Pre deviatakov a ich rodičov: Dôležité termíny v súvislosti s prijímacím konaním na stredné školy!

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ:

 

 -  na odbory, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu do 20.2.2018 

 

 - na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu), aj na osemročné gymnáziá do 10.4.2018 – prihlášky si žiaci môžu prevziať od 30.3.2018 po konzultácii s kariérnou poradkyňou.

 

Prijímacie skúšky (vrátane osemročných gymnázií):          

1. kolo  1. termín – 14.5.2018

1. kolo  2. termín – 17.5.2018

 

V prípade nejasností si dohodnite stretnutie s kariérnou poradkyňou do 30.3.2018  puchalova.matica@gmail.com               

Mgr. A. Puchalová, kariérny poradca

 

 

Milí rodičia zoznam škôl nájdete na : www.zoznamskol.euwww.svsmi.sk

 

Pre potenciálnych záujemcov o štúdium na strednej škole ministerstvo zverejňuje informácie o aktuálnom vývoji nezamestnanosti absolventov stredných škôl na www.minedu.sk v časti Nezamestnanosť absolventov stredných škôl.

____________________________________________________________________________________________________________


Kariérny poradca: Mgr. Adriana Puchalová

O z n a m y

     Informácie o štúdiu na stredných školách (zoznam SŠ, kritériá prijímania na SŠ, plán a naplnenosť tried/odborov na SŠ,...) možno nájsť na www.svs.edu.sk.

    Zákonný zástupca podáva kompletne vyplnenú  prihlášku riaditeľovi  školy (kariérovej  poradkyni) na učebné alebo študijné odbory SŠ (vyplnené všetky údaje vrátane podpisu žiaka, rodiča, vyjadrenia lekára, kópií diplomov a potvrdení z olympiád, súťaží).

    Kariérová poradkyňa vydáva zákonnému zástupcovi žiaka iba jeden zápisný lístok. Zákonný zástupca je povinný zúčastniť sa s týmto zápisným lístkom zápisu na vybranú SŠ, na ktorú bol žiak prijatý! Ak sa žiak nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.

   S účinnosťou  od  1.  januára  2013  zákonom  č.  324/2012  Z.  z.  sa  zavádzajú  povinné prijímacie skúšky na stredné školy pre študijné odbory stredných škôl. Riaditeľ strednej odbornej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy určiť kritériá na prijatie uchádzačov  bez  prijímacej  skúšky  alebo  jej  časti  do  prvého  ročníka  vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania a do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania

 

Dôležité informácie pre žiakov a zákonných zástupcov

 

Prihlášky na stredné školy

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2017 sa uskutoční 21. marca 2018 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.
Náhradný termín testovania sa uskutoční 5. apríla 2018(štvrtok).

 

Viac...

Webové stránky s informáciami pre žiakov a zákonných zástupcov:

www.stredneskoly.eu

www.strednaskola.sk

www.modernaskola.sk

www.kamposkole.sk

www.infovek.sk

www.skoly-info.sk

www.povolania.eu

www.svsmi.sk

www.svs.edu.sk

 

 

Oznam pre rodičov deviatakov

Ústavný súd SR zrušil tie ustanovenia v školskom zákone, ktoré sa týkali stanovenia priemerného prospechu žiakov základných škôl ako záväzného predpokladu na prijatie žiakov do študijných odborov stredných škôl. Znamená to, že prijímacie skúšky na stredné školy sa budú konať v zmysle školského zákona podľa platných ustanovení tak ako v minulom školskom roku, čiže kritériá na prijímacie skúšky určí riaditeľ strednej školy.

Vážení rodičia,

pre vaše dieťa nastáva jedno z najdôležitejších období v jeho živote – voľba strednej školy, a tým aj povolania. Je to dôležitý krok pre budúcnosť. Zo skúsenosti vieme, že toto ich rozhodnutie veľmi často ovplyvňujete vy, často aj bez ohľadu na to, čo chcú vaše deti a o čom snívajú. Keď ste boli deťmi vy, snívali ste tiež. Najčastejšie o tom, čím sa stanete, keď budete veľkí. Splnil sa vám váš sen? Práve teraz máte možnosť popremýšľať o tom, akou cestou sa vyberie vaše dieťa a podporiť ho. Práve stojíte na križovatke veľkého rozhodnutia, lebo správne sa rozhodnúť nie je vždy jednoduché, najmä ak vám záleží na osude vášho dieťaťa a vy mu chcete čo najlepšie pomôcť. Možno vám pomôže aj naša ponuka a naše rady. 

Voľba strednej školy - zo školy do zamestnania

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2017/2018