Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia pred povodňami a suchom

17.05.2016 10:58

Výstup programu: Zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy

opis projektu:

Škola môže ovplyvniť dopady klimatických zmien na krajinu dvoma spôsobmi:

· reálnymi zásahmi do okolitej prírody, čím ovplyvní mikroklímu v najbližšom okolí

· výchovou povedomia potreby ekologického myslenia a správania žiakov, rodičov i verejnosti, čo je vklad hlavne do budúcnosti. V tomto duchu škola plánuje rôzne  aktivity.

https://www.eeagrants.sk/vyhlasenie-vyzvy-acc03-pre-program-sk02-prisposobenie-sa-zmene-klimy-prevencia-povodni-a-sucha/

      

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022