Stretnutie s knihou

14.03.2017 18:49

Nič lepšie, ako  je stretnutie s knihou priamo v knižnici, si v rámci mesiaca knihy nemožno predstaviť. Spojiť multikultúrnu výchovu s rozvojom čitateľskej gramotnosti a vlasteneckej výchovy bolo  14.3.2017  v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove veľmi  zaujímavé. Odborní zamestnanci Dokumentačno- informačného centra rómskej kultúry pripravili úžasnú prehliadku hudobnej a divadelnej tvorby rómskych umelcov, sprítomnili  našim žiakom  aj históriu, literatúru a rómske remeslá. Rozprávanie dopĺňali videoprodukciou, vymedzený  čas preto plynul naozaj rýchlo.  Exkurziou po jednotlivých oddeleniach vedeckej knižnice žiaci  2. stupňa získali prehľad  o možnom zdroji získania odborných informácií z kníh. V nahrávacom štúdiu knižnice  si členky  školského  Rozhlasového krúžku vyskúšali profesionálne podmienky vysielania .

Ďakujeme odborným zamestnancom  Štátnej vedeckej knižnice v Prešove Bc.Zdeňkovi Kovářovi a Mgr.J.Gáborovej  za dopoludnie plné informácií a zážitkov.

PaedDr.A.Pekárová, Mgr.M.Režnická

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022