Ak si chceš niečo kúpiť,

musíš si na to počkať.

Toto je veľmi ťažké pre ľudí v akomkoľvek veku. Táto schopnosť, oddialiť si potešenie, dokáže dokonca predpovedať, aké úspešné dieťa bude, keď vyrastie. Deti v tomto veku by sa mali učiť , že ak niečo skutočne chcú, musia si na to počkať a ušetriť peniaze.

 

Projekt finančnej gramotnosti na 1.stupni ZŠ Matice slovenskej 13, Prešov

 

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Národný štandard finančnej gramotnosti platný od 1.9.2014 dáva priestor  na vytvorenie nových tém v rámci učebných osnov všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov základných škôl v rámci finančného vzdelávania. Od októbra 2014 do januára 2015 sme realizovali na našej škole projekt finančnej gramotnosti s názvom Vianočná burza.

Zámerom projektu bolo prispieť k zvyšovaniu finančnej a spotrebiteľskej gramotnosti  našich žiakov. Cieľovou skupinou projektu boli naši žiaci primárneho vzdelávania od prípravného ročníka po 4.ročník.

 

Vzdelávanie sa realizovalo:

1. stanovením cieľov

2. vytvorením časového harmonogramu projektu,

3. čiastkovými aktivitami

4. zostavením rozpočtu

5. vyhodnotením projektu

Ciele projektu:

 

a) rozvoj finančnej gramotnosti tak, aby žiak bol schopný plánovať a vytvoriť rozpočet, získavať zručnosti, vďaka ktorým vie, ako môže využiť svoje finančné zdroje

b)rozvoj životných zručností ako spolupráca, vytrvalosť, zodpovednosť a  práca s informáciami  tak, aby žiak poznal a využíval výhody spolupráce, uvedomil si svoju mieru zodpovednosti pri plnení spoločne vytýčených cieľov, vedel vhodne komunikovať s rovesníkmi i dospelými,  veku primerane triedil informácie a správne ich použil a vyhodnotil.

 

Časový harmonogram projektu:

 

Október - oboznámenie sa s projektom a jeho cieľmi, návrhy a určenie názvu pre triedny stánok.

November – zhromažďovanie a výber tovaru a výrobkov, návšteva predajní a porovnávanie cien, plánovanie rozpočtu, príprava propagačného materiálu.

December – vytvorenie rozpočtu, príprava tovaru a výrobkov, nákup materiálu, organizácia predaja, propagačné aktivity, burza

Január – vyhodnotenie projektu

 

Čiastkové aktivity:

 

Čiastkové aktivity sa realizovali v rámci vzdelávania takmer vo všetkých vyučovacích predmetoch postupne podľa jednotlivých mesiacov takto:

  • V októbri na vyučovacích hodinách výtvarnej výchovy žiaci v tímoch vytvorili názov a logo pre svoj stánok (predajný, ponukový) a navrhli  propagačný plagát. V ostatných predmetoch vyučujúci  vhodne zaradili témy na  posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich zachovávanie a na základe toho vybratie a stanovenie životných priorít s aplikáciou na daný projekt.
  • V novembri sa žiaci a vyučujúci sústredili na zhromažďovanie a výber tovaru a výrobkov, návštevu predajní a porovnávanie cien, aj na prípravu propagačného materiálu.  Množstvo domácností  aj jednotlivcov  má pomerne zlý prístup k vedeniu rozpočtu. Veľkú pozornosť sme preto venovali aj princípu a tvorbe rozpočtu.

Na hodinách matematiky sa žiaci zaoberali  mierami a váhami, ktorých používanie uplatnili  v  aktivitách, naučili sa prakticky používať ich jednotlivé značky; problematiku triedneho stánku si premietli do slovných úloh, tvorby rozpočtu,  navrhli si skupiny, v ktorých budú plniť čiastkové úlohy .

