Riaditeľka Základnej školy, Matice slovenskej 13 v  Prešove v zmysle zákona NR SR č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov  dňa 07.03.2016 zvolala  všetkých rodičov žiakov školy, pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov školy  na uskutočnenie volieb do Rady školy pri ZŠ Matice slovenskej 13 v Prešove.

Voľby do Rady školy sa konali  z dôvodu ukončenia funkčného obdobia existujúcej Rady školy.

Pridané : 7.3.2016, Predseda volebnej komisie PaedDr. Andrea Vojtášová

Výsledky volieb do rady školy

Za pedagogických zamestnancov boli zvolení: 

Mgr. Beáta Likeová

RNDr. Marián Širý

Za nepedagogických zamestnancov bola zvolená:

Mgr. Mária Marcinová

Za zástupcov rodičov boli zvolení:

Ing. Adela Vašková

Ing. Zuzana Kočanová

Mgr. Ľubica Girgošková

Ing. Miriama Minaričová

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2019/2020