Jedálniček /   Apríl 2019

jedalníček od24.4-26.4.2019.jpg (472828)

 

Stravné na školský rok 2018/2019

 

Stravníci, ktorí sa budú stravovať v ŠJ od 4. septembra 2018 musia uhradiť poplatok za stravu do 20.08.2018 na účet ŠJ,  alebo priamo v pokladni ČSOB banky .    

 

Stravné na školský rok 2018/2019

Číslo účtu SK 9775 0000 0000 400 805 1492
Variabilný symbol  trieda (ktorú dieťa bude navštevovať v novom školskom roku)
Suma  
I.stupeň 22.-€   mesačne
II.stupeň 24.-€    mesačne
Žiaci v HN:  I.stupeň 0,11.-€    /1 deň/
Žiaci v HN: I I.stupeň 0,19.-€     /1deň/
číp pre nových stravníkov .-€ 

Prihlášku na stravovanie si vyzdvihnite v kancelárií ŠJ,  Matice slovenskej 13, Prešov /možné stiahnuť z web stránky školy/ od 27. 8. 2018 - 31.8. 2018  v čase od 8,00 - 12,00 hod. Prihlášku je potrebné po vypísaní vrátiť osobne najneskôr  do 3. 9. 2018. Stravovanie žiakov začína 4. 9. 2018 - utorok.  

Identifikačný číp pre nových stravníkov  si môžete vyzdvihnúť po zaplatení stravy ( najskôr 4.9.2018)  u vedúcej ZŠS v čase od 8.00-13.00 hod. Informácie - kontakt:   051/7713332.

 

                      Oznam školskej jedálne                

  1. Príkaz na stravu  zadajte mesačne vždy 20 - teho dňa mesiac dopredu,/ tj od 20.8 do 20.5./ (súrodencov môžete zadať v jednej sume, ale musíte oznámiť vedúcej ŠJ mená a triedy súrodencov.)
  2. bezhotovostne  -  cez internetbanking, číslo účtu, sumu, meno žiaka, splatnosť ako v bode 1
  3. priamo v pokladní ČSOB –banky, číslo účtu, sumu, meno a triedu žiaka

č. účtu –- SK 9775 0000 0000 400 805 1492,  ČSOB banka

 

Preplatky, ktoré vzniknú  pri úhrade stravy  bezhotovostne počas  školského roka  budú vrátené po  jeho ukončení  na účet, z ktorého  platby boli uhrádzané.    

Poplatky za stravu od 1.9.2018

S účinnosťou od 01.09.2015 určuje Mesto Prešov výšku príspevku zákonného zástupcu na stravovanie v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov v 3. finančnom pásme pre všetky vekové kategórie stravníkov.

 

I. stupeň:                                        1,01 € + réžia 0,10 = platba 1,11 na deň

II. stupeň:                                       1,09 € + réžia 0,10 = platba 1,19 € na deň

 

Žiaci v hmotnej núdzi I. stupeň:     1,01 € + réžia 0,10 = 1,11 €

doplatok od rodičov                           0,11 € na deň

Žiaci v hmotnej núdzi II. stupeň:    1,09 € + réžia 0,10 = 1,19 €

doplatok od rodičov                           0,19 € na deň

 

Poplatky za stravu za mesiac  :  I. stupeň-         22.- €

                                                  II. stupeň -        24 .- €

 

Stravu môžete uhradiť aj za niekoľko mesiacov naraz.

Poplatok za réžiu stanovuje zriaďovateľ /t.j. Mestský úrad v Prešove/ aktuálnym VZN - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 3/2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov, platné od 01.09.2012.

                                                        

Upozornenie  

V prípade, že dieťa prihlásené na stravu - stravník sa nebude v nasledujúcom mesiaci stravovať v školskej jedálni (zo zdravotných, či osobných dôvodov) zákonný zástupca je povinný túto zmenu nahlásiť vedúcej ŠJ. 

 

     Každému stravníkovi bude vydaná prihláška na stravovanie, ktorú vyplnia a podpíšu rodičia. Prihlášku treba obratom odovzdať  vedúcej ŠJ.

Bez identifikačného čípu sa strava nevydáva

Neodhlásená strava prepadá.  

  Odhlásiť, resp. prihlásiť sa na stravu je možné do 14,00 hod. deň vopred.

