Hodnotenie projektu

26.01.2014 21:47

         

 

V dňoch 28. 8. 2013 až 16. 10. 2013 sa v priestoroch Základnej školy na Ulici Matice slovenskej 13 v Prešove realizoval malý projekt Prešov – mesto, ktoré nosím v srdci, ktorý bol podporený z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Primárnym cieľom projektu bolo prostredníctvom neformálneho vzdelávania zameraného na spoznávanie dejín, kultúrnych a historických pamätihodností mesta Prešov formovať u detí pocit lokálpatriotizmu, podnecovať, ovplyvňovať a rozvíjať kladný vzťah a lásku k rodnému mestu a preventívne tak pôsobiť proti prejavom vandalizmu. Sekundárnym cieľom bolo poskytnúť deťom priestor pre sebarealizáciu a zmysluplné trávenie voľného času a tiež spoločnou záujmovou aktivitou pestovať a utužovať priateľské vzťahy, spolupatričnosť a kooperáciu v rámci skupiny.

Projektových aktivít sa zúčastnilo v priemere 17 detí vo veku 9 – 10 rokov, včítane detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, detí z detského domova a detí s disociálnymi prejavmi v správaní.

Nosnými aktivitami projektu boli:

  • diskusia o rodnom meste, vyhľadávanie informácii o histórii a zaujímavostiach mesta v literárnych prameňoch a na internete, ukážky kultúrnych a historických pamiatok mesta prostredníctvom prezentácie na interaktívnej tabuli,
  • tematická vychádzka v historickom centre Prešova a prehliadka pamätihodností mesta,  prehliadka expozícií v  Krajskom múzeu v Prešove,
  • príprava, zhotovenie a prezentácia detských kníh o Prešove.

Prostredníctvom uvedených aktivít si deti rozšírili svoje vedomosti z regionálnej histórie, uvažovali a diskutovali o historickom odkaze predkov i o potrebe tento odkaz chrániť a zachovávať pre ďalšie generácie. Všetky tieto podnety  ako aj vlastnú kreativitu, fantáziu a tvorivého ducha uplatnili pri koncipovaní vlastných kníh o Prešove. Pocit regionálnej hrdosti, lokálpatriotizmu ale i spokojnosti so sebou samým bol zreteľný najmä pri prezentácii  a výstavke vlastných prác – „Moja kniha o Prešove“. Detské knihy sú aktuálne súčasťou školskej knižnice v ZŠ Matice slovenskej 13 v Prešove.

Na základe výsledkov realizovaných aktivít a záverečnej hodnotiacej diskusie možno konštatovať, že stanovené ciele projektu sa podarilo úspešne naplniť.


Viac tu: https://www.zsmaticeslovenskej.sk/projekty-skoly/

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022