Každá trieda si vytvorila vlastný rozpočet na prípravu zvoleného stánku – cukráreň, bufet, hračkárstvo, darčeky, kníhkupectvo, zmiešaný tovar a pod., ktoré potom spoločne s učiteľmi na vyučovaní pripravili. Predchádzalo tomu  dôkladné poznanie tovaru a následná návšteva niekoľkých druhov obchodov, napr. s potravinami, hračkami, darčekmi a podobne, kde žiaci získali predstavu o cene jednotlivých druhov tovaru.

  • V decembri  na hodinách informatickej výchovy vytvorili žiaci informačné letáčiky a pozvánky pre rodičov, starých rodičov a pre ostatných žiakov školy.

Na hodinách slovenského jazyka a literatúry si žiaci vyskúšali praktický nácvik predaja a ponúkania tovaru, propagovanie burzy slovnou aj písomnou formou, zrealizovali rôzne modely presviedčania návštevníkov k nákupu.

Na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania žiaci prakticky vytvárali svoje návrhy a predstavy konkrétneho loga stánku a  produktov aj v  spolupráci rodičov, ktorí zrealizovali tvorivé dielne spolu s deťmi.

 

Vianočná burza sa zahájila pri príležitosti  Vianočnej akadémie, na ktorej deti rodičom  pripravili program a zároveň  prebiehal predaj výrobkov v rámci  projektu. Ďalší predaj prebehol v čase 15.12. do 19.12, kde žiaci 3.a 4.ročníka ponúkali tovar žiakom školy.

Vyhodnotenie projektu:

 

V januári prebehlo vyhodnotenie projektu. Po zrátaní tržieb z oboch predajov bola celková suma získaných financií 177,70 eura (135,70 tržba predaja počas Vianočnej akadémie + 42 eur pri dopredaji). Náklady vynaložené na nákup surovín a materiálov potrebných pri tvorivých dielňach

činili 96,33 eur, teda čistý zisk z predaja tvorí suma 81,37 eura.  Výťažok z predaja sme sa rozhodli investovať ako základný vklad do ďalších podnikateľských zámerov v tomto školskom roku pri príležitosti Veľkej noci a Dňa matiek tvorbou zaujímavých výrobkov s cieľom potešiť rodičov a starých rodičov a tým prispieť ku skrášleniu príbytkov a krajšej sviatočnej atmosfére v rodinách.

 

Projekt je pre nás dlhodobým zámerom, v ktorom chceme pokračovať. Jeho pilotný ročník hodnotíme ako úspešný, pretože vynaložené náklady sa vrátili so značným ziskom . Žiaci sa uistili v tom, že zodpovedná a dôkladná práca sa vyplatí – všetok tovar sa predal, čo hodnotíme ako vysoký stupeň motivácie do ďalšieho pokračovania  projektu.  Vzdelávacie aktivity  poskytli priestor pre  vzájomnú pomoc a podporu pri finančnom a spotrebiteľskom rozhodovaní. 

Finančné vzdelávanie žiakov umožnilo porozumenie základných finančných pojmov a zároveň  rozvíjať schopnosti potrebné pre zlepšovanie finančnej gramotnosti. Dôkladnejšia informovanosť prispeje k   zníženiu a rozpoznaniu  možných rizík a nepodľahnutiu „lákavým“ ponukám.

 V rámci projektu sa  konalo množstvo individuálnych konzultácií medzi žiakmi,  učiteľmi aj rodičmi. Toto  zážitkové vzdelávanie prispelo k teoretickým  aj  praktickým skúsenostiam žiakov vo vybraných  tematických oblastiach Národného štandardu finančnej gramotnosti.  Na záver ďakujem všetkým rodičom za sponzorské dary a podporu školy, ktorú prejavili kúpou našich výrobkov  a všetkým vyučujúcim našej školy, ktorí sa do projektu zapojili.

 

 

Mgr. Ľubica Uhlárová

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022