Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina

05.10.2013 18:12

V našich prípravných ročníkoch sa žiaci pripravujú na  vstup do prvého ročníka pomocou Eľkoninovho šlabikára a metódy fonematického uvedomovania hlások.

Ide o program, ktorí odborne vedú naše pani učiteľky a pani logopedičky. Žiaci  pracujú interaktívne hravou formou pričom sa rozvíja osobnosť dieťaťa, jeho pozornosť, sebakontrola, ale aj samostatné kritické myslenie a tým sa deti postupne pripravujú na rolu školáka.  Dostanú svoje prvé šlabikáre, do ktorých kreslia a vyfarbujú. Pracujú tiež pri tabuli, s farebnými žetónmi. Pri práci im pomáhajú bábky a rozprávkové bytosti - pán Slabika, pán Samohláska, babička Rúženka, Dano, Ďuro – kamaráti tvrdých a mäkkých spoluhlások.  Všetko prebieha formou hier a súťaží,  čo žiakov motivuje k výkonu. Učia sa pracovať v skupine aj vo dvojiciach, konštruktívne myslieť, trénujú si výdrž a koncentráciu pozornosti, rozvíjajú si slovnú zásobu. Táto metodika sa zameriava na problematiku prevencie vývinových porúch čítania a písania. Obzvlášť účinný je pre deti s narušeným alebo oneskoreným vývinom reči, ktorých jazykové nedostatky by sa mohli negatívne premietať do čítania, písania a taktiež  pre deti s  odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ide o  tzv. predčitateľskú schopnosť, ktorá je nevyhnutná pre neskoršie chápanie grafém pri čítaní.

Fonematické uvedomovanie je „metaschopnosť“. Ide o schopnosť predstaviť si hláskovú a slabikovú štruktúru slova v mysli. Je to tiež schopnosť vedome narábať so segmentmi slov, uvedomovať si zvukovú štruktúru slov, identifikovať poradie zvukov reči v plynulom toku reči, uskutočňovať hláskovú analýzu, syntézu aj zložitejšie manipulácie so zvukmi reči (pridať, odobrať, zmeniť poradie hlások v slove). Práve fonematické uvedomovanie sa považuje za veľmi dôležitú schopnosť, ktorú dieťa potrebuje, aby sa naučilo v škole bez problémov čítať a písať. Počas Tréningu fonematického uvedomovania si dieťa osvojuje pojmy ako slovo, slabika a hláska. Jazyk sa pritom dieťaťu predstavuje ako zvukový systém, ktorý má svoju grafémovú podobu v písanej reči.

Samotný tréning je rozdelený do 30 hodín.

Tie sú tematicky rozdelené:

1.       Téma: Slabičná štruktúra slova

2.       Téma: Hlásková štruktúra slova

3.       Téma: Samohlásky a spoluhlásky

4.       Téma: Tvrdé a mäkké spoluhlásky

Ku koncu tréningu sú deti schopné rozkladať slová na slabiky a hlásky, vedia rozlíšiť samohlásky a spoluhlásky ale tiež tvrdé a mäkké spoluhlásky. Pochopia dištinktívny význam hlások, teda že keď zmeníme jednu hlásku v slove, zmeníme jeho význam. Deti tiež získajú iný pohľad na slová a celkovo na jazyk.

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022