2017/2018 - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

  Vypracovali:
za šk. rok 2017/2018 Mgr. S. Eštočinová, ZRŠ
PaedDr. R. Rodáková, RŠ
Mgr. S. Bucko, ZRŠ
Mgr. A. Puchalová, PK jazykov
Mgr. A. Kašprišinová, MZ
M. Zápotocká, vedúca ŠJ
PaedDr. A. Fecková, predseda RR
Mgr. S. Petranská, vedúca šk. logopédia
B. Šefčíková, MZ ŠKD
Mgr. M. Režnická, PK výchovných predmetov
RNDr. M. Širý, PK prír. a spoločenskovedných predm
   

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022