Profilácia školy

Naša škola, celý pedagogický zbor, ale vlastne všetci zamestnanci školy,  spoločne vytvárame miesto pohody, rastu, zábavy, aktivít, športu i medziľudských vzťahov.

Sme modernou školou,

na ktorej žiaci majú možnosť získať vedomosti prostredníctvom moderných informačno – komunikačných technológií a pripraví ich na život v treťom tisícročí. Výchovno-vzdelávacia činnosť je smerovaná  k príprave žiakov na praktický život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy.

Inovovaný ŠkVP posilňuje výučbu prírodovedných predmetov,

 kladie tiež väčší dôraz na technické vzdelávanie žiakov. 

Vyučovanie fyziky, chémie, prírodopisu a techniky je postavené na dialógu žiak - učiteľ, skúmaní a nachádzaní odpovedí, ktoré sa postupne vyvíjajú a obohacujú. Našich žiakov zasväcujeme do vedeckých postupov, experimentálne vyučovanie v chemickom laboratóriu vo veľkej miere inšpiruje a motivuje žiakov, aby dosahovali čo najvyššiu odbornú úroveň ako základ pre ďalšie úspešné štúdium. Pripravujeme žiakov na olympiády a súťaže, cieľom ktorých je, aby sa naučili samostatne rozmýšľať a na základe svojej vlastnej úvahy dokázali identifikovať problém, sformulovať hypotézy a vyvodiť závery zo svojich  zistení a kriticky myslieť.

Čítame a píšeme anglicky už po prvom roku

Špecifickým predmetom je Anglický jazyk hrou. Na hodinách anglického jazyka implementujeme metódu Jolly Phonics. Naša škola medzi svoje priority zaraďuje výučbu  anglického jazyka, ktorý vyučujeme už od prípravného ročníka hravou formou.

 

Jolly Phonics poskytuje program pre výučbu zručností čítania a písania v anglickom jazyku. S Jolly Phonics, sa deti  učia nielen zvuky anglickej abecedy (26 znakov), ale všetky zvuky, ktoré angličtina má, t.j.  42 zvukov, ako aj to, ako sa tieto zvuky píšu. S týmito vedomosťami  pokračujú deti spájaním zvukov do slov, a začínajú čítať. Zároveň si precvičujú písanie počúvaním zvukov hovoreného slova a identifikujú písmená, ktoré zodpovedajú týmto zvukom. Jolly Phonics  je multizmyslový, aktívny program s bohatými skúsenosťami z celého sveta, navrhnutý špeciálne pre malé deti.

 

Deťom poskytujeme vzdelávanie už od prípravných  ročníkov

Žiakom je zabezpečená  kvalitná príprava vo všetkých  oblastiach vzdelávania. Kvalitná a vysoko odborná špeciálno-pedagogická starostlivosť je zameraná na žiakov  s narušenou komunikačnou schopnosťou a žiakov s vývinovými poruchami učenia. Ako jediná škola v meste a širšom okolí zabezpečuje kompletný špeciálno-pedagogický servis pre rodičov a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

V našich prípravných ročníkoch sa žiaci pripravujú na  vstup do prvého ročníka pomocou Eľkoninovho šlabikára a metódy fonematického uvedomovania hlások.

Ide o program, ktorý odborne vedú naše pani učiteľky a pani logopedičky. Žiaci  pracujú interaktívne hravou formou,  pričom sa rozvíja osobnosť dieťaťa, jeho pozornosť, sebakontrola, ale aj samostatné kritické myslenie a tým sa deti postupne pripravujú na rolu školáka.  Dostanú svoje prvé šlabikáre, do ktorých kreslia a vyfarbujú. Pracujú tiež pri tabuli s farebnými žetónmi. Pri práci im pomáhajú bábky a rozprávkové bytosti - pán Slabika, pán Samohláska, babička Rúženka, Dano, Ďuro – kamaráti tvrdých a mäkkých spoluhlások.  Všetko prebieha formou hier a súťaží,  čo žiakov motivuje k výkonu. Učia sa pracovať v skupine aj vo dvojiciach, konštruktívne myslieť, trénujú si výdrž a koncentráciu pozornosti, rozvíjajú si slovnú zásobu. Táto metodika sa zameriava na problematiku prevencie vývinových porúch čítania a písania. Obzvlášť účinný je pre deti s narušeným alebo oneskoreným vývinom reči, ktorých jazykové nedostatky by sa mohli negatívne premietať do čítania, písania a taktiež  pre deti s  odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ide o  tzv. predčitateľskú schopnosť, ktorá je nevyhnutná pre neskoršie chápanie grafém pri čítaní.

 

VIEME ZDOKONALIŤ MOZOG ŽIAČIKA - EEG biofeedback

Naša škola už niekoľko rokov ponúka žiakom individuálnu intervenciu metódou EEG biofeedback. Niektorí sa s ňou už zoznámili, iní o nej čo-to počuli a pre ďalších je úplne neznámou. Poďme si o nej povedať viac.

Názov metódy je zložený z pojmov EEG – táto skratka označuje prístroj elektroencefalograf, ktorý meria elektrickú aktivitu mozgu a biofeedback, čo môžeme preložiť ako biologickú spätnú väzbu. EEG biofeedback je teda metóda, ktorá sníma a vyhodnocuje elektrickú aktivitu mozgových vĺn a zároveň na základe okamžitej spätnej väzby činnosť mozgu optimalizuje a posilňuje.

