PaedDr. Eva Lange

BLAHOŽELÁME NAŠEJ KOLEGYNI PAEDDR. EVE LANGE, KTORÁ ÚSPEŠNE REPREZENTOVALA NAŠU ŠKOLU A PRI PRÍLEŽITOSTI 70. VÝROČIA ZALOŽENIA ŠPÚ 14. JÚNA 2017 SI PREVZALA KRÁSNE OCENENIE.

Štátny pedagogický ústav pred časom vypísal súťaž v tvorbe didaktických návrhov aktivít vo vyučovaní pre učiteľov materských, základných a stredných škôl. Predmetom súťaže bola tvorba metodických materiálov vhodných na vyučovanie, ukážky aktivít, pracovné listy, námety na aktivizáciu a motiváciu žiakov, reflexiu žiakov, objavné učenie sa, kooperatívne, projektové a problémové učenie, príbehy a podobne.

Práce autorov boli odborne posúdené a komisia vyhodnotila tie najlepšie. Jej súťažná práca bola spracovaná pod názvom Rozvoj fonematického uvedomovania na hodinách anglického jazyka alebo O troch prasiatkach.

Všetky úspešné materiály budú zverejnené na metodickom portáli ŠPÚ a dostupné širokej učiteľskej verejnosti.

 

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022