MALÝ PROJEKT v rámci národného projektu KomPrax

15.12.2013 10:11

                 

Základná škola na ulici Matice slovenskej 13 v Prešove v mesiacoch september a október 2013 bezodplatne poskytuje priestory na realizáciu malých projektových zámerov podporených z Európskeho sociálneho fondu ako súčastí národného projektu KomPrax – kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Základná škola na ulici Matice slovenskej 13 v Prešove v mesiacoch september a október 2013 bezodplatne poskytuje priestory na realizáciu malých projektových zámerov podporených z Európskeho sociálneho fondu ako súčastí národného projektu KomPrax – kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Primárnymi cieľmi jednotlivých projektov sú:

Prešov – mesto, ktoré nosím v srdci: spoznať dejiny, kultúrne a historické pamätihodnosti mesta Prešov, rozvíjať pocit lokálpatriotizmu, formovať pozitívny vzťah a lásku k rodnému mestu, preventívne pôsobiť proti prejavom vandalizmu,

Športom k zdravej mysli a zdravému telu: zvyšovať fyzickú zdatnosť detí, ochraňovať prírodu, pestovať turizmus, orientovať sa v teréne a prekonávať prekážky v prírode, spoznať prírodné pamiatky, rastliny a dreviny v najbližšom okolí,

Malý záhradník: získať zručnosť pri práci so záhradníckym náradím, spoznať a pestovať okrasné rastliny, navrhnúť, vytvoriť a udržiavať kvetinový záhon,

Zelený deň: získať základné poznatky o starostlivosti o izbové kvety a rastliny a aplikovať ich v praktickej činnosti, podporovať pracovné návyky potrebné pri ochrane prírody a životného prostredia, rozvíjať pozitívny emocionálny vzťah k prírode a životnému prostrediu,

Náš farebný svet: spoznať a prostredníctvom tvorivých dielní  prakticky realizovať netradičné výtvarné techniky, rozvíjať fantáziu, kreativitu a estetické cítenie detí,

Športom k spoznávaniu sa: prostredníctvom športových aktivít vytvoriť priestor pre odbúravanie predsudkov, podporiť toleranciu a vzájomnú znášanlivosť, podnecovať priateľstvo a kooperáciu medzi deťmi.

Cieľovými skupinami projektov sú predovšetkým tie deti a dospievajúca mládež, ktoré pochádzajú zo znevýhodňujúceho prostredia alebo majú iné špecifické potreby vo výchove a socializácii.

Spoločným znakom všetkých realizovaných projektov je zameranie sa na neformálne vzdelávanie detí a mládeže, ktoré dopĺňa formálne vzdelávanie v škole, avšak uskutočňuje sa ako voľnočasová aktivita v čase mimo vyučovania a pôsobí najmä na rozvoj zručností, schopností a postojov.

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022