Kyberšikanovanie, prieskum - 2016

17.05.2016 12:42

Prieskum kyberšikany 


Z Národného programu boja proti drogám vyplývajú pre školu úlohy zamerané na prevenciu voči šikanovaniu, fajčeniu, konzumácii alkoholu a iných psychotropných látok. Úlohy sú zapracované do plánu, ktorý vypracovávajú  koordinátori prevencie na škole.

Pri jeho plnení uskutočňujeme  najmä formou zážitkových besied, súťaží v rámci Týždňa boja proti drogám, rôznych aktivít zameraných na témy týkajúce sa otázok zdravého životného štýlu. Jednotlivým témam sú pravidelne venované aj triednické hodiny, relácie v školskom rozhlasovom vysielaní. Najdôležitejšou úlohou v rámci protidrog. prevencie je zamerať sa na žiakov z málo podnetného prostredia a robiť aktivity zamerané na zmysluplné využitie voľného času, čomu napomáha aj bohatá krúžková činnosť na škole.

Šikanovanie patrí medzi najzávažnejšie ohrozenia detí a mládeže (spolu so šírením netolerancie, sexuálnym zneužitím, závislosťami). Je zaujímavé, že všetky tieto nástrahy tu boli aj pred príchodom internetu. Nové technológie priniesli len novú predponu „kyber-“. Obsah ale zostáva rovnaký - ublíženie človeku.

Kyberšikanovanie je jedným z najčastejších negatívnych javov na internete. S rozšírením moderných technológií sa aj výrazná časť šikanovania presunula do virtuálneho prostredia. Pre agresorov je ľahšie ubližovať niekomu, komu sa nemusia pozerať priamo do očí, menej vnímajú emócie a zranenie obete, menej si uvedomujú závažnosť svojho konania a zodpovednosť zaň. Takéto šikanovanie im môže pripadať iba ako druh neškodnej zábavy. Agresora zároveň ich anonymita chráni pred odhalením. Pre obeť je virtuálne šikanovanie ešte závažnejšie – nemôže pred ním uniknúť nikam, ani do bezpečia domova. Ak používa mobilný telefón alebo internet, agresori sa k nej dostanú v ktorúkoľvek dobu a na ktoromkoľvek mieste.

Ciele prieskumu:

Šikanovanie na školách sa vyskytovalo v minulosti a vyskytuje sa aj v súčasnosti. Už sa nejedná len o šikanovanie fyzické, ale vo veľkej miere hlavne o násilie psychické.

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022