Projekt Jolly Phonics, školský rok 2015/ 2016

17.05.2016 13:59

V tomto projekte pokračujeme tretí školský rok. Používame pracovné zošity Pupil book 1, 2, 3, Basic a Advanced. V školskom roku 2015/2016 sme realizovali tieto aktivity:

September

Testovanie žiakov II.A triedy / JollyPhonics Assessment/. Testovanie sa uskutočnilo dňa 24.-25.9.2015, kedy žiaci prebrali základ metodiky Jolly Phonics, pracovný zošit Pupil Book 1.V prvej časti testu žiaci čítajú slová (jednoduché slová, slová bez významu). Táto časť slúži na zodpovedanie prvej otázky.  V druhej časti testu žiaci čítajú vety a zároveň pomocou obrázkov odpovedajú na otázky, čím sa zisťuje ich porozumenie k prečítanému textu. Táto časť slúži na zodpovedanie druhej otázky. Väčšina žiakov dosiahla nadpriemerné výsledky k veku žiaka. Źiak Lukas Carrol dosiahol excelentné výsledky.

Zodpovední vyuč.: Mgr. Adriána Lešigová, Mgr. Ľubica Uhlarová

Október

Prvý októbrový deň bol v našej škole mimoriadne zaujímavý. Svojou návštevou nás poctil  veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, jeho excelencia Andrew Garth.

Mr  Andrew Garth na pracovnom  stretnutí  s Mgr. A.Lešigovou, učiteľkou anglického jazyka, vo februári toho roku prisľúbil, že v blízkej budúcnosti osobne navštívi našu školu,  aby sa  oboznámil  nielen s vyučovaním  anglického jazyka a s využívaním informačných technológií v edukačnom procese, ale aj  s modernou metódou JollyPhonics.

Zodpovední učitelia: Mgr. Adriána Lešigová, Mgr. Ľubica Uhlarová, Mgr. Aniela Feňušová

November

V tomto mesiaci sme sa zapojili do projektu Erasmus + .

Do tohto projektu boli zapojení žiaci prvého stupňa.

Projekt "Moje korene, moja rodina, moja budúcnosť" navrhoval činnosti, ktoré by mohli pomôcť pri riešení týchto problémov:

• Posilniť výchovnú a formatívnu úlohu rodiny;

• Zvýšiť zapojenie rodiny v školskom živote;

• Zlepšiť školské výsledky;

• Znížiť absenciu;

• Zvýhodniť komunikácie a akceptácie (tolerancie), medzi generáciami a medzi rôznymi etnickými skupinami.

 V tomto projekte sme spolupracovali s krajinami  z Turecka, Severného Írska, Poľska, Grécka, Cypru, Bulharska a Slovenska .Slovensko okrem spomínaných aktivít malo predstaviť metódu  Jolly phonics.

Učitelia, by boli vybraní, takí , ktorý vyučujú v rôznych oblastiach  (jazyka a komunikácie, Človek a spoločnosť, matematika a prírodných vied), aby aktivity v rámci projektu  mohli byť interdisciplinárne. Všetky rovnaké, projektové tímy tvoria  učitelia, ktorí sa už skôr podieľali na európskych projektoch a ktorí majú skúsenosti a sú zárukou, že dosiahnu ciele stanovené týmto projektom, a učitelia, ktorí sa podieľajú na takomto projekte prvýkrát. Projektový tím je tvorený  z dynamických osôb,  ktoré neustále zlepšujú svojej činnosti, ktorí majú komunikačné zručnosti v cudzom jazyku (predovšetkým angličtina), ktorí môžu pracovať v tíme a prejavia záujem o nastavení kontaktov, pre zdieľanie odborných skúseností s kolegami z iných krajín.

Metódy, ktoré by sme využívali, aby činnosť mohla byť vykonávaná  zodpovedajúcim spôsobom: • Účastníci podpíšu dohodnutý projekt o daných aktivitách • Tieto aktivity sú naplánované v takých časových intervaloch tak, aby sa mohli vykonať; • Zodpovedné osoby budú pridelené pre každú činnosť samostatne; • Pracovné stretnutie sa budú konať pred každými činnosti; • Po každej činnosti, v rámci pracovných stretnutí,  budú analyzované a budú prijaté závery;  • Osobitná pozornosť sa bude venovať šíreniu činností, s využitím všetkých dostupných prostriedkov (internet, médiá, televízie, otvorené stretnutia atď.) Získajú kompetencie sociálne a občianske kompetencie nevyhnutné pre ich osobný rozvoj. Ich digitálne  znalosti a cudzích jazykov sa zlepší. Učitelia dokončia svoje informácie týkajúce sa iných vzdelávacích systémov, ktoré zlepšia ich sociálne a jazykové kompetencie, budú zdokonaľovať a inovovať svoje vyučovacie a hodnotiace metódy. Školy majú možnosť integrovať do svojich osnov nové nápady a aktivity určené na podporu školských osnov a upevniť tak európsky rozmer.

