Údaje o projektoch do ktorých sa škola zapojila v školskom roku 2013/2014

14.12.2014 21:12

Údaje o projektoch do ktorých sa škola zapojila  v školskom roku 2013/2014

 

Dlhodobé projekty

 • Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ  „VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT“

Od 1. októbra 2011 implementuje Metodicko-pedagogické centrum národný projekt „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu v operačnom programe Vzdelávanie a je určený pre základné školy. Projekt bude do 31. januára 2015.

        HLAVNÝMI AKTIVITAMI PROJEKTU SÚ:

 • Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov
 • Podpora celodenného výchovného systému (ďalej len „CVS“)
 • Technická podpora aktivít národného projektu

 

 • Pasovanie prvákov – zloženie sľubu a pasovanie malých prípravkárov a prvákov za riadnych žiakov našej školy,
 • Jablkový deňprojekt o zdravej výžive,
 • Noc škriatkovprojekt zameraný na hrové aktivity pre žiakov a rodičov, prekonávanie samého seba - preverovanie odvahy, šikovnosti, tvorivosti ...,
 • Vianočná akadémia - kultúrne vystúpenie žiakov pre rodičov a priateľov školy v programe s vianočnou atmosférou,
 • Z rozprávky do rozprávkyzábavné dopoludnie venované budúcich prvákov plné hier, zábavy ale aj preverovania ich šikovnosti a vedomostí,
 •  Juniáles - kultúrne vystúpenie žiakov pre rodičov a priateľov školy v programe - slávnosť venovaná rodičom - mamám a otcom, ale aj všetkým deťom,
 • Póla radí deťom- projekt, ktorého  úlohou je naučiť deti bezpečne sa správať v rizikových situáciách, pripravovať ich k zodpovednosti za svoje zdravie a svoje veci, poskytnúť i tejto vekovej kategórii informácie zamerané na zvyšovanie ich právneho a sociálneho vedomia. Prostredníctvom projektu sú deti primeraným spôsobom informované o rizikách, s ktorými sa môžu v bežnom živote stretnúť.

 

 

Tvorba malých projektov

Pedagogickí zamestnanci školy sa počas letných prázdnin (júl 2013) zúčastnili vzdelávania zameraného na tvorbu malých projektov. Výsledkom zvládnutia teórie a nadobudnutia praktických zručností potrebných pri tvorbe malých projektov, bolo 6 úspešných projektov. Všetky projekty boli zamerané na prácu so žiakmi našej školy. Realizácia projektov bola v mesiacoch september a október 2013. Škola bezodplatne poskytla priestory na realizáciu malých projektových zámerov podporených z Európskeho sociálneho fondu ako súčastí národného projektu KomPrax – kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Primárnymi cieľmi jednotlivých projektov sú:

 • Prešov – mesto, ktoré nosím v srdci: spoznať dejiny, kultúrne a historické pamätihodnosti mesta Prešov, rozvíjať pocit lokálpatriotizmu, formovať pozitívny vzťah a lásku k rodnému mestu, preventívne pôsobiť proti prejavom vandalizmu,
 •  Športom k zdravej mysli a zdravému telu: zvyšovať fyzickú zdatnosť detí, ochraňovať prírodu, pestovať turizmus, orientovať sa v teréne a prekonávať prekážky v prírode, spoznať prírodné pamiatky, rastliny a dreviny v najbližšom okolí,
 •  Malý záhradník: získať zručnosť pri práci so záhradníckym náradím, spoznať a pestovať okrasné rastliny, navrhnúť, vytvoriť a udržiavať kvetinový záhon
 •  Zelený deň: získať základné poznatky o starostlivosti o izbové kvety a rastliny a aplikovať ich v praktickej činnosti, podporovať pracovné návyky potrebné pri ochrane prírody a životného prostredia, rozvíjať pozitívny emocionálny vzťah k prírode a životnému prostrediu,
 •  Náš farebný svet: spoznať a prostredníctvom tvorivých dielní prakticky realizovať netradičné výtvarné techniky, rozvíjať fantáziu, kreativitu a estetické cítenie detí,
 •  Športom k spoznávaniu sa: prostredníctvom športových aktivít vytvoriť priestor pre odbúravanie predsudkov, podporiť toleranciu a vzájomnú znášanlivosť, podnecovať priateľstvo a kooperáciu medzi deťmi.

 

Cieľovými skupinami projektov boli predovšetkým deti a dospievajúca mládež, ktoré pochádzali zo znevýhodňujúceho prostredia alebo majú iné špecifické potreby vo výchove a socializácii. Spoločným znakom všetkých realizovaných projektov bolo zameranie sa na neformálne vzdelávanie detí a mládeže, ktoré dopĺňalo formálne vzdelávanie v škole, avšak uskutočnilo sa ako voľno časová aktivita v čase mimo vyučovania a pôsobila najmä na rozvoj zručností, schopností a postojov.

 

 

Projekt Jolly Phonics

 

V  tomto školskom roku sa škola zapojila do projektu Jolly Phonics. Je to program pre výučbu zručností čítania a písania v anglickom jazyku, ktorý sa v súčasnej dobe rozbieha na Slovensku. Ide o výučbu anglického jazyka revolučnou metódou Jolly Phonics pod názvom "Jolly Phonics do slovenských základných škôl" Touto metódou pracujú žiaci našej školy v prvom a druhom ročníku.

Spoločnosť Jolly learning poskytla žiakom našej školy učebnice a sadu výukového materiálu v hodnote 1 500 €. Okrem toho vyškolila aj našich učiteľov ANJ. Spomedzi 68 škôl získalo grant len 24 nových škôl. Jednou z nich je aj naša škola a v Prešove sme jedinou školou, ktorá bude vyučovať touto metódou. V budúci školský rok pokračujeme výučbou Jolly Phonics, zároveň budeme  aplikovať vedomosti z učenia 1. roku Jolly Phonics. Budúci druháci a tretiaci budú pokračovať vo výučbe pokročilejšieho programu Jolly Phonics Advanced.  
V Jolly Phonics Advanced sa budeme venovať alternatívnym samohláskam, všetkým  tricky words, čítaniu zložitých slov, výnimiek v angličtine ako "double letters", a pod. a nezávislému písaniu.

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022