Zákonný zástupca dieťaťa / žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod.. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.   

Obed ktorý nebol načas odhlásený, je možné prevziať do donesených nádob (čistých), v prvý deň neprítomnosti stravníka, ostatné dni je potrebné odhlásiť.

Odhlásiť dieťa z obedu môžete osobne, alebo telefonicky na číslo  051/ 7713332

Diétne  stravovanie

ŠJ poskytuje diétne stravovanie – bezlepková diéta pre žiakov.

Každý stravník, ktorý prejaví záujem o toto stravovanie, musí priniesť pred začiatkom stravovania lekársky posudok od lekára - špecialistu / gastroenterológa/.

ŠKOLSKY  MLIEČNY PROGRAM

 Naša ŠJ  je zapojená do programu školské mlieko

Školský mliečny program-   je vládnym programom určený pre žiakov MŠ, ZŠ a SŠ vo vzdelávacích inštitúciách. Ide o podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov EÚ a národných zdrojov.


Š k o l s k é   o v o c i e        

Naša školská jedáleň sa zapojila do programu „Školské ovocie“, čo znamená pravidelné zabezpečovanie ovocia a zeleniny alebo výrobkov z nich do škôl. Školská jedáleň nebude používať ovocie a zeleninu na prípravu jedál, ale suroviny budú podávané spoločne s obedom.

Cieľom  programu je :
• zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku
• zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku
• znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí
• podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny


Celkovo bude dotovaných šesť základných druhov ovocia, päť druhov zeleniny a tri druhov ocných či zeleninových štiav :
Ovocie - jablká, hrušky, broskyne, marhule, slivky, čerešne
Zelenina - paprika, rajčiak, reďkovka, kaleráb, mrkva
Spracované ovocie a zelenina - šťavy - mrkvová, jablková a mrkvovo – jablková


 

 

Oceňovanie zamestnancov zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov za rok 2017

Medzi „naj“ zamestnankyne prešovského školského stravovania patrí aj naša Alenka Segedyová.
Dlhoročné zamestnankyne svoju prácu berú ako svoje poslanie, ktorému sa venujú s láskou. Vidno to aj na charakteristikách, ktoré o nich pripravili kolegyne ZŠ Matice slovenskej.
S akou samozrejmosťou prijímame dokonale odvedenú prácu, s takou profesionalitou tú svoju v školskej jedálni vykonáva pani Alena Segedyová.
Už 28 rokov sa stravníkom ŠJ ZŠ Matice slovenskej prihovára s úsmevom, dobre naladená a ochotná pomôcť, keď treba. So skromnosťou sebe vlastnou, nekonfliktnou povahou, pracovitosťou a priateľským vystupovaním je v kolektíve veľmi obľúbená.
Určite by vedela v spomienkach nájsť časy, keď začínala a určite bude rada spomínať aj na tieto súčasné, plné pohybu, dynamiky a nových receptúr, s ktorými sa treba popasovať tak, ako to dokáže iba človek zanietený. A takým človekom pani Alenka určite je.
Patrí jej srdečná vďaka od všetkých kolegýň a stravníkov ŠJ ZŠ Matice slovenskej.

Pridané: 19.10.2017, PaedDr. R. Rodáková

NOVINKA !

V našej školskej jedálni máme novinku, šalátový pult, pretože k zdravému stravovaniu patria aj pestré zeleninové šaláty.

V Prešove pribúda školských jedální, ktoré sa snažia zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny. Kladné ohlasy detí a rodičov nás motivovali, aby sme sa k nim pridali tiež.

Ako to funguje?

Pred výdajným okienkom je umiestnený chladiaci pult, v ktorom sa budú stravníkom ponúkať na výber  čerstvé zeleninové šaláty. Školská jedáleň sa bude snažiť zabezpečiť pestrú ponuku zo všetkých druhov  zeleniny.

Oslavujete Deň mlieka?

Mlieko nie je iba bežná potravina, mlieko a mliečne výrobky sú najmä bohatý zdroj výživných látok dôležitých pre rast ľudského organizmu.

20. mája  2015 sa už po ôsmykrát organizoval Deň mlieka. Ten tohoročný sa konal v Základnej  škole Československej armády v Prešove a bol prezentáciou a oslavou mlieka a mliečnej výživy. Všetky jedlá z mlieka, ktoré pozvaní hostia mali možnosť vidieť, ale aj ochutnať, pripravil personál zariadení školského stravovania pri základných a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.

„Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy,“ uviedla p. Mária Tejiščáková z oddelenia školstva MsÚ v Prešove.

Hlavnou myšlienkou je každoročne pripomínať deťom aj dospelým, aby sa mlieko stalo každodennou súčasťou našich jedál.

Krásne vyzdobené priestory školskej telocvične pripomínali mliečny svet, v ktorom bohatý kultúrny program žiakov školy len umocnil príjemnú atmosféru. Naše p. kuchárky sa prezentovali studenou misou – tajomstvo v syrovom cestíčku a tvarohovým zákuskom.    

PKO – jedáleň plná chuti

Každoročne organizuje oddelenie školstva MsÚ v Prešove podujatie Svetový deň výživy. Význam stravy a výživy pre ľudský a hlavne detský organizmus asi netreba pripomínať, tohtoročný Svetový deň výživy 2014 je  opätovne prezentáciou rôznorodosti a pestrosti jedál a zdravej výživy,“ uviedla hlavnú myšlienku podujatia  p. Mária Tejiščáková z oddelenia školstva MsÚ.

Historická sála PKO sa opäť zmenila na jedáleň, kde sme mohli vidieť aj ochutnať mimoriadne esteticky a chutne pripravené jedlá, ktorými sa prezentovali  zamestnanci zariadení školského stravovania – školských jedální pri základných a materských školách v Prešove. Slávnostná atmosféra vyvrcholila ocenením zaslúžilých zamestnancov  a najchutnejších jedál. Naša školská jedáleň sa prezentovala ovocným múčnikom a chutným kuracím mäskom.

 Medzi ocenenými bola aj vedúca nášho zariadenia – p. Mária ZÁPOTOCKÁ. Ocenenie prevzala z rúk primátora mesta P. Hagyariho  a vedúceho oddelenia školstva  MsÚ v Prešove p. F. Macka.

Srdečne blahoželáme !

 

 

Školské jedálne prezentovali svoje kuchárske umenie  Svetový deň výživy

Šepká zemiak fazuľke:   stretneme sa v polievke... Viac...

          

Kontakt

Základná škola

zs.matica@gmail.com

Matice slovenskej 13
080 01 Prešov

Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332

Vyhľadávanie

Od septembra 2016 v školskej jedáni NOVINKA - stravovací čip vystriedal stravovacie lístky.

Vážení rodičia, milí stravníci,

školskom roku 2016/2017 školská jedáleň prešla na čipový systém evidencie stravníkov, ktorý slúži na zefektívnenie výdaja a objednávania stravy.

V jedálni je nainštalovaný elektronický systém výdaja  stravy s využitím osobných identifikačných čipov, ktoré nahradili stravné lístky. Jednorázovo si stravník zakúpi čipový kľúč (3€/ks – platí aj pre stravníkov v hmotnej núdzi), ktorý je neprenosný a oprávňuje vlastníka na odber jedného obeda. V prípade straty čítacie zariadenie dokáže identifikovať nájdený čip. 

Stratu, či odcudzenie čipu je potrebné okamžite nahlásiť vedúcej školskej jedálne, ktorá ju zablokuje. Stravník tak nepríde o cenu zakúpených obedov, ale bude si musieť zakúpiť nový čip. Stratený čip sa zablokuje a prípadný nálezca tak nezíska Vami zaplatené jedlo. Ak stravník čip zabudne, vedúca školskej jedálne môže vydať náhradný čip, ktorý po odobraní stravy musí bezodkladne vrátiť. 

Poznámka: 3€ za číp je potrebné zaplatiť s prvou platbou za stravu.

 

Jarný zapekanec

Potrebujeme: vajcia, šampiňóny, brokolicu, čerstvú jarnú zeleninu - mrkvu, reďkovky, špenát, jarnú cibuľku, tvrdý údený syr, kyslú smotanu, čerstvé bylinky - pažitku, bazalku.

