Škola otvorená všetkým

16.03.2017 10:21

Národný projekt bude spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci prioritnej osi Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje.
Program  
Hlavné zameranie projektu

Cieľom národného projektu je zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov materských a základných škôl.

Plnenie Národného programu  - Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje.

Organizátor a odborný garant projektu Záštitu nad projektom prevzalo  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Realizovanie projektu Metodicko-pedagogické centrum
Trvanie projektu 05.10.2016 - 30. 9. 2019 
Koordinátor projektu PaedDr. Andrea Vojtášová,vojtasova.matica@gmail.com
Školský psychológ PhDr. Magáčová, Žilková, Ivana, 
Školský špeciálny predagóg Mgr. Marcinová, Stanislava, stankamarcinova.matica@gmail.com
Asistent učiteľa Mgr. Pankuch, Peter
Bažová, Nataša 
bazova.matica@gmail.com
 

  

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022