Zodpovedná uč.: Mgr. Adriána Lešigová

December

V tomto mesiaci sme nahrali videá. Jolly Phonics po  1. roku učenia pomocou tejto metódy nám predstavili prípravné ročníky a žiaci z I. A triedy. Druháci a tretiaci  pokračovali  vo výučbe pokročilejšieho programu Jolly Phonics Advanced.  V Jolly Phonics  Advanced  sme sa venovali alternatívnym samohláskam, všetkým  tricky words, čítaniu zložitých slov, výnimiek v angličtine ako "double letters", a pod. a nezávislému písaniu.

Všetky nahrávky sú na webovej stránke školy.

Zodpovední učitelia: Mgr. Adriána Lešigová, Mgr. Ľubica Uhlárová

Január

Dňa 27. 1. 2016 sme sa zúčastnili školenia v jazykovom centre v Pezinku, kde sme prešli školením Jolly Music a Jolly Grammar.

Jolly Music je v ýchova prostredníctvom hudby a spevu prispieva nielen k fyzickému a duševnému zdraviu, ale aj k  vytváraniu zdravých sociálnych vzťahov.
Program je  určený pre materské školy a prípravné ročníky. Tento program prináša ChristopherJolly spolu s autormi  Cyrillrowsell a DavidViden. JollyMusic je založený na princípoch Kodályho koncepcie pre všetkých učiteľov.

Prínos  do výučby :

zvýšenie záujmu o vzdelávanie, nižšia absencia, zvýšená čitateľská gramotnosť, zlepšenie u žiakov s poruchami učenia, numerické schopnosti, výrazne vyššia pamäťová schopnosť

zvýšenie schopnosti koncentrácie, osvojenie komunikačných zručností, rozvíjanie predstavivosti a tvorivosti

Socializačný proces:

pocit prijatia a spolupatričnosti, upevňovanie vzťahov, motivácia k interakcii

zapájanie sa do hier, schopnosť počúvať, schopnosť sebavyjadrenia

Ako učíme s programom JollyMusic?

učíme jednoduché anglické riekanky a piesne, aktivity rozdeľujeme do krátkych celkov

dôraz kladieme na systematické, avšak pestré opakovanie, využívame multizmyslový prístup a pohybové aktivity, podporujeme a upevňujeme pozitívny vzťah detí k hudbe a spevu

slovnú zásobu rozširujeme prostredníctvom jednoduchých tvorivých aktivít

hudobné zručnosti vyučujeme od nevedomého zážitku, cez  vedomý proces učenia až po posilňovanie a precvičovanie zručností prostredníctvom súboru pestrých aktivít.

S Jolly Music sa deti učia prirodzeným a hravým spôsobom používať anglický jazyk, porozumieť hudbe a osvojiť si základné hudobné zručnosti, ako pulz, rytmus, rozlišovanie výšky tónov alebo dynamika.

Jolly Grammar  je vyšším levelom. V ďalšom roku žiaci už vedia krásne čítať, písať, komunikovať, pretože majú bohatú slovnú zásobu sú pripravené pozerať sa na vetu z gramatického hľadiska, teda na vetné členy, časy, interpunkčné znamienka, priamu reč, tvorenie otázok. S týmto programom začneme v novom školskom roku 2016/ 2017

Zodpovední učitelia: Mgr. Adriána Lešigová, Mgr. Ľubica Uhlárová, Mgr. Anna Kupská

 

Február

Začali sme praktizovať program Jolly  Music s prípravnými ročníkmi. Tento program sa nám po niekoľkých týždňoch osvedčil a žiaci sa rýchlo naučili anglické riekanky a pracovať s rytmickými nástrojmi.

Z ukážok hodín bol urobený videozáznam, ktorý je na webovej stránke našej  školy.

Zodpovední učitelia: Mgr. Adriána Lešigová, Mgr. Ľubica Uhlarová

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022