Realizácia projektov 

Zameriavame sa na zvýšenie odbornosti a kvalifikovanosti pedagogického zboru, ďalšie vzdelávanie a inovácie vo vyučovacom procese, ako aj na účasť rodičov a verejnosti na realizácii našich projektov.

Projekty v školskom roku 2018/2019:

 • „Škola otvorená všetkým“ - Národný projekt - Ľudské zdroje - Vzdelávanie
 • Deti a architektúra 2018
 • Záložka do knihy spája školy
 • Viem, čo zjem
 • 3Dna bicykli
 • Projekt - " Jolly Phonics do slovenských škôl"
 • Škola inkluzionistov
 • Erasmus +

 

Vážime si ľudové zvyky prostredníctvom ľudového súboru Ďatelinka

Detský folklórny súbor Ďatelinka pracuje pri ZŠ, Matice slovenskej 13 v Prešove od školského roku 2015/2016  pod vedením Bibiány Šefčíkovej.

Vo svojich vystúpeniach prezentuje detské hry, piesne a tance a  vychováva deti prostredníctvom ľudového umenia. Orientuje sa hlavne na tanec a  spev.Cieľom súboru a jeho poslaním je zachovávať duchovné bohatstvo a tradície slovenského ľudu. Tanečnou formou sa snažíme spracovať a zachovať pre ďalšie generácie piesne, tance a ľudové zvyky. U chlapcov sú to napríklad hry na žabu, na medveďa, odzemky a iné lúčne hry. U dievčat zase hry s bábikou, pletenie venčekov a iné. Ďalej sú to tanečné obrázky s využitím typických tanečných prvkov z nášho regiónu.

Bohatá ponuka záujmových útvarov

Ako si vybrať správny krúžok? Naša rada - Prvé hodiny nech deti absolvujú nezáväzne a vyskúšajú si viac krúžkov a uvidí sa, čo ich chytí...

Ak nám ide o dieťa, nie o svoje a školské záujmy, zmeňme prístup na:  príde, pozrie a zistí. Ale potom už podporme a rozvíjajme tento záujem či malý – veľký talent.

V oblasti športu sme upriamili pozornosť na kolektívne športy ako futbal, vybíjanú, ale aj na modernú gymnastiku

Počas letných prázdnin organizujeme sústredenie gymnastiek Naše žiačky v Slovenskom pohári modernej gymnastiky obsadzujú stupne víťazov.

Pre rozvoj pohybových aktivít ponúkame možnosť základného plaveckého a lyžiarskeho výcviku, Každoročne organizujeme školu v prírode.

 

Školský klub detí

Na škole pôsobí 5 oddelení ŠKD s bohatou relaxačnou činnosťou, ŠKD je vybavené aj interaktívnymi tabuľami.

Rádio Matica a Školský časopis - NA MATICI

Naši žiaci v školskom časopise, ktorý vychádza mesačne, píšu  o čom snívajú, píšu básničky, hádanky, komentujú život  a tvorbu svojich idolov, spevákov, hercov... hovoria o móde, o počítačových hrách  ... láskavo, vtipne alebo aj rázne a nahnevane, proste normálne.

Nemusia mať obavu z pravopisu, ich text skorigujú vyučujúci a dávajú možnosť sa prezentovať ako matičiarski novinári. Každá trieda dáva o sebe vedieť.

Žiaci našej školy pravidelne prispievajú a zverejňujú naše najzaujímavejšie články z nášho školského online časopisu  - NA MATICI v TASR.


Princípom školy je, aby každý žiak v škole

zažil úspech, aby bol šťastný

bez ohľadu na rodinné a majetkové pomery, sociálne prostredie. Škola poskytuje dôkladné primárne vzdelávania aj deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia ,  umožňujeme im zažiť úspech, radosť z učenia.

Spolupráca s rodičmi

Dobrá spolupráca s rodičmi sa odvíja od dobrej in­formovanosti rodičov, o  výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu. Umožní to mobilná aplikácia EduPage, v ktorej rodičia uvidia klasifikáciu i dochádzku svojho dieťaťa, domáce úlohy, informácie o písomkách či skúšaní, preberané učivo, ospravedlnenky, rozvrh, suplovanie. Všetko do pár minút po zadaní priamo v svojom mobile.

Pri propagovaní činnosti školy chceme naďalej pokračovať v tradičných skvelých akciách pre rodičov a verejnosť:

 • Vianočná akadémia a príprava muzikálu
 • Koledovanie našich koledníkov
 • Vianočná burza pre rodičov, vianočné tvorivé dielne pre rodičov a starých rodičov
 • Kapustový deň - kladenie kapusty do suda
 • Popoludnie plné zábavy pre starých rodičov
 • Detská športová olympiáda
 • Popoludnie s rodičmi pri grilovačke
 • Otvorené hodiny re budúcich prváčikov a prípravkárov
 • Rozlúčka s deviatakmi

Školská jedáleň

Naša školská jedáleň zabezpečuje kvalitnú stravu v súlade so zásadami správnej výživy,  ponúkame žiakom zdravé šalátové pulty.


ESTETIZÁCIA A MATERIÁLNE VYBAVENIE ŠKOLY

Čas strávený v škole je u žiakov a mnohých zamestnancov omnoho väčší ako čas strávený doma. Preto chceme, aby toto prostredie bolo príjemné a atraktívne. Napriek tomu, že nemáme dokončenú vstupnú časť školy, máme veľmi pekne upravené pavilóny školy. Sú vymaľované a vybavené novými skriňami. Triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami a celá škola má wifi pokrytie.

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022