2018/2019 - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

Školský rok 2018/2019 Mgr. S. Eštočinová, ZRŠ
PaedDr. R. Rodáková, RŠ
Mgr. S. Bucko, ZRŠ
Mgr. G. Gabužďová, ZRŠ
Mgr. A. Puchalová, výchovná poradkyňa
M. Zápotocká, vedúca ŠJ
PaedDr. A. Fecková, predseda RR
B. Šefčíková, MZ ŠKD
NDr. M. Širý, PK prír. a spoločenskovedných predm.
Mgr. A. Kašprišinová, MZ
Mgr. S. Petranská, vedúca šk. logopédia
Mgr. A. Puchalová, PK jazykov
Mgr. M. Režnická, PK výchovných predmetov

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022