbornú učebňu techniky a výtvarnej výchovy a premeniť ju na kreatívnu dielničku, ktorá bude všetkým žiakom poskytovať priestor pre ich tvorivé aktivity. Prostredníctvom spoločných kreatívnych činností chceme prehlbovať sociálne interakcie a kooperáciu medzi intaktnými a zdravotne či sociálne znevýhodnenými žiakmi, rozvíjať vzájomný pocit spolupatričnosti a priateľstva. Chceme dať všetkým príležitosť na vlastnú sebarealizáciu a sebavyjadrenie a preventívne tak predchádzať možným pocitom zlyhania či neúspechu v škole.

Pridanou hodnotou tvorivých aktivít je i cielené rozvíjanie motorických zručností,  ktoré sú u našich žiakov  buď vplyvom zdravotného/sociálneho znevýhodnenia, alebo vplyvom rozšíreného využívania digitálnych technológií, výrazne oslabené. Nedostatočne rozvinutá hrubá i jemná motorika, koordinácia pohybov a senzomotorická koordinácia zásadným spôsobom ovplyvňuje reč i samotný proces učenia a priamo tak pôsobí i na školskú úspešnosť žiakov.  Stimuláciou motorických zručností chceme nielen rozvíjať  oslabené špecifické funkcie žiakov, ale i prehlbovať ich pracovné návyky a praktické manuálne zručnosti pre život ako predpoklad ich ďalšieho študijného a pracovného uplatnenia.

Súčasťou projektu sú plánované školské aktivity zamerané na spoznávanie stredoškolských študijných, resp. učebných odborov v meste a v regióne, na realizáciu technických a výtvarných činností, na prosociálne a proinkluzívne spoločenské stretnutia v komunite a na oboznámenie sa s tradičnými regionálnymi ľudovo-umeleckými remeslami.

Realizátormi projektu na škole sú Mgr. Beáta Likeová – koordinátorka projektu a propagácia projektu na verejnosti, Mgr. Mária Pavlovská – koordinátorka a realizátorka sociálnych aktivít na 1. stupni v spolupráci so žiackou školskou radou, Mgr. Mária Režnická – koordinátorka a realizátorka výtvarných aktivít a PaedDr. Mária Vozáriková – koordinátorka a realizátorka technických aktivít.

Partnermi projektu sú Divadlo Jonáša Záborského – útvar osvetovej činnosti, Občianske združenie Barlička a Stredná odborná škola technická na Volgogradskej ulici v Prešove. 

www.zsmaticeslovenskej.sk; www.skolainkluzionistov.sk; www.ktochyba.skwww.nds.sk

Pridané: 6.12.2018, Mgr. Beáta Likeová

 

 

Predstavujeme grantovo-vzdelávací projekt Škola inkluzionistov

Koncom uplynulého školského roka sme reagovali na výzvu Nadácie pre deti Slovenska a spolu s ďalšími 77 školami z celého Slovenska sme sa prihlásili do prvého grantovo-vzdelávacieho programu Škola inkluzionistov. V konečnom výbere uspelo 20 škôl a my sme neuveriteľne pyšní, že naša škola je jednou z nich.

Program Školy inkluzionistov je primárne zameraný na rozvoj a podporu inkluzívneho vzdelávania na základných školách -  vzdelávania, ktoré rešpektuje rôznorodosť vo vzdelávaní a individuálne vzdelávacie potreby každého žiaka. V rámci projektu každá z vybraných škôl získava regionálneho konzultanta, ktorým je skúsený profesionál s dlhoročnou praxou v oblasti vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zároveň prihlásený pedagóg školy absolvuje tri intenzívne workshopy s tímom expertov na inkuzívne vzdelávanie a v neposlednom rade, keďže program je podporený výnosom z 18. dobročinného Plesu v opere, škola získava aj finančný grant vo výške 2 000 eur na podporu školskej inklúzie formou realizácie malého projektu. Reprezentantkou našej školy v programe je školská špeciálna pedagogička Mgr. Beáta Likeová, ktorá je zároveň autorkou, a spolu s Mgr. Máriou Pavlovskou, Mgr.  Máriou Režnickou a PaedDr. Máriou Vozárikovou, aj realizátorkou malého školského projektu „Kreatívna dielnička“.  Ďakujeme! 

Viac o programe: www.skolainkluzionistov.sk; www.ktochyba.sk;  www.nds.sk.

Pridané: 21.11.2018, Mgr. Silvia Eštočinová

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2017/2018