Brokolicu uvaríme v slanej vode. Mladú cibuľku pokrájame nadrobno a opražíme na rozohriatom oleji. K cibuľke pridáme čerstvú zeleninu pokrájanú nadrobno a špenát pothraný na kúsky. Šampiňóny pokrájame na drobné kúsky a pridáme na panvicu. Všetko dochutíme soľou, mlatou červenou paprikou, zmesou korenia s čiernym korením. Uvarenú brokolicu nakrájame na drobné ružičky a pridáme do zmesi. Všetko premiešame a chvíľu opražíme. Zapekaciu nádobu vymastíme olejom a celú čerstvú zeleninu ochutíme soľou. Do pohára rozbijeme vajcia, prilejeme smotanu, pridáme čerstvé bylinky a premiešame. Vajcia so smotanou a bylinkami vylejeme na zmes. Nakoniec postrúhame tvrdý syr a pokryjeme ním povrch zeleninovej zmesi. Dáme do rúry zapiecť. Jarný zapekanec podávame s chlebom alebo varenými zemiakmi.

Mária Zápotocká, vedúca školskej jedálne

 

Týždeň talianskej kuchyne

 

 

          V novembri sa prešovské školy zapojili do projektu Medzinárodnej kuchyne v školskom stravovaní.  Do projektu bola zapojená aj naša ZŠ. Varili u nás profesionálni kuchári z firmy ATC a Vitana. Na  prípravu jedál sme používali aj nové receptúry, a žiakom sme tak ponúkli nový pohľad na kuchyňu.

 

 

Deň mlieka

28.05.2014 19:30

Kiwi rezy

Suroviny Cesto:  4 ks  sneh z bielkov  4 ks žĺtky  200 g cukor práškový  1 dl mlieko  1 dl olej  200 g múka hladká  1 ks prášok do pečiva Krém:  250 ml šľahačka  500 ml kyslá smotana  2 PL cukor práškový  1 bal. cukor...
28.05.2014 19:09

Sabinovský šalát

Sabinovský šalát     Suroviny: 1 Sabinovská hrudka zeleninová Sabinovská hrudka pikantná paprika rôznej farby čerstvá uhorka olivy ľadový šalát alebo rucola soľ korenie sušené bylinky a / alebo už...
28.05.2014 18:59

Prečo piť mlieko?

Mlieko a mliečne výrobky patria k základným a najdôležitejším zložkám potravy. Obsahujú vitamíny z radu B – B1, B2 (riboflavín), B6, B12, ďalej vitamíny A, D, E a PP. Z minerálnych látok obsiahnutých v mlieku sú najdôležitejšie vápnik (1 100 – 1 200 mg/l) a fosfor. Ich vzájomná väzba v mlieku sa...

Slivkový hrnčekový koláč 

Suroviny na cesto:

 2 ½  hrnčeka polohrubej múky

1 hr  krupicového cukru

1 hr  acidofilné mlieko

2   vajcia

½  hr oleja

1  kypriaci pr.

1  kg sliviek                                            

Maslová posýpka:

100 g hrubá múka

90 g krupicový cukor

90 g maslo

         Postup:

Vajcia s cukrom vyšľaháme, pridáme acidofilné mlieko, olej, múku s práškom, premiešame a vylejeme na vymastený a vysypaný plech. Na povrch poukladáme rozpolené slivky,  posypeme posýpkou a upečieme.

Jarný zapekanec

11.04.2014 18:19

Jarný recept - Jarný zapekanec

Potrebujeme: vajcia, šampiňóny, brokolicu, čerstvú jarnú zeleninu - mrkvu, reďkovky, špenát, jarnú cibuľku, tvrdý údený syr, kyslú smotanu, čerstvé bylinky - pažitku, bazalku. Brokolicu uvaríme v slanej vode. Mladú cibuľku pokrájame nadrobno a opražíme na rozohriatom oleji. K cibuľke pridáme...
11.04.2014 17:29

Rozhovor s vedúcou školskej jedálne

Jar je pre mňa keď sa zem prebúdza zo zimného sna a okolím sa ozýva štebot vtáčikov. Vo voľnom jarnom čase bicyklujem a prečítam si nejakú dobrú knihu. Môj tip na pekný výlet: rekreačná oblasť Sigort, ktorá sa nachádza asi 12 km od Prešova. Priehrada je obľúbeným miestom pre rybárov. V okolí je...

Sabinovský šalát  - Naše tety kuchárky si prevzali  ocenenie za výborný šalát. Recept....

 

Okrem vynikajúceho šalátu sa naše kuchárky pripravili aj tento osviežujúci koláč.         Recept...

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2018/2019