Tvorba malých projektov

17.05.2013 10:57

Pedagogickí zamestnanci školy sa počas letných prázdnin (júl 2013) zúčastnili vzdelávania zameraného na tvorbu malých projektov. Výsledkom zvládnutia teórie a nadobudnutia praktických zručností potrebných pri tvorbe malých projektov, bolo 6 úspešných projektov. Všetky projekty boli zamerané na prácu so žiakmi našej školy. Realizácia projektov bola v mesiacoch september a október 2013. Škola bezodplatne poskytla priestory na realizáciu malých projektových zámerov podporených z Európskeho sociálneho fondu ako súčastí národného projektu KomPrax – kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Primárnymi cieľmi jednotlivých projektov sú:

  • Prešov – mesto, ktoré nosím v srdci: spoznať dejiny, kultúrne a historické pamätihodnosti mesta Prešov, rozvíjať pocit lokálpatriotizmu, formovať pozitívny vzťah a lásku k rodnému mestu, preventívne pôsobiť proti prejavom vandalizmu,
  •  Športom k zdravej mysli a zdravému telu: zvyšovať fyzickú zdatnosť detí, ochraňovať prírodu, pestovať turizmus, orientovať sa v teréne a prekonávať prekážky v prírode, spoznať prírodné pamiatky, rastliny a dreviny v najbližšom okolí,
  •  Malý záhradník: získať zručnosť pri práci so záhradníckym náradím, spoznať a pestovať okrasné rastliny, navrhnúť, vytvoriť a udržiavať kvetinový záhon
  •  Zelený deň: získať základné poznatky o starostlivosti o izbové kvety a rastliny a aplikovať ich v praktickej činnosti, podporovať pracovné návyky potrebné pri ochrane prírody a životného prostredia, rozvíjať pozitívny emocionálny vzťah k prírode a životnému prostrediu,
  •  Náš farebný svet: spoznať a prostredníctvom tvorivých dielní prakticky realizovať netradičné výtvarné techniky, rozvíjať fantáziu, kreativitu a estetické cítenie detí,
  •  Športom k spoznávaniu sa: prostredníctvom športových aktivít vytvoriť priestor pre odbúravanie predsudkov, podporiť toleranciu a vzájomnú znášanlivosť, podnecovať priateľstvo a kooperáciu medzi deťmi.

 

Cieľovými skupinami projektov boli predovšetkým deti a dospievajúca mládež, ktoré pochádzali zo znevýhodňujúceho prostredia alebo majú iné špecifické potreby vo výchove a socializácii. Spoločným znakom všetkých realizovaných projektov bolo zameranie sa na neformálne vzdelávanie detí a mládeže, ktoré dopĺňalo formálne vzdelávanie v škole, avšak uskutočnilo sa ako voľno časová aktivita v čase mimo vyučovania a pôsobila najmä na rozvoj zručností, schopností a postojov.

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022