Mgr. Milan Kundľa

Portrét

Portrét - prináša rozhovory s (ne)obyčajnými učiteľmi a talentovanými žiakmi našej školy. Predstavuje ich životné hodnoty a nevšedné záľuby.

 

 Pohyb je základnou potrebou i prejavom človeka. Je spojený s procesom jeho začleňovania sa do spoločnosti, učením, komunikáciou a pod. Pohybová činnosť, vrátane špecifických foriem, ktorých základným prostriedkom sú telesné cvičenia, sú predpokladom zdravého telesného, pohybového, funkčného, psychického a sociálneho rozvoja človeka. Je dokázané, že na zdravotnom stave človeka sa vplyvy vonkajšieho prostredia podieľajú asi sedemdesiatimi percentami. Jedným z uvedených vonkajších faktorov je aj pohybová aktivita.

Jedným z kolegov, ktorí sa v ZŠ Matica slovenská 13, Prešov, starajú o to, aby našim žiakom nechýbala ani táto stránka rozvoja je úspešný športovec Mgr. Milan Kundľa, ktorého vám dnes chceme predstaviť.

 

Hovorí sa, že všetky cesty vedú do Ríma. Vaše cesty zrejme smerovali k športu.

 

   Dám vám za pravdu., pretože ma to už v detstve ťahalo k športu a moja púť za telovýchovnou činnosťou začala už na ZŠ Mudroňova, kde som navštevoval futbalovú  triedu.

 

 Spomeniete si aj na rozbité kolená a okopané členky, ktoré k futbalu patria?

 

Isteže, ani mne sa nevyhýbali drobné úrazy ako každému športovcovi. Veď som dlhé roky hrával futbal. Popri tom som sa dostával aj k volejbalu.

S pribúdajúcim vekom som sa začal viac venovať deťom a mládeži vo volejbalovom klube VKMIRAD  a v práci s mládežou pokračujem aj v Centre voľného času v Prešove, kde trénujem mladších žiakov.

 

U úspešných športovcov býva zvykom pôsobiť ako organizátori súťaží, či ako funkcionári alebo rozhodcovia.

 

Ani ja nie som výnimka. Pôsobím v Slovenskej  asociácii športu na školách ako krajský predseda. Organizujeme okresné, krajské i celoslovenské športové súťaže.

 

Čo vás milo prekvapilo v nedávnych dňoch?

 

Radosť mi robia žiaci z našej Matice, ktorí úspešne reprezentovali školu v Piešťanoch na majstrovstvách Slovenska v orientačnom behu. Je dobré, že sme sa zúčastnili a nazbierali skúsenosti do budúcnosti.  Mali sme tam 2 siedmačky/Jusková a Michalková a ôsmaka Kmecíka/.

 

Počuli sme, že ste sa stretli s ministrom školstva.....

 

S ministrom som sa stretol na Svetovej lige vo volejbale v Poprade, mal som miesto vedľa neho vo „Vipke.“ Povedal som mu, že je šéf môjho rezortu, keďže som učiteľ, dali sme sa do reči hlavne ohľadom školského športu, keďže som aj krajský predseda Slovenskej asociácie športu na školách/SASS/, a minister sľúbil podporu- navýšenie rozpočtu na šport celkovo, teda aj školský šport, čo sa už udialo. Ide teraz o  správne prerozdelenie prostriedkov.

 

Čo by ste chceli pre našu mládež ešte urobiť?

   Mojím cieľom je motivovať žiakov k rozumnému využívaniu voľného času, zvyšovať ich pohybové zručnosti a schopnosti, zlepšovať disciplínu, vôľové vlastnosti a zmysel pre fairplay.

 

                                       Za rozhovor ďakujem, Mgr. Ingrid Lenzová

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2017/2018