VÝPIS KLASIFIKÁCIE PROSPECHU A SPRÁVANIA ŽIAKA - 1. polrok šk. r. 2015/2016

25.01.2016 19:14

Podľa § 55 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v posledný vyučovací deň 1. polroka školského roka (29. januára 2016) vydá triedny učiteľ žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za 1. polrok. Tento výpis nie je verejnou listinou.

Výpis klasifikácie nemusí obsahovať údaje o počte zameškaných hodín, prehľad o navštevovaných útvaroch záujmového vzdelávania, údaje, ktoré sa obvykle vpisujú do doložky a podobne. Nakoľko výpis klasifikácie v zmysle zákona nie je verejnou listinou, neobsahuje ani odtlačok pečiatky a nie je potrebné, aby ho podpisoval štatutárny orgán školy, teda riaditeľ školy.

Riadne vysvedčenie za prvý aj druhý polrok dostanú všetci žiaci na konci školského roka.

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022