Charakteristika školy - Profilácia školy

Základná škola, Matice slovenskej 13 v Prešove je pavilónový typ školy. V troch pavilónoch sa nachádza 18 bežných učební.

ADMINISTRATÍVNY PAVILÓN

PAVILÓN ODBORNÝCH UČEBNÍ – V pavilóne odborných učební sú na prízemí kancelárie administratívy, zborovňa a 2 triedy.

Na poschodí pavilónu je počítačová miestnosť,  školská knižnica, jazyková učebňa, chemické laboratórium.

TELOCVIČŇA – samostatná budova.

PAVILÓN I, PAVILÓN II, PAVILÓN III

Škola je umiestnená v jedinečnom prírodnom prostredí na Sídlisku III v tichom prostredí, jednoducho prístupná z troch zastávok MHD (Clementisova, Volgogradská a Námestie Kráľovnej pokoja). Areál školy tvorí ovocný sad, trávnaté plochy s preliezačkami, volejbalové ihrisko a futbalové ihrisko s atletickou dráhou. Areál školy si v budúcnosti bude vyžadovať nákladnú rekonštrukciu.

Vo vlastnom zariadení školského stravovania sa stravujú žiaci a zamestnanci základnej školy. Stravu poskytujeme aj cudzím stravníkom – dôchodcom a zamestnancom Občianskeho združenia Barlička. Školská jedáleň ponúka aj stravu diétneho charakteru (celiakia).

 

Zameranie školy:

Klasické triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov  

- prípravný, prvý a druhý ročník 3 hodiny anglického jazyka týždenne

- 3. - 9. ročník 5 hodín anglického jazyka týždenne

- 5. - 9. ročník 2 hodiny týždenne nemecký jazyk (druhý cudzí jazyk)

Prípravný  ročník

Triedy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou (tzv. logopedické)

Jedinečnosť školy:

Zriadenie prípravného ročníka pre deti

  • s odkladom školskej dochádzky
  • a s chybami reči

V prípravnom  ročníku  sa žiakom venujú špeciálni pedagógovia – logopédi. Súčasťou špeciálno-pedagogickej intervencie je:

  • individuálna logopedická starostlivosť– 10 hodín týždenne

 

Priority našej školy:

  1. Každoročne otvárame triedy Prípravného ročníka o ktoré je veľký záujem. Viac...

  2. Jolly phonics - nová metóda výučby anglického jazyka na našej škole. Viac...

  3.  Metodika Sfumato v našej škole. Viac...

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2020/2021