Spovedali sme pani učiteľku PaedDr. Alenku Pekárovú

23.03.2016 19:36

Počas svojej praxe  pracovala :

v ZUŠ v Bardejove, v ZŠ Lemešanoch, v ZŠ Šrobárovej v Prešove, v ZŠ Matice slovenskej 13 v Prešove.

Aké sú Vaše záľuby:

Odmalička ma sprevádza hudba, prednes, divadlo a knihy.Vzťah k umeniu som nadobudla v rodine, kde bol folkór rodinnou tradíciou. Vďaka nemu som ako malá školáčka navštevovala folklórny súbor, s ktorým som nielen vyrastala, ale navštívila som aj veľa miest a krajín, spoznala som nových priateľov a úžasných ľudí.

 Spomínam si na pobyt v prázdninovej republike Tralaland, v republike, ktorá má svoje hranice, prezidenta, parlament, vládu i ústavu, hymnu, banku, poštu, vlastné peniaze, štátny sviatok. Deti, najmä talentované, sa tu po boku známych osobností zo sveta šou biznisu učia etické princípy a normy, najmä zodpovednosť za vlastné činy a správanie,  komunikáciu, empatiu, ohľaduplnosť a toleranciu. 

Moje aktivity a záujmy v umeleckej  oblasti posilnili moju sebadôveru, usmernili moje citové dozrievanie a spolu s láskou k deťom predurčili moju životnú cestu.

1. K akému typu učiteľa máte najbližšie Vy?

V mojej práci mi najviac vyhovuje demokratický typ, ktorý  vhodne motivuje, usmerňuje mladých ľudí, diskutuje s nimi. Bez disciplíny sa nezaobíde žiadna práca, preto som v požiadavkách aj nekompromisná a rozhodná. Pri práci so zdravotne znevýhodnenými žiakmi sa musím často zameriavať na žiakovu osobnosť, ktorá determinuje  rozsah a obsah jeho vedomostí a poznatkov.

Povahove som empatická, s pozitívnym vzťahom k ľuďom, zodpovedná, snažím sa nepodľahnúť syndrómu burn out (nevyhorieť), prinášam tvorivé nápady vo svojom predmete.

2.Spomeniete si, aká bola Vaša cesta za svojím snom? Vedeli ste v tínedžerskom veku, čím budete raz?

Moje záujmy v oblasti hudobnej výchovy a dramatickej výchovy ma predurčili na štúdium v odbore učiteľstvo pre materské školy a neskôr som pokračovala v tomto smere aj na vysokej škole. Talent znamená, že človek má vlohy pre istý druh činnosti, vďaka ktorým je schopný podávať v istej oblasti mimoriadne výkony. Samotný talent však nie je zárukou ničoho, nadanie sa musí rozvíjať - teda: cvičiť, cvičiť, cvičiť... znamená to, že ak budeš cvičiť, je vysoká šanca, že budeš úspešný. Moja cesta k povolaniu nebola vydláždená zlatom, čakala na mňa, že si ju vydláždim.

Človek, učiteľa nevynímajúc, sa vekom osobnostne mení, prechádza fázami osobnosti, čo mu vyhovovalo v mladšom veku, teraz prehodnocuje  a pod rúškom sebareflexie aj ja priznávam, že mi viac vyhovuje práca so staršími žiakmi – adolescentmi.

3. Hovorí sa: „Aký učiteľ, taká škola, aký učiteľ, taký žiak.“ Ako  motivujete žiakov v predmete slovenský jazyk?

Slovenský jazyk je predmet, ktorý má kľúčové postavenie v systéme ŠVP, obsahuje množstvo teoretických poznatkov, ale najmä praktické uplatnenie ako štátny jazyk. Zaujať dnešné deti a motivovať ich k systematickej  a samostatnej práci si vyžaduje pedagogické majstrovstvo.

 Som akceptujúci typ, prijímam žiaka takého, aký je, snažím sa byť empatická a komunikovať so žiakmi tak, aby pochopili, že ovládať  materinský jazyk je nielen prejavom príslušnosti k národu, ale aj sebaprezentáciou a životnou zručnosťou, ktorá môže ovplyvniť ich budúcnosť.                                                       

4.Čo by ste chceli nájsť v troch orieškoch pre seba?

Keď poviem zdravie, možno sa to zdá ako formalita, ale v konfrontácii s množstvom detí so zdravotným znevýhodnením, ktoré sa vzdelávajú v našej škole si oveľa viac uvedomujem potrebu zdravia pre človeka  a hodnotu daru vlastných zdravých detí.

5. Z prieskumu v EXAMe zistili, že žiakov najmenej zaujíma matematika, slovenčina a chémia. Aký je váš názor na učivo v týchto predmetoch?

Učivo týchto predmetov vnímajú žiaci ako príliš náročné a teoretické, málo zaujímavé, málo pestré, málo aktuálne a málo užitočné pre ich budúci život. Tým, že príprava na tieto predmety je náročná, tieto predmety sú  menej obľúbené. Deti, ktoré nie sú lingvisticky nadané, vnímajú cieľové požiadavky z jazyka za neprimerané a za svoju frustráciu často vinia učiteľa.

Je pravdou, že takmer polovica poznatkov je pre praktický život žiaka nevyužiteľná, a preto sa zameriavam na prepájanie teórie s praxou, najmä v slohovej a gramatickej zložke jazyka. Vediem deti k čítaniu kníh a k pravidelnej práci s knihou.

6. Dáte za pravdu zákonom schválnosti, tzv. Murphyho zákonom, v  učiteľskej profesii ?

Ktorým?

  • Ak ste strávili víkend prípravou prezentácie, didaktická technika zlyhá.
  • Problémové dieťa je určite synom sponzora alebo člena rady školy.
  • Drahé auto, ktoré vás ošpliecha na zastávke MHD, určite šoféruje váš bývalý štvorkár.

7. Máte nejaké žiacke zaujímavosti zo školských lavíc, napr.:

Áno, napr. pri umeleckom opise zimy sa odrazu v žiackej práci objavil text – odsek z umeleckého opisu leta. To dokazovalo, že žiak prácu skopíroval bez prečítania.

8. Často si učiteľ povzdychne: Aká matka – taká Katka, aký otec – taký syn.

Aké sú Vaše skúsenosti s rodičmi?

 

Rodičia sú a vždy boli pre deti väčšou autoritou ako učiteľ. Zosúladiť spoluprácu rodiny a školy je náročné, pri riešení výchovných problémov je vždy potrebné objektívne zvážiť, čo je alebo nie je spravodlivé, hovoriť o problémoch, analyzovať, ale pozerať sa na problém očami rodiča nie je dobré. Rodič vždy stojí na strane dieťaťa.

Želáme Vám, p. učiteľka, úsmev pre každého žiaka.  A  k nemu dobrú náladu. Je to najlacnejší spôsob, ako ostať mladý. Úspech bude  zaručený.

Ďakujem za rozhovor.

                                                                                    Mgr. M. Krištofová

Viac...

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022