Jolly Phonics - o projekte

15.11.2013 00:00

V školskom roku 2013/2014 sa škola zapojila do projektu Jolly Phonics. Je to program pre výučbu zručností čítania a písania v anglickom jazyku, ktorý sa v súčasnej dobe rozbieha na Slovensku. Ide o výučbu anglického jazyka revolučnou metódou Jolly Phonics pod názvom "Jolly Phonics do slovenských základných škôl" Touto metódou pracujú žiaci našej školy v prvom a druhom ročníku.

 Prínosy projektu sú:

Spoločnosť Jolly learning poskytla žiakom našej školy učebnice a sadu výukového materiálu v hodnote 1 500 €. Okrem toho vyškolila aj našich učiteľov ANJ. Spomedzi 68 škôl získalo grant len 24 nových škôl. Jednou z nich je aj naša škola a v Prešove sme jedinou školou, ktorá bude vyučovať touto metódou. V budúci školský rok pokračujeme výučbou Jolly Phonics, zároveň budeme  aplikovať vedomosti z učenia 1. roku Jolly Phonics. Budúci druháci a tretiaci budú pokračovať vo výučbe pokročilejšieho programu Jolly Phonics Advanced.  
V Jolly Phonics Advanced sa budeme venovať alternatívnym samohláskam, všetkým  tricky words, čítaniu zložitých slov, výnimiek v angličtine ako "double letters", a pod. a nezávislému písaniu.

Garant projektu: Jolly Phonics Pezinok

Zapojení pedagógovia:

  • Mgr. Andrea Lešigová ( garant Akreditácia vzdelávania na MŠ SR)
  • Mgr. Jana Maťufková
  • Mgr. Ľubica Uhlárová
  • Mgr. Adriana Puchalová
  • PaedDr. Eva Smoláková

 

V školskom roku 2013/2014 mestu Prešov bol predložený návrh nového školského vzdelávacieho programu OSMIJANKO NA CESTE POZNANIA – ktorý bol zameraný na predprimárne vzdelávanie  a jeho cieľom bolo  dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu pričom škola je zapojená do projektu Jolly Phonics do slovenských základných škôl.  Jolly Phonics  poskytuje program pre výučbu zručností  čítania a písania v  anglickom jazyku. S Jolly Phonics,  sa deti (od 3 do 8 rokov)  učia nielen zvuky anglickej  abecedy (26 znakov), ale aj všetky zvuky, ktoré angličtina  má, t.j.  42 zvukov a zároveň ako sa  tieto zvuky píšu.   Na základe týchto vedomostí, pokračujú deti so spájaním zvukov do slov, a začínajú  čítať.  Súčasne  si precvičujú písanie počúvaním zvukov, hovoreného slova a identifikujú  písmená, ktoré zodpovedajú týmto  zvukom.

Jolly Phonics  je multi-zmyslový,  aktívny program s bohatými  skúsenosťami z celého sveta, navrhnutý  špeciálne pre malé deti. Zakladateľka metodiky Jolly Phonics bola ocenená prestížnou cenou "MBE for services in education" vo Veľkej Británii za obhajovanie syntetickej fonetiky. Vzhľadom na to, že program je jedinečný tým, že je zameraný pre deti už od troch rokov veku (naši pedagógovia sú už zaškolení), sme požiadali mesto Prešov o zriadenie Materskej školy so Základnou školou Matice slovenskej 13. Je nám veľmi ľúto, že nebol zrealizovaný proces ZŠ s MŠ.  O tento program sa veľmi zaujíma široká verejnosť, podľa nášho prieskumu ( na našej webovej stránke) do prvých tried by sme mali takmer 80 detí.

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022