„Prenos skúseností s inklúziou do prostredia základnej školy“

31.01.2017 14:36

Cieľom projektu „Prenos skúseností s inklúziou do prostredia základnej školy“ je zoznámiť sa formou job shadowingu (hospitácií) na hostiteľských školách s formami inklúzie, organizáciou vyučovania vzhľadom na potreby žiakov so ŠVVP, s využívaním individuálneho vzdelávacieho programu a špecifických metód vyučovania, čo posilní integráciu žiakov so ŠVVP vo vysielajúcej škole. Účasťou na projekte sa umožní, aby problematike inklúzie postupne rozumeli všetci pedagogickí a odborní zamestnanci školy. 

Spoluprácu na projekte potvrdili ZŠ Čechtice a ZŠ Václava Havla Poděbrady, Česká republika.
Mobilitná aktivita prebehne formou dvoch týždenných hospitácií na dvoch hostiteľských školách, ktoré majú skúsenosti s inkluzívnym vzdelávaním, ale aj s projektmi EÚ. Hospitácie a následné diskusie s učiteľmi a manažmentom škôl budú zamerané na formy a metódy inkluzívneho vzdelávania v jednotlivých predmetoch, riaditeľka školy sa zameria na organizačné formy inkluzívneho vzdelávania, plánovanie a evalváciu.
Všetci účastníci mobility sú pedagogickými zamestnancami školy, ktorí majú skúsenosti a dobré výsledky vo vzdelávaní žiakov so ŠVVP. Sú vysoko motivovaní k účasti na projekte a ochotní pracovať na svojom profesijnom aj osobnom rozvoji, ale aj podeliť sa so získanými skúsenosťami v oblasti integrácie a inklúzie s kolegami. Po identifikácii potrieb školy boli vybraní zástupcovia za manažment školy, za jazyky, za prvý stupeň a za špeciálnu pedagogiku.
Po realizácii projektu sa očakáva zlepšenie kompetencií účastníkov prepojených s ich profesijnými profilmi a pozitívna motivácia v každodennej práci. Predpokladáme dynamickejšie a profesionálnejšie prostredie vnútri organizácie, pripravenosť na začlenenie poznatkov o inklúzii v ČR do prostredia školy. Dlhodobým prínosom bude zlepšenie práce manažmentu v oblasti strategického plánovania, rozvoja a evalvácie, zvýšenie tolerancie a spolupráce, rozvoj  funkcie školy ako miesta pre komunitu.
Predpokladáme ďalšie posilnenie medzinárodnej spolupráce medzi školami, zlepšenie informovanosti a prenos poznatkov.
Cieľom je aj sprostredkovanie informácií o inkluzívnom vzdelávaní v skupine pedagogických a odborných zamestnancov a manažmentu základných škôl, ktoré v meste Prešov vzdelávajú žiakov so ŠVVP formou školskej integrácie.

Koordinátor projektu: Mgr. A. Puchalová

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022