Rok Štúra začína aj v našej škole

01.03.2015 17:10

Vláda Slovenskej republiky pri príležitosti 200. výročia narodenia slovenského politika, filozofa, historika, jazykovedca, spisovateľa, básnika, publicistu, redaktora a pedagóga  Ľudovíta Štúra  vyhlásila rok 2015 za Rok Ľudovíta Štúra.

Aktivity  Roka  Ľudovíta Štúra 2015 koordinuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom koordinačného výboru vymenovaného ministrom kultúry.

Naša škola si pripomenula velikána slovenskej kultúry tým,  že žiaci pripravili panely s faktami zo života Ľ. Štúra. Členky PK SJL spracovali textové časti a na hodinách VYV žiaci namaľovali príležitostné známky s portrétom Štúra, Adelky Ostrolúckej a fary v Hlbokom.

Odučiť zaujímavú  hodinu SJL môžu učitelia priamo pred panelmi vo vestibule školy. Určite sa zapojíme  aj do aktivít organizovaných ministerstvom školstva a ministerstvom kultúry. Jedinečná osobnosť Ľudovíta Štúra je stále  bohatým zdrojom inšpirácie aj pre najmladšiu generáciu.

Mgr. Mária Režnická

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022