Prvý deň v škole

11.09.2014 19:14

Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 

                       

 

Utorok,  2.september 2014, od rána bol poplach, doma zvonili budíky nezvyčajne skoro, autobusy boli preplnené, školské brány otvorené... žeby sa začínal nový školský rok?  Nuž, ináč to nebude a tak, ako vo všetkých školách na celom Slovensku aj v našej základnej škole  dnes  symbolicky prvýkrát zazvonilo.

Žiaci sa schádzali, vítali, farbisto si rozprávali  príhody z prázdnin, ktoré práve definitívne skončili. Úvodnú báseň od M. Rúfusa predniesla Kristínka Cisková a už to išlo... Pani zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Jana Maťufková v slávnostnom príhovore privítala prípravkárov, prváčikov, nových žiakov v každom ročníku a všetkým zaželala školský rok  plný zaujímavých projektov, súťaží, hier a vyslovila želanie, aby škola hrou ovládla vyučovací proces a aby dobrodružstvá objavovania tajomstiev prírody, pochopenia zázrakov techniky  aj miesta človeka v ľudskej spoločnosti,  boli cestou i cieľom vzdelávania počas    10 mesiacov  tohto školského roku.

 Pani riaditeľka školy PaedDr. Renáta Rodáková  pripomenula mladším aj starším žiakom, že povinnosti a zábava sa vôbec nevylučujú a môžu kráčať svorne celým školským rokom.       Po tradičnom pasovaní nových žiakov aj nových učiteľov za stálych a našich si triedni učitelia odviedli svojich školákov  do tried, kde na prvej triednickej hodine hovorili o vnútornom poriadku, povinnostiach i právach žiakov v škole.

„Mnoho tvoriť, málo troviť“, povedal Ľ .Štúr, tak skúsme jeho slová naplniť činmi, ktorých výsledok poteší  všetkých. Vedenie školy želá  žiakom, učiteľom aj prevádzkovým zamestnancom úspešný školský rok.     Mgr. M. Režnická

Foto...

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022