Hodnotenie školy

30.11.2011 20:20

 

Hodnotenie školy

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:
hodnoty a ciele školy:


• strategické ciele,

• základné analýzy,

• dodržiavanie ľudských práv,

• nastavenie ochrany klienta,

• kariérny rast

klímu a interpersonálne vzťahy:

• participatívny model riadenia

• lojalita a spolupatričnosť,

• kvalita vzťahov,

• pastorálna starostlivosť,

• formy spolupráce a ich efektivita

vzdelávaciu ponuku a vzdelávacie výsledky:

• dodržiavanie ŠVP, ŠkVP, UO,

• aspekt výberu, voľnosti, špecifickosti,

• edukácia - aplikácia, analýza, syntéza,

• hodnotenie, tvorivosť, kľúčové kompetencie pre život (kognitívne, sociálne, personálne),

• stanovené kritériá hodnotenia úrovne,

• edukačné prostredie

materiálno-technické podmienky:

• modernizácia, funkčnosť, bezpečnosť a hygiena,
• voľno časové aktivity

manažérske a seba hodnotiace procesy:
• funkčný systém riadenia,

• kontrolný mechanizmus na overovanie
výsledky školy:

• adekvátnosť výsledkov,

• pridaná hodnota školy.

Pravidelne monitorujeme vytváranie pozitívnych podmienok na vzdelávanie, spokojnosť rodičov s prístupom vedenia školy a učiteľov, bezpečné prostredie, školskú klímu, vyučovací proces, úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a nadaných žiakov, dosiahnuté výchovno–vzdelávacie výsledky.*

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú SWOT analýza, pedagogická rada, analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach, dotazníky pre učiteľov, žiakov a rodičov.

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022