Vyhodnotenie projektu finančnej gramotnosti – Vianočná burza

18.01.2017 10:16

Finančná gramotnosť sa v posledných rokoch stáva viac sledovanou oblasťou zo strany štátnych aj súkromných inštitúcií. Záujem o fundovanosť obyvateľstva v ekonomickej oblasti je veľmi dôležitým ukazovateľom v pripravenosti najmladšej generácie vysporiadať sa s finančnými rozhodnutiami v rozvinutej spoločnosti. Väčšia zodpovednosť jednotlivca vo finančných rozhodnutiach narastá, súčasne sa zvyšujúci počet spotrebiteľov musí vyrovnávať so širokým spektrom ponúkaných služieb a produktov.

 

Z našej súčasnej praxe je zrejmé, že školopovinné deti primárneho vzdelávania nemajú správny pohľad na hodnotu peňazí a ľudskej práce. Mnohí pochádzajú z rodín so skromnými pomermi.

             Dlhodobé trendy ukazujú, že východiská finančnej gramotnosti na východe Slovenska sú náročné a komplikované. Zvyšuje sa zadĺženosť domácností , veľa rodín žije pod hranicou chudoby, rastie počet domácností, ktoré majú ekonomické a nakoniec aj existenčné problémy. Tieto regióny sú postihnuté vysokou mierou nezamestnanosti, nechcú odkladať svoju spotrebu do budúcnosti, ale nakupujú pod vplyvom rôznych inštitúcií a takto  dostávajú do ťažko riešiteľných problémov nielen seba, ale celú rodinu.

            Cieľom nášho projektu ,,Vianočná burza“ so zameraním na finančnú gramotnosť bolo overiť si súčasné  vedomosti žiakov v tejto oblasti s ohľadom na ich vek.

             Sústredili sme sa na pojmy  finančnej gramotnosti ako témy súčasných učebných osnov s jej hlavnými témami, cieľmi a kompetenciami odporúčanými pre primárne vzdelávanie.  S našimi žiakmi sa sme zaoberali  rôznymi aktivitami a motiváciami založenými na konkrétno-názorných aj manipulačných činnostiach. Naše činnosti sme prezentovali v štyroch častiach projektového vyučovania. Snažili sme sa konkrétne úlohy riešiť v medzipredmetových súvislostiach a vzťahoch. Vhodným využitím týchto metód sme chceli podporiť dosiahnutie vymedzeného cieľa a  rozmýšľanie žiakov pri uvažovaní nad finančnými rozhodnutiami.

      Výstupom nášho snaženia bola prezentácia výrobkov na Vianočnej akadémii 15.12.2016 v priestoroch našej školy. Tento rok sme sa prezentovali pod názvom ,,Cech majstrov matičiarov“. Celková tržba činila 200 eur a 50 centov, v dopredaji žiaci ešte utŕžili 30 eur. Z celkovej sumy sme odrátali náklady vo výške 110 eur, čiže čistý zisk z predaja je 120 eur. Všetkým návštevníkom, ktorí prispeli zakúpením výrobkov našej škole, srdečne ďakujeme a želáme im pekný rok 2017 .

CECH MAJSTROV MATIČIAROV

Foto...

Mgr. Ľubica Uhlárová, koordinátor

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022